19.8.08

Kappale Pappers-tillverkning, teoksesta Årsberättelse om technologiens framsteg till Kongl. Vetenskaps-Academien.

Pappers-tillverkning.


Kappale teoksesta:

Årsberättelse om technologiens framsteg till Kongl. Vetenskaps-Academien.

Afgifven den 31 mars 1835;

af G. E. Pasch,

Stockholm, 1835,
Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner,
Kongl. Boktryckare

Kappale Pappers-tillverkning
s. 30-34

Foster's lump-reningsmachin ... 30
Sawyer's tygsil ... 31
French's tygsil ... 31
Amiés tygsil ... 32
Delapierres chinesiska papper ... 33
Brard's papper af rutted träd ... 33
Sätt att borttaga syran från chlorblekt papper ... 34[30]

Foster's lump-reningsmachin

S. E. Foster har i Nord-Amerikanska Förenade Staterna erhållit patent på en lumpreningsmachin. Omking en axel af ungefär 2 fots längd äro armar fästade, hvilka, då axeln kringvrides, beskrifva en cirkel af 3 fots diameter. Denna axel går igenom en kista, hvars botten har form af en cylindrisk yta och är gjord af metall-

[31]

trådsväf, igenom hvilken orenligheterna från lumpen utfaller under det att machinen är i verksamhet. I den ändan af kistan der lumpen inlägges är en kringgående fläkt, som inför en luftström genom hela apparaten. 9) The Repertory of Patent Inventions, Third Series, Vol. 16, sid. 147. - Zeitblatt für Gewerbtreibende, Band. 7, sid. 382.Axeln med armarne, hvilka piska lumpen, vänder sig 300 hvarft i minuten9).


Sawyer's tygsil

En tygsil, hvarigenom pappersmateria silas för att befrias ifrån knutar och grofvare delar, är uppfunden af J. SAWYER i Förenade Staterna. Pappersmaterien tappas i ett kärl, i hvilket den, genom en omrörare hålles i beständig rörelse. Utur detta kärl uppsuges materien af en pump, och drifves in i ett annat kärl som är betäckt med en metallsil, genom hvilken materien tvingas af pumpen att uppstiga, hvarefter den rinner i formkypen. 9) The Repertory of Patent Inventions, Vol. 15, sid. 277. - Zeitblatt für Gewerbtreibende, Band. 7, sid. 262.Pumpen, som gör 50 slag i minuten, inrymmer en fjerdel mera pappersmateria än silkärlet, hvarigenom pistonen, då den uppstiger, suger en del af pappersmaterien tillbaka genom silduken, och på detta sätt renar denne ifrån knutar hvaraf den kunde täppas10).


French's tygsil

En annan tygsil är, äfvenledes i America uppfunnen af TH. FRENCH. Denna sil består af ett culindriskt kärl, af 14 tums höjd och 15 tums diameter, längs efter genomskuret af smala öppningar, eller ock sammansatt af metallstänger af ½ tums bredd

[32]

med 1/22 tums afstånd ifrån hvarandra. Ett slags piston, som är genomborrad med hål, rörer sig upp och ned i det cylindriska silkärlet och tvingar således den pappersmateria, som insläppes i detsamma, att sila sig ut igenom de förut nämde smala öppningarna, under dett att knutar och andra grofvare delar qvarstanna i silen och kunna tid efter annan borttagas. Pistonen vidrörer icke silkärlet inuti, utan dess diameter är ungefär 1 tum mindre än silkärlets invändiga diameter, och under sin rörelse kommer pistonen silkärlets botten icke närmare än ½ tum och är 4 till 5 tum under densammas öfre kand då den är upplyftad. 1) The Repertory of Patent inventions, Third Series, Vol. 16, sid. 15.Pappersmaterien inkommer i öfre delen af silkärlet, hvilket är inneslutet i ett tätt kärl af träd, och samlas, sedan den är silad, i en under stående reservoir eller kyp1).


