5.8.08

Faktor Lakkavärnissa - Esittely. (mainos, esite)


FAKTOR
LAKKAVÄRNISSA
ESITTELY, PIDETTY SUOMEN MAALARITYÖNANTAJALIITON VUOSIKOKOUKSEN YHTEYDESSÄ TAMPEREELLA 28 PV. HELMIKUUTA 1936

[2]

TAMPEREEN
KIRJAPAINO-OSAKEYHTIÖ
1 9 3 6

[3]

Suomen Maalarityönantajaliiton tänä vuonna kokoontuessa vuosikokoukseensa Tampereella, tarjosi liitto meille tilaisuuden pitää kokouksen yhteydessä esitelmä tahi esittely, antaen meille vapauden aiheen valintaan. Olemme tästä suuressa kiitol­lisuuden velassa liitolle, koska meillä täten on mandollisuus edus­tavalle ammattimieskuulijakunnalle näyttää, että väri- ja lakka-teollisuuden suuret kysymykset meitä jatkuvasti askarrutta­vat, ja selostaa toimintamme uusimpia tuloksia. Tekniikan ja teollisuuden huimaava kehitys viime aikoina ja kaikilla aloilla ei salli meidänkään tyytyä siihen, minkä olemme saavuttaneet. Joka vuosi tuo mukanaan uusia vaatimuksia, uusia ongelmia, joiden ratkaisuun kaikki voimat on keskitettävä. Tyydytyk­sellä voimme kuitenkin todeta pysyneemme kehityksen tasalla, pulmat ratkaistaan, uusia menettelytapoja keksitään, ja ylä parempia tuotteita lasketaan markkinoille. Olemme valinneet esittelymme aiheeksi valmistamamme Faktor-Värnissan, koska se mielestämme on jatkuvan ja nousevan mielenkiinnon arvoinen.

Lähteäksemme tavallisesta pellavaöljyvärnissasta niin on sillä kuten tunnettua, vaikka se onkin maaliaineista tärkeim­piä, heikotkin puolensa. Seuraavat nimittäin:

1) Värnissakerros ei estä vettä tunkeutumasta puuhun. Kauan luultiin, että maalikerros kokonaan suojelee puupinnan kosteudelta, mutta tarkat tutkimukset ovat osoittaneet, että

[4]

vesi hitaasti mutta varmasi tunkeutuu sen läpi ja vaikuttaa haitallisesti puun pintaan.

2) Pellavaöljyvärnissaa voi sivellä ainoastaan ohuesti, koska paksu värnissa- eli värikerros ei kuivu kunnolla, vaan vetäytyy laskoksille, joissa maali pysyy tuoreena. Jos tällaisesta las­koksesta poistaa päällimmäisen kerroksen, on alla tuore maali. Usein on tällainen, ehkä tottumattoman oppilaan sivelemä väri-kerros poistettava ja työ tehtävä uudelleen. Käyttäessämme tavallista pellavaöljyvärnissaa on meidän siis siveltävä kolmi­sen ohutta kerrosta, jotta työ olisi kestävää ja hyvää.

3) Jokaisen tällaisen ohuen sivelyn jälkeen on värin annettava kuivua aivan kovaksi, mikä vie suhteettoman paljon aikaa. Moni perheenemäntä, joka muuten antaisi korjata huoneensa, välttää tätä mahdollisimman kauan, koska hänelle on vasten­mielistä jättää asuntonsa maalarin valtaan pitkäksi aikaa. Jos taas maalaamme edellisen kerroksen vielä ollessa tuoreen uuden kerroksen, niin tiedämme kaikki tuloksen: maalaustyö ei tahdo kuivua koskaan.

4) Jos ulkomaalauksessa sattuu satamaan kesken työtä, niin melkeinpä työ on tehtävä uudestaan. Tuore pellavaöljyvärnissa ei tällaista koetta kestä.

5) Pellavaöljyvärnissaa vastustuskyky soodaa ja saippuata vastaan on melkoisen heikko.

