9.12.08

Suojelu ruostetta vastaan erikoismönjävärilläSUOJELU RUOSTETTA VASTAAN

erikoismönjävärillä
Deweco Galena-mönjää
jauhettu puhtaassa pellavaöljyssä

Maamme uudenaikaisimmat väri- & lakkatehtaat.
D. Winter & C:o Osakeyhtiö
Epilä

[---]

Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö 1930

Painettu värillämme: Kuvaväri D 2

[1]

SUOJELU RUOSTETTA VASTAAN
Deweco
Galenamönjällä

Ruoste, raudan ja teräksen vaarallinen vihollinen, koet­taa väsymättömästi muuttaa jalostettua metallia rautaoksii­diksi, joka muistuttaa rautamalmia, josta yllämain. kaksi metallia on saatu, t.s. ruoste hävittää sen mitä ihminen on jalostanut. Tässä taistelussa ihmisen ja hävityksen välillä on jälkimäinen tähän asti vienyt voiton. Ihminen on ainoastaan voinut jatkaa taistelua, ruoste on kuitenkin lopuksi selvinnyt voittajana.

Hävityksen syyt.
Luonnossa ei rautaa koskaan tavata puhtaana metallina, vaan aina toisten alkuaineitten, erittäinkin hapen kanssa. Täytyy siksi eroittaa pois toiset alkuaineet, jotta saataisiin puhdasta rautaa. Tämä on pidettävä hyvin eristettynä, sillä muussa tapauksessa imee se kosteudesta ja ilmasta happea ja muuttuu jälleen rautaoksiidiksi. Tätä nimitetään tavalli­sessa puheessa »raudan ruostumiseksi». jos ei rautaa siis suojella ilmasta ja kosteudelta, ruostuu se ja muuttuu lopulta ruskeaksi jauheeksi = rautaoksiidiksi.

[2]

Mitään yleisesti hyväksyttyä teoriaa hävityksen syystä ei kuitenkaan ole. Niistä monista otaksumista, joita on esitetty, on elektrolyyttinen, voittanut useimpia kannattajia. Viimeksi on Friend'in »colloidalhypoteesi», joka on esitetty vastaukseksi muutamiin elektrolyyttistä otaksumia vastaan tehtyihin väitteisiin, herättänyt suurta huomiota.

Siinä määrin kuin ruostesuojelu- ja -ehkäisykeinoja keksitään on muuten yhdentekevä, mikä otaksuma hyväksytään selitykseksi hävitysilmiölle. Kaikki osoittavat että hävi­tystä voidaan estää joko eristämällä rauta ilmalta ja kosteu­delta tai sivelemällä sitä emäksisillä aineilla. Kun kuitenkin on mandotonta täysin eristää ilma ja kosteus, on ensimäi­nen ehto suojeltaessa terästä ja rautaa maalivärillä että käy­tetään ruostesuojeluväriä, joka on kokoonpantu niin että se siveltynä tai ruiskutettuna pysyy samanlaisena monien vuosien kuluessa.

Ruostesuojeluvärin vaatimukset.

Väri käsittää väriaineen ja sideaineen ja molemmat ovat yhtä tärkeät värin lopulliselle laadulle. Väriaineen ja sideaineen yhdistäminen voi tapahtua koneellisesti, kemialli­sesti tahi kummallakin lailla yhdessä. Molemmissa tapauk­sissa on määrättyjä vaatimuksia, jotka värin tulee täyttää.

H. A. Gardner, eräs, tunnettu amerikkalainen väri-erikoistuntija, määrittelee ruostesuojeluvärin vaatimukset seu­raavalla tavalla:

1) Väri on valmistettava siten, että sitä on helppo sivellä siveltimellä tahi ruiskuttaa ja että se kuivuttuaan muodostaa lujan ja erittäin kestävän pinnan.

[3]

2) Sideaineena on käytettävä puhdasta pellavaöljyvärnissaa ja väriaineen on oltava mahdollisimman hienoksi jauhettua. Suurimman osan väriaineesta tulee olla emäksisiä aineita tahi kromaatteja.

