22.5.18

Kenen silmät saa pienokainen? Kansanusko ja tiede.

Kaiku 46, 25.2.1920

Sussexin maakunnan wäestöllä (Englannissa on, kirjoittaa W. Buttersield "Daily News" lehdessä, sellainen wanha, kaunis luulo, että äskensyntyneen lapsen silmien wäri on haltiatarten lahja. Ensimäisessä sopiwassa tilaisuudessa lapsen syntymisen jälkeen waluttaa haltiatar jotakin wäriainetta sen silmiin, kun ei ketään ole saapuwilla. Jos silmien on tarkoitus tulla sinisiksi, kootaan wäriainetta orwokin terälehdistä taikka nukkuwan, sinisen perhosen siiwistä, mutta jos mieluummin halutaan muuta wäriä, otetaan aine muualta - ruskeata esim. alas warisseista pähkinöistä, wiheriätä marjakuusesta tai muratista, harmaata sumuista, jotka illanhämärässä lewiäwät yli maan sywennyksien taikka mereltä tullen kietoivat maan waippaansa.

Woidaan toiwoa, että on wielä kuluwa monta wuotta, ennenkuin tämä wiehättäwän lapsellinen usko haihtuu pois Sussex-äitien mielestä.

*

Lapsen silmien wäri on kumminkin wetänyt tiedemiesten arwostelewan huomion puoleensa wiime wuosina, ja ne tekijät, jotka sen määrääwät, omat nyt kaikella toiwottawalla selwyydellä tunnetut. Jos siten, ottaaksemme yhden esimerkin, toisella wanhemmista (asiaan ei waikuta mitään, olkoonpa se isä tai äiti) on täydellisesti ruskeat silmät ja toisen silmillä on täydelleen (weronikan) kaunis sininen wäri, niin tuliwat kaikki lapset poikkeuksetta saamaan ruskeat silmät. Tämän selitys käy ilmi seuraawasta.

Silmäterän-kehän (iriksen) kalwon sisäpintaa peittää purppuranpunainen wäriainekerros. Sinisilmäisillä henkilöillä ei ole siinä mitään muuta wäriä, ja purppurakalwo tunkeutuu silmäterän-kehän kalwon erinomaisen hienon kudoksen läpi sinisenä. Sinisen wärin woimallisuus ja laatu riippuu paljoudesta ja silmäterän-kehän läpinäkywäisyydestä.

Ruskeasilmäisillä henkilöillä on purppurakalwon lisäksi, josta jo olemme puhuneet, kerros jotakin ruskeanwäristäa ainetta silmäterän-kehän ulkopinnalla. Kun ruskea wäri on runsas, himmentää se kokonaan alla olewan purppuran, ja silmä saa woimakkaan ruskean wärin. Jos toisaalta ruskeata pigmentiä on liian wähän woidakseen täydellisesti tehottawaksi tehdä alla oleman purppurawärin, tulee silmä vaaleanrusteaksi, jopa wiheriäksikin.

Jos nyt puhumme tiedemiesten kieltä, niin on asianlaita siten, että ruskeasilmäisyys on "dominoiwa" (wallitsewa) ominaisuus, jota wastoin sinisilmäisyys on "recessiiwi" (palautuwa) ominaisuus. Ja perinnöllisyydenlait toteawat, että kun wanhemmista toisella on "wallitsewa" ominaisuus, ja toisella "recessiiwi", on se tuo wallitsema, jonka kaikki lapsetkin saawat.

Eräs hywin pikkuinen osa ihmisiä on albinos-ihmisiä, s. o. heillä on pumaoset silmät. Albinos-ihmisiölä ei ole mitään wäriainetta silmäterän-kehän kumpaisellakaan pinnalta, mutta kun runsas werkkokalwo sisältää werta, näyttää iris siten punaiselta.

Ei kommentteja :