FAKTOR-värnissa, Tmi Herman Frenkel'in Leipzigissä, mainio keksintö poistaa nämä vaikeudet tavalla, josta tämän tuot­teen ainutlaatuinen voittokulku on hyvänä todisteena. Faktor­värnissa laskettiin markkinoille vuonna 1924, monivuotisten pon­nistelujen tuloksena. Nykypäivinä se on jo kaikkialla läpäis­syt kokeensa, ollen niin tunnettu ja tunnustettu, että sen val­mistuslisenssejä on myyty kaikkiin kulttuurivaltioihin. Kaik­kialla sitä valmistavat suurimmat ja tunnetuimmat tehtaat, mainitsemme vain Ruotsissa Dorch, Bäcksin & Co. A.B. Göte­porissa, Tanskassa Sadolin & Holblad A.S. Köpenhaminassa,

[5]

Englannissa Pinchin, Johnson & Co. Ltd. Lontoossa, ja.Ame­rikassa Pittsburgh Plate Glass Co. Inc. Pittsburghissa. Kaik­kialla käyttävät sitä myös vaativimmatkin kuluttajat. Saksan Valtion rautatiet esim. käyttivät v. 1935 Faktor tuotteita lähes kanden miljoonan Suomen markan arvosta, mistä todiste on tässä tilaisuudessa nähtävänä.


Mitä on siis Faktor-värnissa?

Ennen kaikkea, Faktor-värnissa ei ole minkäänlainen värnissan korvike, jonkunlainen kiiltoöljy eli Ersatz kuten saksa­lainen sanoo, huonossa merkityksessä. Faktor-värnissa val­mistetaan samoinkuin tavallinen värnissakin puhtaasta pellava-öljystä. Ero on vaan siinä, että Faktor-värnissaan käytettävä öljy joutuu erikoisen käsittelyn alaiseksi, jolloin se kemiallisen prosessin kautta muuttaa ominaisuuksiaan ilman että sen sito­miskyky vähenee, päinvastoin sitomis- ja kiintymisominaisuu­det huomattavasti paranevat. Jos tämän kemiallisen reaktion annettaisiin jatkua loppuun saakka, niin syntyisi pellavaöljystä aine, jota voitaisiin kutsua eräänlaiseksi keinotekoiseksi kumiksi, ja josta maalariammatille ei olisi mitään hyötyä. Tämän vuoksi keskeytetään käsittely määrätyllä hetkellä siten, että öljyyn lisätään lakkabensiiniä, mikä lisäys samalla antaa Faktor-värnissalle sivelyyn sopivan paksuuden.

Tämän käsittelyn kautta muuttuvat öljyn kuivumisominaisuudet aivan kokonaan. Faktor-värnissa kuivuu sisältä ulos­päin kauttaaltaan aivan kovaksi, vaikka sitä vedettäisiin kym­menkunta kerrosta päälletysten, niinkuin laboratoriossamme suoritetut kokeet osoittavat. Faktor-värnissaan lisätty lakka-bensiini haihtuu nopeasti, ja jälelle jää kimmoisa ja erittäin ilmaa ja kosteutta kestävä kerros.

[6]

Mitä etuja on sitten Faktor-värnissalla
verrattuna tavalliseen värnissaan?


1) Faktor-värnissakalvon vastustuskyky ilmaa ja kos­teutta vastaan on huomattavasti parempi kuin tavallisen vär­nissan.

2) Yhdellä runsaalla Faktor-värnissasivelyllä tukkeutuvat jopa vaikeimpainkin pintain huokoset, mistä huolimatta Faktor kiintyy vankasti pintaan muodostaen kovan ja kestävän pohja-kerroksen. Koska jo ensi sively tukkii huokoset kokonaan, niin toinen sively jo muodostaa kiiltävän ja valmiin pinnan, jättä­mättä tunnettuja kiusallisia n.k. mattatäpliä. Pääsemme siis Faktor-värnissaa käyttäen kandella vedolla sellaiseen tulokseen, että tavallista värnissaa käyttäen kolme tahi neljä sivelyä olisi tarpeen.

3) Koska Faktor-värnissakerros kuten yllä mainittiin, jo lyhyessä ajassa, lakkabensiinin haihtuessa kuivuu kimmoisaksi, niin voi toisen sivelyn toimittaa jo 2-3 tunnin kuluttua ilman että ensi sively rypistyy tahi liukenee, siis „tuoretta tuoreelle". Jos näin menettelemme tavallista värnissaa käyttäen niin on työ kokonaan pilalla. Ruiskumaalauksessa on tämä etu vie­läkin huomattavampi, koska silloin ei siveltimen hankausta tar­vitse ottaa lukuun, ja työ voi jatkua jo puolen tunnin kuluttua. Odotusajat lyhenevät siis Faktor-värnissaa käyttäen aivan vähiin.

