19.8.08

Kappale Färger till målning, teoksesta Årsberättelse om technologiens framsteg till Kongl. Vetenskaps-Academien.

Färger till målning.


Kappale teoksesta:

Årsberättelse om technologiens framsteg till Kongl. Vetenskaps-Academien.

Afgifven den 31 mars 1835;

af G. E. Pasch,

Stockholm, 1835,
Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner,
Kongl. Boktryckare

Kappale Färger till målning
s. 41-43

Robiquet's sätt att bereda artificiel ultramarin ... 41
Vau-gult af Colard of Ferser ...41

[41]

ROBIQUET har uppgifvit ett sätt att med obetydlig kostnad bereda artificiel ultramarin. En blandning af 1 del kaolin, 1½ del svafvel och 1½ del rent kolsyradt natron inlägges i en retort af stengods och upphettas småningom till dess att inga ångor mera utveckla sig. Men låter då retorten kallna och sönderslår den, så man erhåller en massa af temligen vackert grön färg, hvilken småningom blir lazurblå under det att den drager till sig fuktighet utur luften. 6) Giornale di Farmacia-Chimica, Sept. 1833, sid. 199. - DINGLERS Polytechnisches Journal, Band. 50, sid. 298. - Zeitblatt für Gewerbtreibende, Band. 7, sid. 490. Man utlakar denna massa med vatten flere gånger då slutligen ultramarin återstår6).

En af Vau (Reseda luteola) beredd gul lackfärg, hvilken hufvudsakligen nyttjas till målning och tryckning på papperstapeter, skall erhållas af utmärkt skönhet på följande af COLARD och FERSER upfunna sätt:

[42]

Man upphettar till kokning, i en kopparkittel, lika delar ren finslammad krita och vatten. Sedan tillsätter man, för hvarje skålpund krita, 3 uns pulveriserad alun. Denna tillsats måste likväl ske småningom och under beständig omrörning på det att blandningen ej må pösa öfver. Då hela alunqvantiteten är använd och all fräsning af utvecklad kolsyra upphört, är basis för färgen färdig och man tager då massan ifrån elden. I en annan kopparkittel ställer man vauknippor med rötterna vända uppåt, och tillgjuter så mycket vatten att örtens öfra öndar deraf betäckas. I detta vatten låter man vau-knipporna koka i högst 15 minuter, hvarefter man upptager dem och låter dem afrinna i ett särskilt kärl. Den vätska, som afrunnit, silar man, tillika med vau-afkoket igenom flanell. Man upphell[...] derefter på nytt den förutnämnde basis [...] färgen och forsätter den med så mycket [...] det silade vau-afkoket som behöfves för [...] åstadkomma den pstundade färgnuance. Färgen pröfvas på det sättet, att man l[...]ger litet deraf på ett stycke krita, som [ge?]nast insuger vattnet, hvarefter man utb[...]der litet af färgen på ett papper och l[...] den torka, då man lätt ser, om färgen [...] tillräckligt mättad. Den färdiga färger san gjutes då i ett kärl af stengods [...] träd och lemnas att sjunka en dag, [...] efter man afhäller den klara värskan [...] torkar färgen på stora kritsrycken. Vid [...] redningen af vaugult måste man noga färgen för all beröring med jern, hvars

[43]

7) Journal des connaissances usuelles, Julii 1833, sid. 52. - DINGLERS Polytechnisches Journal, Band. 49, sid. 454.ven den ringaste smitta är skadlig för färgens renhet7).

Ei kommentteja :