3) Värin on 12 tunnin kuluttua oltava niin kuivaa, että se kestää minkälaisen sateen hyvänsä.

4) Jauhamisen tulee tapahtua niin kauvan, että 99%massasta valuu 325-silmäisen sihdin läpi (105.625 reikää neliötuumalla). Värin tulee kuivua tasaisesti eikä valua kun sitä sivellään kohtisuoralle pinnalle.

5) Tarttumiskyvyn on oltava täydellinen ja kuivan väripinnan kimmoisa.


Eräs ruostesuojeluvärien vertailu.

Saadakseen selville eri värien ruostesuojelukyvyn järjesti American Society for Testing Materials ja Paint Manufacturers Association of U.S.A. ulkoilmakilpailun Atlantic Cityyn. Paikka valittiin sen värien suojelulle epäedullisen aseman takia, joka siis lyhimmässä ajassa saisi tulokset näkyviin.

Kilpailevat värit siveltiin 300 paneelin tapaan asetetulle teräslevylle ja pidettiin tarkka huoli siitä, että kaikki värit siveltiin samalla tavalla.

Tuloksia arvosteltaessa otettiin huomioon: halkeileminen, hilseileminen, vivandusmuutokset ja väripinnan kuntoisuus uudestaan maalausta varten. Eri arvosanat annettiin ruosteen ja ilmaston vastustuskyvystä ja lopputuloksena oli keskiarvo kaikista annetuista pisteistä, korkeimman arvosanan ollessa 10.

Kilpailuun otti osaa lähes 100 väriä, 2 vuoden kuluttua sai ainoastaan 12 väriä arvosanan 9 tai 10 ja kun kilpailu

[4]Kuviollinen vertailu muutamien kilpailuun osaaottavien värien välillä.

6 vuoden kuluttua päättyi, sai ainoastaan 2 väriä korkeamman kuin 6. Toinen näistä väreistä oli Galenamönjä. Yksi ainoa väri vari sai paremman arvosanan kuin Galenamönjä, nim. American Vermillion (emäksinen lyijykromaatti), joka sai arvosanan 7 ½, Galenamönjän saadessa 6 plus. Vermillion on kuitenkin liian kallista käytettäväksi suojeluvärinä, joten siis Galenamönjä on paras kaupallinen raudan ja teräksen suojeluväri ruostetta vastaan.

[5]


Galenamonjän valmistuksessa sekoitetaan Galena-mineraali ja sopivat määrät asfalttihiiltä (bitumen hiili) ja kuonaa ja kaadetaan aineet sulatusuuniin. Tällöin muodostuu kaa­suja, jotka putkia myöten johdetaan 40 jalk. korkeilla putki­kierteillä varustettuun suureen jäähdyttäjään ja sieltä puhal­timet avulla keräysastiaan, joka on varustettu vaakasuorilla filtreerauspusseilla. Nämä pussit päästävät kaasut läpi, mutta pidättävät pienet Galenamönjähiukkaset, aivan kuten pölynimijä päästää ilman läpi, mutta pidättää pölyn. Pienin väliajoin pudistetaan pusseja automaattisesti ja Galenamönjäosaset putoavat suppiloihin, joista ne kerätään säiliöi­hin pakattavaksi ja toimitettavaksi ostajille.

Ylläolevasta käy ilmi, että Galenamönjä on kaasutuote, joka on saatu Galenamalmista sulattamalla erikoissulatusuuneissa. Väriaineena käytettynä ja ohennettuna sopivasti pellavaöljyvärnissalla muodostaa se ruostesuojeluvärin, joka täyttää kaikki aikaisemmin mainitut pääehdot.

[6]Vertailevia mikroskooppivalokuvia (2000 kert. suurennettu) Galena­mönjän ja puhtaan lyijymönjän välillä, joista näkyy eroavaisuus hiukkas­ten koossa ja yhdenmuotoisuudessa sekä niiden jakaantuminen öljyssä.

