20.8.08

Kappale Fernissor, teoksesta Årsberättelse om technologiens framsteg till Kongl. Vetenskaps-Academien.

Fernissor.


Kappale teoksesta:

Årsberättelse om technologiens framsteg till Kongl. Vetenskaps-Academien.

Afgifven den 31 mars 1835;

af G. E. Pasch,

Stockholm, 1835,
Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner,
Kongl. Boktryckare

Kappale Fernissor
s. 43-44

Dakin's sätt att upplösa berasten och kopal ... 43
Fernissa af kautchuksolja ... 44

[43]

Dakin's sätt att upplösa berasten och kopal

G. DAKIN uppgifver, att det, på följande sätt, lyckats honom att erhålla concentrerade lösningar af bernsten och af kopal så väl i alkohol som i terpentinolja. Han tager ett stycke glasrör af 4 tums längs, ½ tums diameter och 1/10 tums tjocklek i glaset, tillsmälter rörets ena ända och inlägger deri små bitar bernsten eller kopal, hvarefter han fyller röret till hälften med alkohol af 0,790 eg. vigt, och hopsmälter slutligen rörets öppna ända. Medelst ett handtag, bildadt af en omkring röret lindad metallträd, håller han sedan röret öfver elden, hvarvid alkoholn försvinner och röret fylles med en tjock änga, hvilken under afsvalnandet condenseras till en först ofärgd men sedan gul vätska. Tager man kopal i stället för bernsten, så blir röret fullkomligt ogenomskinligt af den bildade ängan, men erhåller åter sin genomskinlighet efter afsvalnandet. Så man sedan öppnar röret, så utvecklar sig ingen gas derutur, och lösningen utgör en ganska skön, genomskinlig fernissa. Äfven den med terpentinolja beredda fernissan är fullkomligt klar och torkar nästan lika fort som alkoholfernissan. Då man vill bereda dessa fernissor i stort, kan man dertill betjena sig af en PAPINS digerstor och reglera temperaturen derigenom att man på digestorns lock

[44]

lägger bernstens- eller kopalbitar. Då dessa smälta är värmegraden tillräcklig. 8) Mechanics Magazine, N:o 504. - Zeitblatt f¨r Gewerbtreibende, Band. 7, sid. 221. Äfven vid beredningen i smält mpste man vidtaga försigtighetsmått för att afböja den fara som kunde uppstå af glasets sönderspränning8).


Fernissa af kautchuksolja

FARADAY har inför Royal Society i London afhandlat några nya använsanden af kautschuks destillations-produkter. Då kautschuk underkastas torr ditallation i slutna kärl, så lfvergår en flyktig olja af brun färg, som utgör 8/10 och deröfver af den använda kautschukens vigt. ENDERBY och BEALE bereda nu denna olja i stort. Vid densammas rectification erhålla de tre eller fyra qvaliteter deraf, af hvilka hvar och en kan användas till särskilda behof. Den fullkomligt rektificerade oljan har en eg. vigt af 0,640, är ytterst flygtig, ganska brännbar och brinner med en lysande låga, blandar sig med alkohol och upplöser kopal och andra hartser. Den kan begagnas till beredning af förträffliga fernissor, och 1 gallon (nära 1 3/4 Svensk kanna) säljes till 21 skilling Sterling. Den andra sorten kostar blott hälften så mycket som den första och kan äfven nyttjas till beredning af fernissor eller till upplösning af kautschuk för tillverkning af vattentäta tyg. 9) Litetary Gazette, N:o 909. - DINGLERS Polytechnisches Journal, Band. 54, sid. 225.Blandad med oljor färstärker den betydlight dessas ljus vid förbränningen9).

Ei kommentteja :