Amiés tygsil

De till pappersmateriens befriande ifrån knutar begagnade silor äro vangligen sammansatta af metallstänger, hvilka, genom den skakning hvari silen måste hållas, med tiden dels blifva krokiga och dels lossna. Denna olägenhet har J. AMIES i England sökt afhjelpa derigenom, att han förfärdigar silens botten af en messingslåt, som är genomskuren af korta och smala öppningar eller springor, på det sättet att hvardera ändan af en sådan springa ligger midt emot medlersta delen af de båda nästbelägna springorna. Denna silbotten är fästad vid en

[33]

2) The London Journal of Arts and Sciences, Conjoined Series, Vol. 2, sid. 216. - DINGLERS Polytechniches Journ. Band. 49, s. 198.en ram, i hvilken pappersmaterien rinner under det att silen genom machineri hålles i en skakande rörelse2).


Delapierres chinesiska papper

3) Årsberättelsen 1833, sid. 22.Den förut i dessa Årsberätttelser3) omtalade uppfinning af DELAPIERRE i Frankrike, att af bambu, strandrör och säf bereda så kalladt chinesiskt papper, har haft fullkomlig framgång, och en pappersfabrik i Cocharcon tillverkar nu papper af detta slag, hvilket skall vara i alla afseenden jemförlight med det äkta chinesiska.De ämnen, hvaraf papperet skall göras, sönderskäras och blötas i kalkvatten till dess att de tillräckligt mjuknat, då de upptagas och utprässas, hvarefter de användes på samma sätt som lump. 4) DINGLERS Polytechnisches Journal, Band. 52, sid. 316.De växter, hvaraf detta papper tillverkas, innehåller sig sjelft blir limmadt4).

Brard's papper af rutted träd
5) Recueil Industriel, Apr. 1833, sid. 69. - DINGLERS Polytechnisches Journ. Band. 49, sid. 45.BRARD i Frankrike uppgifver att han med framgång, försökt att af ruttet träd (af Pinus maritima) tillverka papp och grofvare papperssorter, tjenlige till flera behof 5). - Redan för längre tid tillbaka har man sökt att till papper använda en mängd ämnen i stället för lump, såsom hyfvelspån och sågspån af åtskilliga trädslag, halm,

[34]

6) Såsom exempel må anföras JACOB CHRISTIAN SCHÄFFERS sämtliche Papierversuche, 2:te Auflage, utgifven i Regensburg år 1772, vid hvilket arbete 81 prof af papper tillverkadt af flerahanda ämnen äro bifogade.mossor och fllere slags växtämnen. Dessa försök förtjena en större uppmärksamhet än man åt dem ägnat6).


Sätt att borttaga syran från chlorblekt papper

Vid den finare papperstillverkningen är blekningen med chlor nu mera att anse såsom en nödvändighet, emedan man på intet annat sätt erhåller ett så skönt papper som det chlorblekta; men erfarenheten har visat att, genom denna behandling, papperets varaktighet skadas och att skrift på detsamma med vanligt bläck småningom blekes af den syra som papperet innehåller. Denna halt af sura kan likväl lätt borttagas med alkali, hvartill NITSCHE lemnat följande föreskrifter. 7) Verhandlungen des Vereins Zur Beförderung des Gewerbfleisses i Preussen, 2:te Lieferung 1834, sid. 127. - Journal für praktische Chemie, 3 Band. 3 Heft. sid. 164.Då pappersmassan blifvit valsad tll halftyg, tillsättes till 60 skålpund lump, antingen 5 kannor rotten urin (som innehåller ammoniak), eller 1 skålpund pottaska, upplöst i 2 kannor vatten, och man låter derefter valsen gå med tillstängd vask i 15 till 20 minuter, efter hvilken tid vasken öppnas och massan färdigvalsas 7).

Ei kommentteja :