4.5.08

Teho Eristyslakka ja Valtti Eristyslakka (mainos / esite)


Teho Eristyslakka ja Valtti Eristyslakka (mainos / esite)

Tikkurilan tehtaat
Vernissa-, Väri- ja Lakkatehdas
Omistaja:
A.B. Schildt & Hallberg O.Y.
Tikkurila

[-]

Eristävistä sivelyaineista.
Käytännön eri aloilla on aikojen kuluessa yhä enemmän tultu huomaamaan, mistä suuresta taloudellisesta merkityksestä eristävien sivelyaineiden käyttö on, eristysaineiden, joiden tarkoituksena on eristää esineet kosteudelta, vedeltä, emäksiltä, hapoilta, useilta kaasuilta y.m. ja niinmuodoin suojella niitä näiden vahingolliselta vaikutukselta. Suoriutuakseen tästä tehtävästään tulee eristysaineen olla kemiallisesti indifferentti ja siveltynä pinnalle muodostaa sille eristävän kalvon.

Aikaisemmin käytettiin enimmäkseen kiinteitä eristysaineita, esim. Goudronia, jotka ensin olivat sulatettavat, jonka jälkeen ne lämpiminä siveltiin
pintaan. Tämä oli epäkäytännöllistä

[4]

ja näiden aineiden monimutkaisten käyttömenetelmien takia oli käyttö hyvin rajoitettu. Kylmässä ja koleassa lämpötilassa oli tulos myös vähemmän tyydyttävä, koska tällainen paksujuoksuinen aine ei aina tarttunut tarpeeksi hyvin, esim. kylmään betonipintaan.

Nykyaikaiset eritysaineet ovat enemmän tai vähemmän ohutjuoksuisia nesteitä, jotka lähinnä muistuttavat mus‑
taa rautalakkaa.

Perusaineina niissä on kemiallisesti indiffirenttejä aineita, erilaisia pihka-aineita, asfaltti- ja bitumituotteita, jotka sulatetaan ja Iiuotetaan bentsoIin tapaisissa liuotusaineissa.

Näitä eristysaineita ei tarvitse ensin lämmittää tai sulattaa käyttöä varten, vaan toimitetaan ne käyttövalmiina ja voidaan kylminä sivellä siveltimellä tai
harjalla suoraan mille pinnalle hyvänsä. Tämän takia ovat ne yksinkertaisia käyttää, mikä ominaisuus

[5]

osaltaan on myötävaikuttanut siihen, että nämä uudenaikaiset eristysaineet ovat saavuttaneet niin laajan levikin.

Tikkurilan Tehtaat valmistavat kahta
tällaista eristysainetta, nim.
TEHO-Eristyslakkaa ja
VALTTI-Eristyslakkaa.
Molemmat ovat valmistetut pääasiassa samanluontoisista, kemiallisesti indifferenteista aineista ja molemmat ovat erinomaisia eristysaineita. Molempain
käyttöala on senvuoksi osapuilleen sama ja kumpaakin voidaan käyttää mihin eristystyöhön hyvänsä. Asiakkaittemme toivomusten perusteella valmistamme siitä huolimatta molempia laatuja, jotka eroavat toisistaan seuraavasti:

TEHO-Eristyslakka on paksumpi (kuin Valtti). Bitumituotteena, sekä sisältäen hitaammin haihtuvia, miltei öljymäisiä liuottimia, kuivuu se kohtalaisen hitaasti muodostaen hyvin täyttävän, kimmoisan pintakalvon. Pak‑

[6]

suudestaan huolimatta on sitä helppo sivellä myös suuremmille pinnoille ja suositellaan sitä senvuoksi erikoisesti kun on kyseessä pelti- ja huopakattojen, suurten puuproomujen y.m.s. siveleminen.

VALTTI-Eristyslakka on jonkin verran ohuempi. Se on asfalttipitoinen tuote, joka sisältää verrattain nopeasti haihtuvia ohennusaineita, joiden vaikutuksesta se kuivuu nopeasti, muodostaen kovan, emalia muistuttavan pintakalvon. Se imeytyy hyvin betonin huokoiseen pintaan ja suositellaan sitä erikoisesti tämänlaatuisiin töihin, perusmuureihin, rehusäiliöihin, tierumpuihin, kellareihin y.m.s. Vaikka tällaiset pinnat sivelytilaisuudessa usein ovat kylmiä, voidaan VALTTI-sively kuitenkin suorittaa.

