25.8.08

Myrkyllisiä wäriaineita.

Suomen Julkisia Sanomia 94, 5.12.1864

Ruotsin pääkaupungin sanomalebdet sisältämät seuraawan annetun waroituksen:
"Ote Ruotsin lääkäriseuran protokollasta 15 p. marrask. 1864.

8§.

— — Koska niin muodoin esimiehen hra Hambergin tekemien kemiallisten analysein kautta on osoitettu, että se wäriaine, jota sanotaan anilinipunaksi ja kenties muutkin aniliniiwärit, olkoot kiinteässä tai juoksewassa muodossa, samoin kuin niillä wärjätyt waatteetkin, sisältäwät arsenikia enemmässä tai wähemmässä määrässä 35 procenttiin asti, niin lääkäriseura arweli, että näitä warsin waarallisia wäri-aineita ei pitäisi ensinkään saada kaupasta löytyä, sekä päätti yksimielisesti, että tämä seuran ajatus olisi sanomalehtiin pannun protokollan-otteen kautta julistettawa, etenkin kuin yllämainituita kauneutensa tähden paljon kysytyitä wäri-aineita yleisesti myydään ja wärjäämiseksi käytetään sekä pääkaupungissa että maaseuduillakin.

Edw. Edholm.
Ruotsin Lääkäriseuran sihteeri"

Ei kommentteja :