7.12.07

Tekniskt. Rödmålning af träd och plank.

Wiborg 20, 13.3.1857
En ganska varaktig och vacker rödfärg fås, när följande proportioner och användningssätt iakttagas:
tioll 5 vigtsdelar rödfärg tages 1 vigtsdel grön vitriol, 1 vigtsdel råg- eller konrmjöl och 15 bigtsdelar vatten. Om hvar och en af dessa 22 vigtsdelar tages till 1 skålp., så förstår blandningen till öfverstrykning af 40 qvadratalnar. En tunna svensk rödfärg innehåller vanligen 9 lisp. eller 180 ks., och dertill erfordnas således 36 sk. mjöl, lika mycket vitriol och 90 kannor vatten, hvarmed då 1440 qvadratalnar kunna öfverstryckas. - Färgen beredes på följande sätt, och är det af vigt att detta sker noggrannt: Uti en stor jernkittel eller gryta bringas vattnet med vitriolen, som bör vara krossad i små bitar för att lättare smälta, till kokning, hvarunder mjölet småningom röres deruti, sp att det med vattnet förenar sig till ett tunnt klister. När detta klister väl kokat och öfverallt synes likformigt och klart, inröres rödfärgen samt blandas allt noggrannt och jemnt, hvarefter färgen snart är färdig till anstrykning. Öfverstrykningen hör ej, såsom ofta sker, verkställas med en murareborste eller sudd, fästad på en stäng, som ger anstrykaren tillfälle att stå nere på marken och förfuska sitt arbete, utan bör dertill begagnas en stor målarepensel af svinborst, förd på samma sätt, som vid anstrykning med oljefärg eller limfärg. Vid detta arbetssätt, som är det enda rätta och ändamålsenliga, måste således ställningar eller bockar begagnas. En rödfärgare hinner på detta sätt vanligen med att öfverstryka en yta af 150 qvadratalnar eller omkring 16 á 17 qvadratfamnar om dagen, då förgkokningen inberäknas.

Ei kommentteja :