TEHO ja VALTTI Eristyslakkoja on ruvettu käyttämään mitä erilaisimmilla aloilla, mikä johtuu niiden erinomaisesta eristys- ja

[7]

kyllästämiskyvystä, niiden hinnan halpuudesta verrattuina useimpiin tämänlaatuisiin eristysaineisiin sekä niiden erittäin yksinkertaisesta käyttötavasta.

TEHO ja, VALTTI Eristyslakat toimitetaan käyttövalmiina. Ne ovat siveltävät kylminä. Niitä ei pidä lämmittää tulolla. Ennen käyttämistä on astian sisältö sekoitettava, mutta sitä ei saa millään ohentaa. Siveltävien pintojen tulee olla täysin kuivia, puhtaita ja pölystä vapaita. Erittäinkin TEHO-Eristyslakkaa käytettäessä on kosteat laasti- tai betonipinnat kuivattava puhalluslampulla, jolloin vain pienempi pinta-ala kerrallaan on käsiteltävä, jotta se varmemmin saadaan täysin kuivaksi. Rautapinnat
puhdistetaan ruosteesta teräsharjalla hankaamalla.

Sivelyt on tehtävä kohtalaisen paksulti ja tasaisesti. Kun on kyseessä eristäminen veden ja happojen vaiku‑

[8]

tusta vastaan, niin voi 2 tai 3 sivelyä, riippuen pinnan laadusta, olla tarpeen.

TEHO ja VALTTI-Eristyslakat ovat säilytettävät lämpimässä varastosuojassa. Niitä ei saa säilyttää lähellä tulta, mutta ovat ne myös suojeltavat pakkaselta.

Kaivoja, syvempiä rehukuoppia y.m.s. eristettäessä on sively tehtävä alhaalta ylöspäin paremman ilmanvaihtelun vuoksi.

TEHO- ja VALTTI-Eristyslakkojen muodostamiin pintakalvoihin ei vaikuta vesi, kosteus, lika, multahapot, parkkihapot, maitohappo, suola- tai rikkihappo, ammoniakki, soodaliuokset, rikkioksiidi, savukaasut, ammoniakkipitoinen talliilma y.m.s. eikä niitä vahingoita pakkanen, lämpö eikä mitkään säät tai lämpötilan vaihtelut.

TEHO- ja VALTTI-Eristyslakat suojelevat niinmuodoin
mitä tehokkaimmin eristettävän pin-

[9]

nan kaikenlaisen kosteuden ja happohöyryjen turmiolliselta vaikutukselta, estävät mätänemistä, lahoamista ja ruostumista.

TEHO- ja VALTTI-Eristyslakat sopivat kaikenlaisiin
sisä- ja ulkopuolisiin sementti-, betoni-, laasti-, tiili-, kivi-, pelti-, puu-, huopa‑ ja pahvipintoihin.

TEHO- ja VALTTI-Eristyslakat eivät ole myrkyllistä. Niiden läpeensä kuivuttua ovat ne hajuttomia. Ne eivät halkeile, murene eivätkä lohkeile pois pinnasta eivätkä
myös sula lämmössä.

Mainitsemme tässä eräitä näiden eristyslakkojen käyttöaloja:
1) perustus- ja rakennustöissä
perusmuureihin, kellareihin, alustoihin, tunneleihin, rautabetonirakenteisiin y.m.s. sekä Ensoniitin ja Insuliitin tapais‑

[10]

ten aineiden käsittelyyn näitä vedenpitäviksi eristettäessä, ynnä pelti- ja huopakattojen sivelemiseen.

2) Laivanrakennusteollisuudessa
talkapohjiin, välikansiin, lastiruuman seiniin, akselirumpuihin y.m.s. paikkoihin, sekä puuproomujen sivelemiseen.

3) vesijohto- kanava- ja puhtaanapitolaitoksissa:
betonisäiliöihin betonisiin ja rautaisiin vesijohtoputkiin, kanavan sulkulaitteisiin, makkija likakaivoihin ja viemäreihin, sementti- ja rautaputkiin y.m.s. sekä likasälioiden ja kuljetusastioiden sisäpuoliseen maalaukseen.