4) Ulkoilmamaalauksessa on Faktor-värnissan huomatta­vin ominaisuus siinä, että sade ei siihen vaikuta nimeksikään. Jo puolen tunnin kuluttua on Faktor-pinta niin kova, ettei pahin­kaan rankkasade sitä vahingoita. Jokainen ammattimies ymmär­tää kuinka paljon kiusaa ja vaivaa tällä tavoin voidaan vält­tää. Faktor on vielä huomattavan sooda- ja saippuankestävä, joten pesu ja hankaus eivät siihen vaikuta samalla tavalla kuin tavalliseen väriin. Tästä vedenkestävyydestä meillä jo on hyvä esimerkki. Erästä tamperelaista laivaa viime keväänä maalat-

[7]

taessa käytti muuan maalari Faktor-väriä. Kun sitten yöllä syntyi pakkanen ja maalattu pinta meni huurteeseen, ei siitä ollut Faktor-värille mitään haittaa, jotavastoin tavallisesta vär­nissamaalista oli paljon huolia.

5) Faktor-värnissa on vaaleaa ja kirkasta päästäen valkoi­set ja vaaleat värit täysiin oikeuksiinsa.

Hyvät kuulijat. Seuraavassa annamme muutamia tietoja ja neuvoja tämän esittämämme tuotteen käytöstä siinä toivossa, että hyväntahtoisesta painaisitte mainitsemamme seikat mieliinne. Voimme vakuuttaa, vaikkakin tietysti puolestamme olemme iloisia saadessamme tuotteillemme hyvän menekin, että Teilläkin on Faktor-värnissan käytöstä paljon hyötyä, sekä ajan ja rahan säästöä.

FAKTOR-VÄRNISSAA on kahta laatua, Faktor L, ja Faktor S. Kummallakin on oma käyttöalansa. Tämän olisi jokaisen Faktor'ia käyttävän painettava mieleensä, sillä epäonnistumiset voidaan säännöllisesti johtaa siihen, että näitä tuot­teita on käytetty väärään tarkoitukseen, tahi siihen, että työ muuten on suoritettu vastoin ohjeita. Faktor-tekniikka eroaa nimittäin monessa suhteessa tavallisesta maalaritekniikasta, mutta ohjeet eivät toiselta puolen ole sen mutkikkaampia kuin että niihin hyvin helposti tutustuu, ja tulos on aina tämän pie­nen vaivan arvoinen.

[8]

Faktor L.

Selostamme ensi kädessä ja laajemmalti Faktor L-värnissaa, ollen tämä laajan käyttöalansa vuoksi pääasiallinen Faktor­tuote. Faktor S:llä on rajoitetumpi käyttö, palaamme siihen jälkeenpäin.

Faktor L on vaalea, kirkas ja helposti siveltävä lakkavärnissa, jota lyhyesti sanoen käytetään kaikkialla tavallisen vär­nissan tilalla sekä pohjustus- että peittomaalaukseen, sisä- ja ulkotöihin.

Faktor L-värnissan käytöstä annamme seuraavassa muu­tamia esimerkkejä, viittaamalla numeroituihin värinsekoitusresepteihin, joita tulemme kokouksen osanottajille jakamaan.

1) Uusien puu- ja rappauspintojen maalaus sisä- ja ulkotöissä.

Ensimmäinen sively: Faktor L-Pohjavärillä. Faktor L:ään sekoitetaan runsaasti väriainetta, sekoitus tapahtuu huolelli­sesti, jonka jälkeen värin annetaan seisoa noin tunnin ajan. Tämän jälkeen sivellään pohjavärillä runsaasti. Pinta kuivuu nopeasti, ja jonkun tunnin kuluttua voidaan suorittaa

Toinen sively: Samalla värillä. Jos pinta halutaan erittäin kiiltäväksi, voidaan väriin sekoittaa 15 % jotakin hyvää lak­kaa, esim. Pomo-lakkaa.

Huom.! Faktor-väriin ei missään tapauksessa saa sekoit­taa tavallista standöljyä, joka ehdottomasti vie tuloksen pilalle.

[9]

Kitatut paikat ovat ennen loppusivelyä luonnollisesti kylläs­tettävät Faktor-värillä, jottei syntyisi täpliä.