[7]

Galenamönjän fysikaaliset ominaisuudet.Kuva 4.
Tyypillinen kappale Galena-mineraalia, sellaisena kuin sitä tavataan kaivoksissa. Se sisältää n. 80% lyijyä.


Kuiva Galenamönjä on siniharmaa, aivan erikoisen hieno väriaine ja lukuunottamatta Lampblackia hienoin tunnettu väriaine. Värihiukkasten läpileikkaus on ainoastaan 0,00025 mm. Käsityksen niiden todellisesta pienuudesta saa vertaa­malla niitä sementtihiukkasiin. Tavallisesta kuivasta semen­tistä jää 22% 200-silmäiseen sihtiin, jossa on 40.000 rei­kää neliötuumalla, jotavastoin Galenamönjä valuu kokonaan 325-silmäisen sihdin läpi, jossa on 105.625 reikää neliö­tuumalla. Kaasutuotteena ei Galenamönjä sisällä mitään suurempia tai teräväsärmäisiä hiukkasia kuten raaka-aineesta jauhamalla muodostetuissa väriaineissa on. Tämä yhden‑

[8]

mukaisuus ja särmikkäitten osasien puute aikaansaa värin, joka leviää tasaisesti.

Galenamönjän ominaisuudet maalivärinä.Galenamönjä sopivasti pellavaöljyvärnissalla ohennettuna on erittäin korkealaatuinen ruostesuojeluväri.

Ohentaminen värnissalla.
Galenamönjä sekoittuu täydellisesti pellavaoljyvärnissaan eikä siitä enää eroa, jonkatähden se ei kovetu rasioissa eikä muodosta pohjasakkaa, joten sitä voidaan pitää varastossa sen pahenematta.

Kyky vastustaa ruostetta.
Emäksisenä aineena (Elektro-posit. rautaa kohtaan) vastustaa Galenamönjä ruostetta.

Tarttumiskyky.
Kokoonpantuna samanmuotoisista, pölyhienoista osasista jotka täydelleen sekoittuvat värnissaan, liittyy Galenamönjä kiinteästi alustan joka kohtaan, olkoonpa se kuoppainen tai sileä ja on siis sen tarttumiskyky täydellinen.

Kohesionikyky.
Erittäin pienien osasiensa tähden, jotka yhtälailla jakautuvat värnissaan, valuu Galenamönjä yhteen siveltimen jälestä ja aikaansaa tasapaksun pinnan joka ei »aaltoile».

[9]

Kuivumiskyky.
Galenamönjä kuivuu 12 tunnissa kimmoiseksi pinnaksi, joka kestää pahimpiakin ilmastosuhteita.

Peittämiskyky.
Galenamönjän peittämiskyky on erinomainen. 1 kilo peittää n. 15 m2. Galenamönjä peittää täydelleen yhdellä sivelemisellä tai ruiskuttamisella. Esineitä, jotka ovat erit­täin ankarien ilmastosuhteitten alaisina, on kuitenkin suojel­tava sivelemällä tai ruiskuttamalla vielä toiseen kertaan.

Värivivandus.
Alkuperäinen värivivahdus on harmaansinertävä. Sitä voidaan sekoittaa toisiin aineisiin kuten kromivihreään, kromi­keltaiseen, lyijymönjään y.m., jolloin saadaan erilaisia vivah­duksia sen silti kadottamatta erinomaista ruostesuojelu-kykyään.

Lämpösuhteiden vaikutus.
Kuumuus ja pakkanen tavallisten ilmastosuhteiden puitteissa ei vaikuta Galenamönjään. Se laajenee ja supistuu kimmoisuutensa ja tarttumis- ja kohesionikykynsä vuoksi yhtä aikaa alustan kanssa halkeilematta tai kadottamatta ruostesuojelu- ja eristämisominaisuuksiaan.

