20.8.08

Osa kappaleesta Porslin och Faience, teoksesta Årsberättelse om technologiens framsteg till Kongl. Vetenskaps-Academien.

Porslin och Faience.


Teoksesta:

Årsberättelse om technologiens framsteg till Kongl. Vetenskaps-Academien.

Afgifven den 31 mars 1835;

af G. E. Pasch,

Stockholm, 1835,
Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner,
Kongl. Boktryckare

Osa kappaleesta Porslin och Faience
s. 62-64

Svart färg på porslin, af Iridium ... 62

[62]

Den enda vackert svarta färg till målning på porslin, som hittils varit känd, utgöres af en blandning af jernoxidul med koboltoxid. Då denna färg pålägges tunnare för at gifva grått eller tuschsvart

[63]

drager den likväl antingen i brunt eller i blått, hvilken olägenhet blir desto märkbarare ju tunnare färgen blifvit pålagd. Denna svarta färg kan dessutom blandas med blott några få porslinsfärger, emedan andra metalloxiders chemiska verkan ofta förstörer den effekt som man genom den svarta färgens tillsats ville åstadkomma. Bergs-Rådet FRICK i Berlin har funnit att iridium och rhodium gifva utmärkt sköna svarta och gråa porslinsfärger som kunna blandas med ganska många andra färger och verka på dessa endast såsom en inblandning af svart eller grått. Dessa färger, i synnerhet af iridium, äro så djupt, och rent svarta, att hvarje annan inbrändt svart porslinsfärg, jemförd med den, synes brunaktig. De äro af den högsta glans, och afspringa icke ifrån gånger förnyad och färgen pålagd så tjockt som möjligt. De gråa färgerna af iridium hafva den renaste gråa färgton utan den minsta dragning i brunt eller blåaktigt, och antaga, efter inbränningen, den fullkomligaste glans äfven i de tunnaste lager. Hittills har iridium endast kunat användas till dyrbarare porslinsmålningar, i anseende till svårigheten att erhålla tillräcklig myckenhet deraf; men sedan man, i Ryssland, funnit platina och börjat använda denna metall till mynt, har man i återstoden, som fås vid platinans rening, funnit en så rik tillgång till iridium, att detta troligen framdeles blifver en handelsvara. Man har i Berlin redan ett års tid

[64]

2) POGGENDORFFS Annalen der Physik, 1834. N:o 2. - Pharmaceutisches Centralblatt, 5. Jahrg. sid. 94. - Zeitblatt für Gewerbtreibende, B. 7, sid. 457.begagnat sig deraf till all bättre målning på porslin.2)

Ei kommentteja :