10.5.18

Om färgning af nät med catechu.

Fiskeritidskrift för Finland 8-9, 1908

Då Redaktionen mycket ofta af fiskare från olika delar af landet fått emottaga förfrågningar angående metoderna för färgning af nät med catechu, vilja vi — ehuru beskrifningar från utländska fiskeritidskrifter angående samma sak äfven tidigare ingått i denna tidskrift — här meddela det recept på färgning med catechu, som kommit till användning ombord å fiskeriångaren Nautilus och hvilket visat sig vara godt och kunna rekommenderas. Denna färgningsmetod är afsedd främst för alla slags nät, såsom strömmingsskötor, sik-, flunder-, abbor- m. fl. nät, men naturligtvis kunna äfven ryssjor färgas enligt samma metod, såvida man ej för dem föredrager användningen af andra konserveringsämnen.

Då det gäller färgning af nya, alldeles obegagnade nät (eller nytt garn) måste en mindre förbehandling verkställas före färgningen. Det obegagnade garnet innehåller nämligen såpass mycket fettämnen, att färgen ej utan vidare vill genomtränga garnet och isynnerhet ej knutarne. Därföre böra näten (eller garnet) först blötas i kokhett vatten, som utdrager en del af fettämnena och gör garnet mera mottagligt för catechun. Näten nedsättas därföre löst, ej packade, i ett kärl och det kokande vattnet slås öfver desamma, så att det väl täcker näten. Kärlet öfvertäckes och får stå tills vattnet kallnat. Garnet upptages, urvrides och får torka. Först därpå skrider man till färgningen. Observeras bör, att nät som tidigare färgats vid förnyad färgning naturligtvis ej behöfva blötas i vatten.

*) Färgämnet catechu står att köpa i Helsingfors hos t. ex. firmorna: Hjelt & Lindgren, V. Kajen N:o 12 samt i Helsingfors Fiskredskapsaffär, innehafvare Fritz Schröder, N. Esplanadgatan N:o 7 till ett pris af 1 mk 40 p. kilo i minut hos Hjelt & Lindgren och 1 mk 25 p. hos Schröder samt för 1 mk per kilo hos begge firmorna, då en låda a 50 kilo tages.Till 10 kilo nät eller garn tages 1 kilo catechu,*) 100 gram blåsten (kopparvitriol) samt, om näten äro nya, ½kilo bresilja. Till färgningen tages så mycket vatten, som behöfves för att väl täcka näten, då de läggas löst i ett kärl. Catechun och bresiljan läggas hvar för sig i påsar af glest tyg och upphängas på käppar i grytan, där färgningsvattnet kokas, dock så att de ej beröra bottnet, ty färgämnet löser sig nedåt. Kopparvitriolen iröres utan vidare; den tillsättes för att gifva färgen mörkare nyans. Sedan färgämnena väl löst sig och vätskan kokat ½ timme, hålles densamma kokande het öfver gamen, som lagts löst i ett kärl, (helst träkärl). Vätskan bör vara så riklig att den står öfver näten. Kärlet täckes och näten få bädda sig tills färgen kallnat, hvartill åtgår ända till 24 timmar. Nu upptagas näten och den öfverflödiga färgningsvätskan får afrinna tillbaka i kärlet, ty den öfverblifna färgvätskan kan godt användas för uppfärgning af gamla, tidigare färgade nät utan tillsats af catechu. Dock bör vätskan vid färgningen uppvärmas. Efter upptagningen ur färgningsvätskan utbredas gamen till torkning. Gamen få ej hållas länge, utan att användas, ty då bränner färgämnet dem, så att de bli sköra och snart odugliga. Senast inom 2 dagar böra gamen sättas ut i sjön eller blötas i vatten, men sedan de stått ute minst ett dygn, äro de fullt färdiga för sitt ändamål. Det förstås af sig själf, att då näten blekna d. v. s. då färgen urlakas, böra gamen undergå ny behandling med catechu.

Ei kommentteja :