14.8.08

Uudistuksia ja parannuksia puu ja marmori-maalaustaidossa.

Ilmarinen 74, 28.6.1883

(Teollisuuslehdestä).

Warsin siewän ja aikaa säästäwän keinon wähentää maalarin waiwoja puu- ja marmorijäljennöksiä maalatessa on joitakuita wuosia sitten keksinyt Oberwinter am Rhein'in kaupungissa asuwa maalarikoulun johtaja ja maalariwäritehtaan omistaja H:ra W. Anthony. Anthony'n uusi maalaustapa on siinä kohden omituinen, että hän, sen jälkeen kuin pohjamaali on wedetty ja aina siihen asti kuin walmiiksi kuwattu maalaus wernissataan, tuskin ollenkaan käyttää penseliä, waan sen sijaan pieniä wärilewyjä ja wäripuikkoja, joilla hän piirtelee puun ja marmorin suonet maalattawaan pintaan. Olemme eräällä matkalla Saksassa olleet tilaisuudessa nähdä H:ra Anthonyn wärikynillään jäljentäwän tammea, mahogni- ja pähkinäpuuta y. m jalompia puulajeja, sekä erillaisia marmori- ja muita kiwilajeja. Todellakin hämmästyttämää oli nähdä miten paljon joutuisammin ja luontewammin maalaaminen käwi Anthonyn wäripuikoilla, kuin tawallisilla pensseleillä, kammoilla, pesusienillä y.m. wälikappaleilla, joita maalarilla tähän asti on täytynyt olla iso panos, woidaksensa suorittaa yksinkertaisimpiakin tehtäwiä puu- ja marmorimaalauksen alalla. Anthonyn wärikynät sisältämät warsin samoja aineita kuin ne, joita käytetään pensselilläkin jäljentäissä puuta ja marmoria; waan sen sijaan että maalarin ennen on täytynyt itse walmistaa wäriseoksensa kunkin puu- tahi kiwilajin syitä ja suonia warten, saa hän nyt wärinsä walmiiksi sekoitettuna ja kuiwassa muodossa. Pienessä wasussa woipi hän kantaa mukanansa niin paljon wäripuikkoja, että hän niillä woipi maalata waikka kirkon sisustan. Tietysti hän myöskin pääsee paljon wähemmiliä astioilla, ja wähemmin menee myöskin wäriainetta hukkaan. Anthonyn wärikynät owat siis siinäkin kohden edullisia, että siirtyminen paikasta toiseen on helpompaa, kuin jos maalarin täytyy, kuten tähän asti, ottaa puolet työpajastaan mukaansa, joka kerta kun hänen on mentämä parin wirstan päähän maalaamaan pari tuolia tahi jonkun kirstunkannen.

Keksittyään uuden maalaustapansa, otti hra Anthony kohta useimmissa Euroopan maissa patentin keksinnöstään ja perusti, toiminimellä Wlh, Anthony & C:o, tehtaan wäripuikkojen ja muitten wäriaineitten walmistamista warten. Samaan laitokseen hän myöskin yhdisti alituisen maalarikoulun, siten lewittääksensä tietoja uudesta tekotawastaan, sekä teki samaa tarkoitusta warten laweoita matkoja, kaikkialla käskien maalariammatin harjoittajoita ja ystäwiä katselemaan teoksiaan, samalla kertaa jakellen opetuksia ja neuwoja wärikynäinsä käyttämisestä. Hänen maalaustapansa herätti kaikkialla suurta ihastusta, ja että Anthonyn wärikyniä myöskin sangen laajassa määrin on ruwettu käyttämään, sen todistaa sekin seikka, että hänen hiljan on täytynyt melkoisesti laajentaa tehdastaan, woidakseen walmistaa kylläksi paljon näitä tawaroita.

Yhä laajemmalle lewittääkseen tietoa työtä wastaan sekä kehoittaaksensa maalarien taitoa jäljentää jalompia puu- ja kiwilajeja, on hra Anthony hiljan alkanut painattaa luonnon mukaisa puu- ja marmorimaalausmalleja (Vorlagen zur Holz- und Marmormalerei, in Farben nach der Natur). Tämä teos annetaan ulos wihottain. Jokaisessa wihossa on 1 kappale puu- ja 2 kappaletta marmorimallia, tehtyjä hienolla wäripainolla ja warsin luonnonmukaisia. *) Noin 3 markkaa 75 p Suomen rahaaHinta on 3 Saksanmarkkaa*) wiholta. Tähän asti on tullut ulos 8 wihkoa. Tekijä aikoo antaa ulos kaikkiaan 24 à 25 wihkoa, jotka tulewat walmiiksi kahden wuoden kuluessa. Kutakin wihkoa seuraa Saksan kielinen selitys kunkin marmori- tahi puulajin tekotawasta, josta Saksan kieltä ymmärtäwä maalari helposti itsekseen woipi oppia Anthonyn wäripuikkoja käyttämään.

Suomessa emme tiedä tätä uutta maalaustapaa kenenkään muun wielä käyttäneen, kuin Sortawalan kansakouluopettajaseminarin lehtorin (käsitöissä ja piirustuksessa) E. Mäkisen, joka on siinä taidossa nauttinut opetusta keksijältä itseltä. Hra Mäkinen kuuluu sitä jo opettaneen useoille hänen työpajassaan käsitöitä harjoittaneille oppilaille, ja lienee altis edelleenkin halullisille jakamaan opetusta tässä yhtä hyödyllisessä kuin käytöllisessä työtawassa, kuin myöskin hankkimaan siihen tarpeellisia malleja ja wäriaineita.

Ei kommentteja :