Kaasujen vaikutus.
Tulikivi- ja hiilihappokaasut, joita erittäinkin teollisuusseuduilla on ilmassa, eivät vaikuta mitenkään Galenamönjän ruostesuojeluominaisuuksiin.

[10]

Maalaus.
Kokoonpanonsa ja yhdenmukaisen jakautumisensa takia sideaineeseen leviää Galenamönjä keveästi ja tasaisesti yli koko pinnan. Erinomaisen hienoutensa tähden on sitä mitä helpoin sivellä eikä se vaadi minkäänlaista voimainponnistusta maalarilta, mikä seikka myös on huomattava.

Kestävyys.
Katso aikaisempaa selostusta Atlantic Cityn ulkoilmakilpailusta.

Taloudellisuus.
Galenamönjä on taloudellista suuren leviämis- ja peittämiskykynsä, kestävyytensä ja erinomaisen suojelukykynsa takia, kun hinta sensijaan ei ole paljon korkeampi kuin tavall. lyijymönjän.

Galenamönjän edut tavall. lyijymönjään verrattuna käy­vät selville seur. esimerkistä:

Deweco Galenamönjä:
1 kg peittää 15 m2.
100 m2 menee 6,65 kg Galenamonjää à 18:50 Smk 123:-
" " " 10 työtuntia à 8: — ... " 80: —

Galenamönjä peittää täydelleen yhdellä sivelemisellä ja on hinta siis 100 m2 Smk 203:—, s.o. Smk 2:05 m2.

Tavall. lyijymönjä:
1 kg kuivaa lyijymönjää maksaa Smk 8:— kilo.

[11]

Sekoitettaessa menee 100 kg kuivaa väriä 25 kg pellavaöljyä à 10:75. 125 kg valmista lyijymönjää maksaa siis Smk 1,068:75 s.o. 8:55 kilo.

1 kg lyijymönjää peittää 8 m2.
100 m2 menee 12,5 kg lyijymönjää à 8:55 Smk 106:90
» » » 10 työtuntia à 8: » 80:-

Lyijymönjä ei peitä yhdellä sivelemisellä, vaan on suoritettava vielä toinen siveleminen, johon menee yhtä paljon väriä ja yhtä monta työtuntia. 100 m2 maalaaminen lyijy­mönjällä maksaa siis Smk 373:80 eli Smk 3:75 m2.

Tulos:
100 m2 pinta täydelleen peitettynä maksaa:
Deweco Galenamönjällä Smk 203.— eli Smk 2: 05 m2.
tavall. lyijymönjällä » 373.80 » » 3: 75 »

Tärkeä seikka on että Galenamönjän kaunis harmaa väri soveltuu erinomaisesti esineitten viimeistelyyn, kun lyijymönjän värivivahdus (orange) ei sovellu siihen.

Käytäntö.
Galenamönjän monipuolisesta käytännöstä mainittakoon:

Rautaesineet:
Rautasillat ja -kaaret, nostokurjet, kaikenlaiset kuljetusvaunut ja -kärryt, johtopylväät, säiliöt, kuljetusastiat, pelti­katot, peltimakasiinit, rauta-aidat, -portit ja -ovet, proomut, mutaajat, höyrylautat, sulkuportit, ponttoonit, kiinnityspoijut ja -paalut, rautatievaunut, kuorma-autot, maanviljelyskoneet ja -työkalut, siltakaiteet, pumput, höyryjyrät, höyrylaivat ulkoa ja sisäpuolelta (koti), kaasukellot, hissit, palokalut y.m. y.m.

[12]

Puuesineet:
Rakennusten ulkopuoli, sillat, proomut, laivanpohjat, aidat, soutuveneet, moottori- ja purjeveneet, työreet ja -kär­ryt, maanviljelyskoneet ja -työkalut y.m. y.m.


Valkoinen kuin Suomen lumi,
Kestävä kuin suomalainen sisu

on laatuemaliväri
LUMIVALKOINEN
sekä sisä- että ulkomaalausta varten.

[Vihkoon on painettu sama myös ruotsiksi]

Ei kommentteja :