Vanhan öljyvärikerroksen päälle voi hyvin maalata Faktor­värillä. Faktor-värnissaan on aina hyvä tässä tapauksessa sekoittaa runsaasti väriainetta, käytettäessä sitä pohjavärinä, koska Faktor-väri täten pysyy himmeänä ja hyvin peittävänä, myös tummalla pohjalla. Faktor-värijätteet voi hyvin sekoit­taa mihinkä öljyväriin tahansa, ne vaan edistävät värin kui­vumista.


2) Permantojen maalaus.

Uudet permannot:
Ensimmäinen sively: Faktor L-Puoliöljyä, resepti No. 1.
Toinen sively: Ohutta Faktor-väriä, resepti No. 7.
Kolmas sively: Hyvää Permantolakkaa, esim. 2 tunnin Pomo Lattialakkaa.

Vanhat permannot:
Permanto pestään huolellisesti, ja aivan kuluneet paikat maalataan Faktor L-Puoliöljyllä kuten yllä.
Ensimmäinen sively: Ohutta Faktor-väriä.
Toinen sively: Permantolakkaa.


3) Rautarakenteiden maalaus ulkoilmassa.

Ensimmäinen sively: Faktor L-värnissaan sekoitetaan lyi­jymönjää.

Faktor L-värnissa pitää lyijymönjän juoksevassa sekoituk­sessa kauvemmin kuin tavallinen värnissa, joten se aina on hel­posti käsiteltävissä ja sekoitettavissa.

[10]

Toinen sively: Faktor L-Pohjaväriä, resepti No. 8.
Kolmas sively: Faktor L-Peittoväriä, resepti No. 9.

Ruiskumaalauksessa maalataan noin 1/2 tunnin väliajoin, käytettäessä siveltimiä 3-4 tunnin väliajoin. Väliajat riippu­vat tietenkin myös vallitsevasta ilmasta.

Kuten tunnettua ovat uudet rappauspinnat varsin vaikeasti maalattavissa, koska niiden alkalipitoisuus vahingoittaa väripin­toja. Vaikeissa tapauksissa voimme tämän vuoksi suositella niiden alkukäsittelyä rautasulfaatti (rautavihtrilli) -sekoituk­sella, johon käytetään 1 osa rautasulfaattia ja 4 osaa vettä.

Mainitut menettelytavat eivät tietenkään ole millään tavoin täydellisiä. Jokainen ammattimies voi vähän kokeilemalla päästä itse kuhunkin työhön parhaiten sopivaan menettelyyn, ja olemme aina valmiita pyydettäessä antamaan neuvoja ja tietoja.


Fakfor S.

Tämä värnissa on paksuhkoa ja vaalean läpinäkymätöntä, mikä kuitenkaan ei näy siveltäessä. Faktor S:ää käytettäköön ainoastaan pohjustustöihin sisätöissä, mihin tarkoitukseen se on erikoisesti valmistettu. Faktor S:n huomattavin ominai­suus on siinä, että se erittäin hyvin, vielä paremmin kuin Faktor L, täyttää puun ja rappauksen huokoset. Höyläämät­tömän puun, kipsin, rapattujen pintojen j.n.e. pohjustukseen se on aivan verraton, mutta ulkoilmaa vastaan sillä ei ole kylliksi vastustuskykyä, eikä myös soodan ja saippuan vaikutuksia vas­taan. Jos esim. Faktor S-pohjustuksen jälkeen sivellään yksi kerros hiomalakkaa, joka kuivuttuaan hiotaan, sekä tämän päälle vedetään viimeistelylakka, niin on tulos aivan loistava.

Kertaamme vielä tärkeimmät seikat, ja annamme lisäksi muutamia neuvoja, joita seuraten työ Faktor-värnissalla antaa parhaimmat tulokset.

[11]

Faktor L sopii joka työhön, sekä sisällä että ulkona.

Faktor S sopii ainoastaan pohjustustöihin sisällä, ollen niissä voittamaton, mutta

Faktor S ei sovi permantojen pohjustuksiin, johon käytet­täköön Faktor L:ää kuten edellä mainittiin.

Faktor S ei sovi viimeistelysivelyyn.

Faktor-värnissoihin ei saa lisätä standöljyä, mutta kyllä lakkaa, tärpättiä ja lakkabensiiniä.