4) teollisuudessa:
patomuureja, turbiinikammioi-

[11]

ta, kanavaseinämiä, sulkuja, pumppuasemia, pohjamuureja, rautabetonirakenteita, rauta- ja puurakenteita, putkijohtoja, ilmaratoja, nostokurkia, verstashuoneita, varastohuoneita varten sekä säiliöiden, viemärien, kellarien y.m.s. eristämiseen ja tiivistämiseen. Myös faneritukkien päiden sivelemiseen uppoamisen estämiseksi uitossa.

5) sähkö-, kaasu-, puhelin‑ ja lennätinlaitoksissa:
johtopylväitä, rautamastoja, johtoputkia, kaapeleita, kanavia, muuntajia y.m.s. varten.

6) majakka- ja satamalaitoksissa:
majakoita, laitureita, renkaita, tavarasuojia, lastaus- ja purkauslaitteita, nostokurkia y.m.s. varten.

[12]

7) maataloudessa:
AIV-rehukuoppien seinämäin ja työkalujen suojelemiseksi. Navetoissa ja talleissa kaikkien rautaosien, rehupöytien y.m.s. puupintojen suojelemiseen, säiliötornien sisäpuolien sekä vesi- ja rehusäiliöiden maalaukseen; lantakaivoja, talousrakennusten ovia, tuulimoottoreita, kellareita, kasvihuoneita, kasvilavoja, aita- ja johtopylväitä, tierumpujen betoniputkia, rattaita, maanviljelyskoneita ja työkaluja, veneenpohjia, siltoja y.m.s. varten.

8) tie- ja vesirakennuksissa:
tierumpuja, kilometripylväitä, siltoja, rautapatsaita, rauta- ja puurakenteita, siltoja y.m. varten.

[13]

9) rautateillä:
vesisäiliöiden , siltaperustuksien y.m.s. eristämiseen ja suojelemiseen; puusiltojen maalaukseen.

[14]

TIKKURILAN TEHTAAT
valmistavat :
TEHO - Kattovärit
harmaa, tiilipunainen, tummanpunainen, vihreä
rautapelti- ja galvanoituja kattoja varten, ovat erikoisvärejä, joiden kestävyys sään vaihteluita vastaan on suurempi kuin tavallisen öljyvärin. Muutama tunti sivelyn jälkeen sattuva sade ei enää vahingoita pintaa.
TEHO Seinävärit
valkoinen, punainen, ynnä 4 vaaleata sävyä
ovat erikois-öljyvärejä rakennusten ulkoseiniin. Kestävät lämpötilan vaihdoksia, aurinkoa, tuulta ja sadetta huomattavasti paremmin kuin tavalliset öljyvärit. Toimitetaan sivelyvalmiina.
Pyytäkää värikarttoja ja käyttöohjeita TEHO Katto- ja Seinäväreistä.

PANSSARI-Värit
vaaleanharmaa, tumm. harmaa, kenttäharmaa, punainen y.m. sävyt
rautasiltoja, johtopylväitä, sekä kaikenlaisia ulkoilmassa olevia rautarakenteita varten. Kestävämpiä ja vähemmän riippuvaisia lämpötilasta ja vuodenajasta kuin öljyvärit. Noin puoli tuntia sivelemisen jälkeen sattuva sade ei enää turmele maalipintaa. Pyytäkää selostuksia!

[15]

VÄREJÄ JA LAKKOJA
kaikkiin erikoistarkoituksiin.

UNICA ja KIRI Öljylakkoja, kuten: Lattia-, Huonekalu-, Hioma-, Ulkoilma-, Vene-, Vaunu- y.m. lakkoja

ÖLJY. JA EMALIVÄREJÄ
kuten :

UNICA-, KIRI-, YEDDO emalia
PERMO lattiaemalia
PESTO seinäväriä. Lämpöjohtoväriä
VELO Pyörälakkaa
Emali- ja lakkapohjaväriä

AUTOVÄREJÄ
DICCO Ruiskuväriä
MIRKO sivelyväriä kaikkine lisätarpeineen.

HUONEKALUJEN PINTAKÄSITTELYAINEITA
DICCO Huonekalulakka N:o 1043
DICCO Pulituuria N:o 10 y.m. y.m.

KIVA ja AIRA Kiilloitusvahat

Kaikkia teollisuuden erikoisvärejä ja lakkoja.

[16]

HELSINKI
K. F. Puromiehen Kirjapaino 0.-Y.
1934

Ei kommentteja :