10.12.07

Mustan wärin sopimattomuus.


Maamiehen Ystävä 3, 18.1.1851

Wiime wuoden loppu-numeroissa puhuimme maalaamisesta. Siitten satuimme lukemaan, kuinka mustaa wäriä moititaan sopimattomaksi, ja wieläpä jossa kussa tilassa wahingolliseksikin. Siis tekee mielemme nyt jutella wähän siitäkin:

Waatteita painetaan ja kaluja maalataan sen karwaiseksi, kuin waan kunkin mieli tekee, eli mahti ja totuttu tapa waatii. Moni ymmärtäwäinen ja taitawakin mies woinee ehkä naurahtaa, jos sanomme, toisen wärin olewan soweliamman, kuin toisen muussa tarkoituksessa, kuin siinä, että toinen on kalliimpi ja toinen huokeampi; mutta kuitenkin on se täyttä totta. Jokainen luonnon asioissa wähänkin harjautunut tietää, mustien aineiden olewan parempia lämmön johdattajoita, kuin muun karwaiset. Se tahtoo sanoa: musta aine, olkoonpa sitten waate eli muu kalu, muuttuu nopeammin, kuin muu aine, samallaiseksi, lämpöymänsä eli kylmyydensä suhteen, kuin ympärillä olewat aineet. Tästä saapi tolkun aiwan helpolla koetuksella: Otetaanpa suotta kaksi yhtä suurta läkki asteata, joista toinen mustataan kynttilän walkealla, waan toinen jätetään mustaamatta. Jos sitten kaadetaan kuumaa wettä molempiin, ja pannaan pihallen jäähtymään: niin on nähtäwä, että esi mustatusssa asteassa jäähtyy pikemmin, kuin mustaamattomassa. Eli jos taas pannaan kylmää wettä kumpaiseenkin ja sitten asetetaan walkealle eli päiwän helteesen, niin wesi kuumenee eli lämpiää pikemmin mustatussa, kuin toisessa asteassa. Tästä on selwä ymmärtää, mustien waatteiden olewan kesällä lämmempiä ja talwella kylmempiä, kuin muun karwaiset.

Myös tiedämme, kaikkein aineiden paisuwan eli turpoawan tulessa ja lämpymässä, waan kutenewan kylmän käsissä. Kuin nyt musta aine, kuin selitimme, on arempi sekä wilulle että kuumuudelle, niin sen myös täytyy useammin wirua ja wanua kylmän ja lämmön waiheilla; mutta jota useammin sitä wirutetaan ja wanutetaan sitä pikemmin se myös kuluu ja mänee tärwiölle. Tämä ei ole ainoastaan oppineiden slittämä asia, waan sitä todistaa myös joka-päiwäinen koetus. Kaikki, kuin werassa käywät, walittawat mustia werkoja muita huonommiksi. Laiwa tehtailta kuuluu sama sanoma, että nimittäen mustaksi maalatut paikat pikemmin pilaantuwat, ja owat useammin korjattawana kuin walkeaksi maalatut lai-
//
wan kohdat, waikka kohta kumpikin paikka on tehtynä samasta aineesta, samalla tarkaudella, ja saman werran ollut tuulen ja ilman alla. Tästä on nähtäwä, kuinka sopimaton musta wäri ja maali on waatteille, ajo-kaluille, ikkunoihin, ulko-huoneisin ja muihin semmoisin tarpeisin, jotka tulewat ulkona päiwän helteessä olemaan. Sitä wastoin owat walkeat, kirkkaan ja kuuleet wärit paljoa soweliampia ja etusampia, waikka kohtakin owat kalliimpia hinnaltaan.

Mustilla aineilla on wielä toinenkin, wähän tunnettu, waan kohin waarallinen, ominaisuus, se nimittäen: että ne kernaasti ottawat ja pysyttäwät luonaan pahoja ja terweyttä turmelewia huuruja ja höyriä. Jos otetaan useampia eri näköisiä werka tilkkuja, ja ripustetaan johon kuhun huoneesen, missä waan paha hajusia höyriä on, niin pian kyllä hawaitaan, mustan werka tilkun haiskahtawan enemmin ja kauemmin pahalta, kuin toiset tilkut. Se tulee siitä, että musta werka wetää sisäänsä enin pilaantunutta ilmaa, ja pitää sen kau'emmin luonaan. Siis owat mustat waatteet tarttuwain tautien aikana paljoa waarallisemmat pitää, kuin muun näköiset.

Olkoon se jo meille waroitukseksi, että aineita, joilla mustaa käypi painaminen, on aiwan wähältä; sillä luonto ei suwaitse mustaa. Sen näemme, milloin waan luomme silmämme ympärillemme. Katselkaamme maan ruohoja, kedon kukkaisia ja kankaan kanarwikkoa, kuinka ne owat monen karwaisia, wieläpä niinkin koreat, ett'ei Salamon kirkkaudessaan ollut niin kaunis, kuin yksi niistä; waan mustaa emme niistä ensinkään löydä.

Ei kommentteja :