6.12.22

Finlands flagga.

Österbottningen 26, 30.3.1917

Emedan frågan om Finlands flagga under dessa historiska dagar bliwit synnerligen aktuell har U. S. för winnande av utredning om, wad man på finskt håll tänker i frågan, per telefon wänt sig till representatiwa personer på olila områden med frågan: huru bör Finlands flagga se ut. Bladet har mottagit följande swar:

Profesfor E. G, Palmén:
För min del uppbär jag den blå-wita flaggan som Finlands flagga.

Professor Robert Kajanus:
Jag understöder lejonflaggan som Finlands flagga.

Senator Otto Stenroth:
Jag understöder lejonflaggan, då i den ingår färgerna i wårt lands wapen.

Friherrinnan Ida Yrjö-Koskinen:
Jag håller på lejonflaggan som Finlands statliga flagga, waremot den blå-wita enligt min tanke såsom medborgar-flagga och -färger kommer att med heder bibehålla sin plats.

Dr E. Newanlinna:
I estetiska liksom i smakfrågor om wad som är wackrast, wad mindre wackert, kan man twista i det oändliga. Jag har bestämd smak. Jag wore beredd att godkänna wilken flagga som hälst, blott den enhälligt antages.

Fru Tilma Hainari:
Jag har hittills hållit på den blå-wita flaggan, men för att man i denna så wiktiga fråga må komma till enighet, ansluter jag mig till lejonflaggan.

Dr Eino Kalla:
Jag håller på lejonflaggan sådan den i dessa dagar fladdrat öwer senats- och ständerhusens tak. Om den kunna alla partier ena sig. Till dess stätliga färger ansluter sig det mätt egen politisk historia, Finland redan under tidigare århundraden haft.

Författarinnan L. Onerwa:
Jag håller på lejonstaggan.

Professor E. N. Setälä:
Håller vä lejonflaggan.

Dr K. R. Melander:
Av de på förslag warande flaggorna är enligt min tanke den med Finlands wapen försedda flaggan wackrast, ehuru jag medger att en med wapen försedd flagga är en sällsynthet.

Dr. Fredr. Lindström:
Som Finlands officiella flagga håller jag för min del på den gulröda lejonflaggan, wilken såwäl på grund av sitt historiska ursprung som sin konstnärliga werkan bör ställas framom andra hos tidigare anwända.

Läraren Alpo Noponen:
Lejonflaggan, dess utseende och färger, peka för oss hän mot alla wåra historiska minnen och nutidens sträwanden.

***

Äwen U. A. framhåller nödwändigheten av en gemensam flagga för Finland.

Känt är, striwes bl. a., att de finsksinnade hålla på den blå-wita flaggan och för mängen torde det wara swårt att avstå från den till förmän för någon annon. Detta böra wi emellertid göra om wi önsla fä en gemensam nationalflagga. För det ungdomliga och kraftigt uppstigande demokratiska Finland torde den blå-wita flaggans färger wara för matta. Wi föreslå därför, att man enas om en röd lejonflagga, d. w. s. en röd flagga i wars mitt står ett gult lejon. Det är en stolt flagga och om den torde äwen socialisterna kunna förena sig.

Wårt folk bör fyllas kring en gemensam flagga.

Ei kommentteja :