Faktor-värnissalla voi sivellä suoraan paperillekin, esim. tapettiseinälle. Se näet ei imeydy paperin sisään. Jos ovi- ja ikkunapieliä sekä lattialistoja maalattaessa sattuu täpliä tapetilla, niin eivät nämä leviä edelleen, kuten tavallinen öljy.

Sekoitettuna Faktor-värnissoihin antaa lyijyvalkoinen ja litopooni kiiltävän pinnan, mutta sinkkivalkoinen himmeän pin­nan. Sinkkivalkoisella saa siis parhaiten nyt niin muodissa olevia himmeitä vaikutuksia. Jos sinkkivalkoisella halutaan kiiltäviä pintoja, lisättäköön 15 %, jotain hyvää vaaleata lakkaa.

Huolimatta Faktor-värnissan monista eduista on sen hinta ainoastaan muutama penni tavallisen Kukko-värnissan hintaa korkeampi. Laktor L maksaa astioittain Smk. S: 50 kilolta rahtivapaasti vastaanottajan asemalla, Fktor S samoin Smk. 9: — kilolta. Pienemmissä erissä on hinta hiukan korkeampi.

[12]

Faktor sekoitusohjeita.

1. FAKTOR Puoliöljy.
500 gr FAKTOR L
500 „ Tärpättiä
1000 gr

2. FAKTOR Pohjaväri, valkoinen.
800 gr FAKTOR Valkoväritahdasta, toimittaa D. Winter & Co. O.Y.
200 „ FAKTOR L
1000 gr

3. FAKTOR Laseerausväri, sisätöitä varten.
(Ulkotöitä varten katso ohje 10)
900 gr FAKTOR S
100 ,, Pellavaöljyvärnissaa, johon haluttua laseerausta, esim. kasseliruskeaa, on lisätty
1000 gr

4. FAKTOR Valkopeittoväri, sisätöitä varten.
700 gr FAKTOR Valkoväritahdasta
300 „ FAKTOR L
1000 gr

[]

5. FAKTOR Sinkkivalkopohjaväri.
700 gr Sinkkivalkoista jauheena 275 FAKTOR L
25 ,, Tärpättiä
1000 gr

5 a. FAKTOR Sinkkivalkopeittoväri.
770 gr Sinkkivalkoista öljyssä jauhettuna 200 FAKTOR L
30 ,, Tärpättiä
1000 gr

6. FAKTOR Sinkkivalkopohjaväri.
550 gr Sinkkivalkoista jauheena
450 „ FAKTOR L
1000 gr

6 a. FAKTOR Sinkkivalkopeittoväri.
650 gr Sinkkivalkoista öljyssä jauhettuna
325 ,, FAKTOR L
25 ,, Tärpättiä
1000 gr

7. FAKTOR Lattiapohjaväri.
640 gr Keltamultaa
255 ,, FAKTOR L
105 ,, Tärpättiä
1000 gr

[14]

8. FAKTOR Lyijyvalkopohjaväri.
(FAKTOR Ruosteenehkäisyväri, ensimmäinen peittosively)
850 gr Lyijyvalkoista öljyssä jauhettuna, sekä taittoväriä
50 „ FAKTOR L
1000 gr

8 a. FAKTOR Lyijyvalkopohjaväri sementti- ja betonipintoja varten.
750 gr Lyijyvalkoista jauheena, sekä taittoväriä
200 „ FAKTOR L
50 „ Tärpättiä
1000 gr

FAKTOR Lyijyvalkopeittoväri.
(FAKTOR Ruosteenehkäisyväri, toinen peittosively)
800 gr Lyijyvalkoista öljyssä jauhettuna, sekä taittoväriä
200 „ FAKTOR L
1000 gr

10. FAKTOR Laseerausväri, ulkotöitä varten.
(Sisätöitä varten katso ohje 3)
850 gr FAKTOR L
150 „ Pellavaöljyvärnissaa, johon haluttua laseerausta, esim. kasseliruskeaa, on lisätty
1000 gr

[]

11. FAKTOR Tekstausväri, musta.
520 gr Luumustaa
390 ,, FAKTOR L
90 ,, Tärpättiä
1000 gr

12. FAKTOR Pohjaväri puupintoja varten.
480 gr Sinkkivalkoista
210 ,, Taittoväriä
180 ,, FAKTOR S
70 ,, KOVO Lakkaa
60 ,,Tärpättiä
1000 gr

Tampere, 28.2. 1936.

D WINTER & Co. O.Y.
Epilä.

Ei kommentteja :