24.8.08

Ohjaus kotitarpeita warten walmistettujen myrkyttömän wärien JälleenmyyjilleOhjaus kotitarpeita warten walmistettujen myrkyttömän wärien
Jälleenmyyjille
C. M. Otto & C.
Helsingissä.

Helsingissä,
Helsingin Kirjapaino-yhtiön Kirjapainossa,
1881.

[---]

Jokaisen oikean paketin täytyy olla warustettu meidän toiminimi-merkillä C. M. Otto & C:o Helsinki, josta otettakoon tarkkaan waarin, sillä kaupassa löytyy myös wäripaketteja (erilaisila merkeillä ja ilman merkkiä) joiden sisältö on sangen wähäarwoisesta laadusta.

Seuraawia waihewärejä myömme paketeissa à 25 wähittäin.
Mustaa
Kahwiruunista
**Engl. tummanwihreää
[Koskee kolmea ylläolevaa:] Erittäin sopiwat tummempien ja waaleampain naiswaatteiden wärjäyksiin, kaikista kankaista, sekä willalankojen y. m. Peitto seuraa pakettia.

Tummanharmaata
* Hopeanharmaata
Sinipunerwaa
Punanpunerwaa
Bismarckruunista
Kuosiruunista
*Kokenillipunaista
[Koskee seitsemää ylläolevaa:] Sopiwat waaleampain waatteiden wärjäämiseen.
Wihreänsinertäwää
Wihreänkellahtawaa
Keltaista
** Turkinpunaista
[Koskee yhtätoista ylläolevaa:] Willa ja silkki wärjäytyy näillä suorastaan, ilman lisäämistä, jota wastaan pumpuli, puoliwilla ja palttina wärjäytywät ainoastaan silloin kun niitä jo ennen on peitottu yleispeitolla.

**Kiinan sinistä
**Merisinistä
[Koskee kahta ylläolevaa:] Sininen rikkihapon kanssa wärjää täydellisemmin ja pysywäisesti. Sininen ilman rikkihapotta on mukawampi wärjätä, kuitenkaan ei täten tule yhtä täydelliseksi, kestäwäksi ja selwäksi.
Wärjääwät ainoastaan willaa ja silkkiä.

Tulipunaista.
Punakeltaista.
**Tummansinistä.

* Yhdellä tähdellä * merkityt waihewärit owat nykyjään keksityt.

** Kahdella tähdellä ** merkityt waihewärit owat nykyjään paljon parannetut kestäwyyden, puhtauden ja kauneuden suhteen.

Jokaiseen erityiseen wäripakettiin on tarkkaan merkitty mitenkä paljon itsekullakin paketilla woipi wärjätä.

Kaikki wäripaketit owat siten walmistetut että kaikilla waihewäreillä woidaan wärjätä ilman rikkihapotta.

Yleispeittoa tarwitaan ainoastaan pumpulia ja palttinaa wäjätessä jollakin wärilajilla hopeanharmaasta lähtien keltaiseen saakka, muutoin ei, siis ei koskaan willaa wärjätessä. Sitä saadaan paketeissa à 15 penniä wähittäin.


[---]


Ennen wärjäämistä owat kaikki wärjättäwät tawarat pestäwät lämpimässä suopawedessä ja senjälkeen puhtaassa wedessä huuhdottawat.

Wärjäämisiin owat sade- ja jokiwesi sopiwimpia, etenkin Kiinan sinisellä wärjättäessä on joki- tahi sadewesi wälttämättömästi käytettäwä.

Raswapilkut owat ennen wärjäämistä betsinillä poistettawat.

Puhtaasti walkeata, siis wärjäämätöntä tawaraa woipi wärjätä jokaisella waihewärillä.

Ennen wärjättyä waalennutta tawaraa wärjätään siten, esim. sininen tawara wärjätään jälleen siniseksi ja tummemman punertawa, tummanwihreä musta eli ruuninen wärjätään punakeltaisella.

Wihreä tawara wärjätään jälleen wihreäksi, Kahwiruuniseksi tahi mustaksi.

Punainen tawara wärjätään jälleen punaiseksi, punan punertawaksi, Kahwiruuniseksi eli mustaksi.

Keltainen tawara woidaan wärjätä punakeltaiseksi, Kahwiruuniseksi, wihreäksi ja mustaksi, tahi tummansinistä käyttäen tummanwihreäksi.

Ruuninen tawara woidaan wärjätä joko jälleen ruuniseksi eli mustaksi.

Harmaa tawara woidaan wärjätä joko jälleen harmaaksi eli kahwiruuniseksi, mustaksi tahi tummanpunertawaksi.

Punertawa tawara wärjätään jälleen punertawaksi, kahwiruuniseksi tahi mustaksi.

Tummaksi wärjättyä tawaraa luonnollisesti ei woi wärjätä waaleammaksi, eikä punaista tawaraa keltaiseksi, wihreätä siniseksi, eikä wihreätä punertawaksi ja punaiseksi, eikä sinistä keltaiseksi ja punaiseksi j. n. e.

Wärjätyt waatteet owat aina silitettäwät kosteana ollessaan; jos niitä ai'otaan kiiltäwiksi, niin owat ne nurjapuoleltaan pyyhittäwät wampulla joka sitä ennen on kostutettu ohkoisessa Gummitragant-liu'oksessa ja wiimein silitettäwät.

Antaen teille yllämainitut ohjaukset, toiwomme me ette te meitä usein kunnioitatte uudistetuilla tilauksillanne ja sulkeudumme teidän suosioon.

Kunnioituksella
C. M. Otto & C:o
Helsinki, kesäkuu 1881.

Ei kommentteja :