2.7.08

Taika-kynät.

Ilmarinen 39, 23.5.1877

Joku on arwellut pikakirjoituksen tulewan kerran yleiseksi kirjoitustawaksi. Kenties nuo uudet taikakynät owat silloin yleiseen käytetyt kynät. Molemmat niistä tarjoawat uusia etuja, kuten tiedämme. Edellinen säästää aikaa ja paperia, jälkimmäinen tekee läkin kokonaaan tarpeettomaksi, sekä myös nykyaikaiset pännät. Wieläpä poistawat taikakynät imupaperinkin. Etua siitäkin on että kieli pääsee wapaaksi tuollaisesta wieraasta sanasta kuin läkkihoorna, jossa ei ole mitään kauneutta, waan näkyy olewan hywin läheisessä yhteydessä "hornan" kanssa. Taikakynät owat kaikesta tästä nähden koko mokomia. Millaisetpa nuo owat ja kuten niitä käytetään? Tietysti ei kaikki lukiamme ole niitä wielä nähneetkään. Ulko-asu ei niillä ole mitään erinomainen. Owat waan kuten teräspännät ainakin. Läkkimaha niillä myöskin on, eikä "aiwan pienen pieni," ellei myöskään "aiwan suuren suuri". Mitä ne sillä tekewät, oudoksunee lukija, sillä kuten sanottiin, eiwät ne läkistä mitään tahdo tietää. Niissä on talletettu wähäinen joukko jotakin ainetta, jota emme muista, mitä se on. Muutamissa pännissä antaa se mustetta, muutamissa sinettä, toisissa taas punetta j. n. e. Wäri-ainetta niin pienessä säiliössä ei saata erittäin paljon olla, mutta kestää sitä kirjoitukseen pitkät kuukaudet, josta näemme aineen siinä olewan erinomaisen wäetettyä eli pieneen kokoon liitettyä.

Kirjoitettaessa on waan tarwis pistää pännän pään silloin tällöin weteen, niin wedestä tulee heti läkkiä ja wielä päälliseksi niin mainion hywää ja hienoa, ettei meidän alizariinimme ja wiktoriamme enemmän kuin muutkaan läkit woi sille wertoja wetää. Ne owat siis todellakin taikakyniä. Niiden myötä-seuraawassa selityksessä esiin annetut hywät awut owat seuraawaiset:

Sellainen pännä on aina walmis tarwittaissa, jos waan löytyy muutama pisara
wettä käsillä.

Ei se ruostu, eikä tule koskaan epäpuhtaaksi.

Sitä ei tarwitse, eitä saakaan pyhkiä puhtaaksi.

Se pysyy puhtaana ja on aina ikäänkuin uusi, ilman wähintäkään huolta siitä
pitämättä.

Se sopii joka pännänwarteen.

Siinä heti silmänräpäyksessä syntywä läkki on aina puhdasta, kuiwuu nopeasti ja pysyy sokeentumatta paperilla; on wahingoittamaton, eitä polta liinawaatetta.

Sellaisella pännälla saatu kirjoitus woidaan kopioita painimella.

Siinä säilytetty ja aina tähän asti tuntematon kemiallinen tuote on siihen määrään wäetettyä, että joka pännä tawallisesti käytettynä, kestää wähintäin muutamia kuukausia.

Taikakyniä on useamman wärisiä, niin kuin tumman punasinerwiä, punaisia, taiwaan sinisiä, muotia j. n. e. Niin monella eriwärillä kirjoittamiseen ei ole muuta tarwis kuin pitää pientä wesiastiata pöydällä.

Ne olvat siis werrattoman hyödyllisiä moneen eri tarkoitukseen, matkustawaisille owat ne melkein wälttämättömään tarpeesen.

Ne tulewat myös helpommiksi muita kyniä, sen heti tajuaa, jos ottaa huomioon että puoli tusinaa sellaisia kyniä kestäwät useammat wuodet.

Niiden hinta lienee wielä noin kolme markkaa tusinalta, eli 25 penniä kappaleelta.
Niistä on wieläkin wähän mainittawa.

Wesi siinä astiassa, johon mainittua kynää silloin tällöin on kastaminen, muuttuu itse wähitellen "läkiksi", jota saattaa sitten kuin wäri-aine kynästä on loppunut ja kynä tullut itse tawalliselsi kynäksi, ruweta käyttämään kuten tawallista läkkiä, tai "känkätä" molemmat jollekin kerjäläiselle, joka niitä woi wielä käyttää hywäksensä — paremman puutteessa kumminkin.

Keksintö lienee olla tämän wuoden etewempiä keksinnöitä.

Ei kommentteja :