7.12.07

Utdrag af Protocoller, hållet i Kongl. Commerce-Collegium den 2 Mars 1832.


Åbo Tidningar 98, 8.12.1832

S. D. Sedan, wid den besigtning Kongl. Collegium sidsktidne[?] år, i närwaro ad Herr Professoren och Commendören Berzelius, anställt å Nörstrands Porcellainfabrik, hwilken undergått en högst betydlig förändring för att inrättas efter Engelska sättet, i hwilket ändamål flera byggnader, wekstäder, torkrum och ugnar blifwit uppförde, nya smältnings- och tryckmethoder inköpte, samt Engelske werkmästare och arbetare införskrifne, Kongl. Collegium funnit, att det efter nya methoden tillwerkade godset i afseende på massans fasthet wida öfwerträffade de derstädes förut af Cölnik lera och på Tyska sättet tillwerkade; att fullkomligt lika täthet och hwithet i massans brottyta, som hos det Engelska, ågde rum, samt att glasuren, som war alldeles fri från sprickor och icke rispades utaf uddjern af wanlig hårdhet, syntes i detta hänseende till och med stå något framför den Engelska willwerkningen i allmänhet; men hwarwid likwäl den anmärkning blifwit gjort, att färgen å det med blått tryckta godset icke ågde den renhet och friskhet, som utmärkte det blå Engelska Porcellainet; så hade intressenterne i nämnde fabrik anhållit, att, sedan densamma efter den nya methoden nu kommit i fullständigt stick, Kongl. Collegium wille taga i ögonsigte åtskilliga prof af deras sedermera åstadkomne tillwerkningar. -
I sådant afseende företrädde nu, efter anmålan, 2:ne af delägarne i omförmölte werk, Assessoren Lagerhjelm samt Grosshandlanden och Bruksägaren Ulff och anmälte, att då de sjefwe insett felaktigheten i färgen å det wid fabriken, i början af tillwerkningen efter den nya methoden, tryckte Porcellain, de warit föranlärne, till afhjelpande af denna olägenhet, och för att äfwen i denna del kunna åstadkomma en tillwerkning som täflade med den Engelska, ifrån England införskaffa en i Porcellain-målning och tryckning kunnig person: att genom denna persons skicklighet och bearbetande, det wid fabriken sedermera tryckta Porcellainet fått ett utseende, som efter deras omdöme uthårdade jemförelse med den Engelska: att, utom den blå färgen, de wid fabriken äfwen börjat åstadkomma tryckning i swart färg, som kostade mindre än den blå och hittils icke warit härstädes till Porcellaines-målning anwänd, samt att flera af de mönster som anwändts till tryckning af det Porcellain hwara prof nu komme att Kongl. Collegium förewisas, blifwit wid sjelfwa fabriken tecknade och utförde. -
Wid granskning af de prof, som hos Kongl. Collegium nu uppwiftes, och hwilka bestodo af dels hwita, dels med blå och swarta färger belagda och efter wackra former förfärdigare Terriner, Fat, Tallrikar, Skålar och Koppar af olika storlek, fann Kongl. Collegium det hwita äga lika, om ej öfwerträffande, utseende och glans, som wid den sidsklidna[?] året anställde besigtningen blifwit anmärkt, samt det i blått och swart tryckta Porcellainet så fördelaktigt utmärkta sig, ej mindre i afseende på teckningens precision samt mönsternas smakfullhet, än på färgernas klarhet, tydlighet och fullkomlighet i anbringandet, att något widare icke i den delen syntes wara att önska: och förklarade Kongl. Collegium för Intressenterne dess tillfredsståltelse öfwer den berömliga ihårdighet och omtanka samt de ofparade konstnader de sålunda anwändt för Stenporcellains-tillwerkningens fullkomnande, och ansågo sig kunna lemna det omdöme, att denna inhemska industrigren numera med allt skål kunde ställas i bredd med dem af samma slag i främmande Länder. - Asträdde. Som ofwan. På Kong. Commerce-Collegii befallning: Emil von Stahl.

Ei kommentteja :