7.12.08

Moderna evangelier.

Åbo Underrättelser 272, 7.10.1881

[---]

Under den så kallade ekonomiska perioden i Finland wärdade man sig mycket om hwarjehanda fådd och plantering, ehuru man i mindre måtto till godo såg trädgårdsskötseln i wå tids mening. Å 1762 anställdes en "Plantage Directeur" i Finland och Kongl. Mj:t utfärdade för honom en "nådig instruction", hwilken gerna kan här ingå, säsom en tolk för sin tids betraktelsesätt: "1 §. Som ätskillige försök härtills blifwit, med större eller mindre framgång, anstälte til allehanda främmande wäxters och i synnerhet Färge gräs och Medicinal örters upbringande i Finland; sä åligger Plantage Directeuren therstädes, at noga undersöka och utröna, hwilka af thesse wäxter fullkomligen tala Climatet, och således med säkerhet kunna utplanteras under bar Himmel. Til thesse och inge andre Planteringar, undantagande i någre smärre förjöl, bör han upmuntra Inwånarne i Finske Städerne, efter hwarje orts jordmän och beskaffenhet, på thet wäxternas trefnad må låcka Folket til thesse näringar; men owisse och misslyckade försök ej afskräcka them therifrån, och gjöra Planteringarne sjelfwe förhatelige. 2§. Hwarje Sommar fkal Directeuren, så wida möjeligit är, anställa en resa til Finländske Städerna, bese planteringarne, underrätta Inwånarneom theras anläggande och behörige skötsel, samt då tillika, utan betalning, utdela Frön, så af thet han sjelf samlat, som ock hwad af the Americanske och andre Oeconomiske wäxter kan ifrån Botaniske Trägården i Åbo, til utdelning i Landet, wara at tilgå. 3 §. Til at bringa Plantagerne efter handen til större höjd och fullkomlighet, så åligger Directeuren, at, igenom tillämpning af Chemien, flitigt anställa nya försök, i synnerhet til inhemske Färge Stofters förbättring och andre Landels Oeconomiske wäxters förädling. 4 §. Som Lin- och Hampe Sädet i synnerhet synes blifwa en för Finland tjenlig Handtering; så bör Directeuren thertil upmuntra Landets Inbyggare, och them med nödige underrättelser biträda, enår han therom anlites. Thernäst som Weidet härtils funnits af alle utländske Färgegräs bäst tala Finska Climatet; så bör Directeuren söka, at bringa planteringar theraf i gång å the Städers jord, som finnes bäst thertil tienlig, och ther folket är mäst hogat för thenne näringen, hwilket ock om Rabarbara Roten är at i ackt taga, som efter anstälte försök lofwar mycket trefnad i thetta Landet. Som allehanda Köks-Trägårds frukter, samt frucktbärande och sådane slags trän, som äro nyttige til sina Snickare-arbeten, hittils ganska litet blifwit planterade i Finland, så bör Directeuren låta wara sig angelägit, at igenom tjenlige föreställningar formå Landets Inwånare, at med flit idka thesse planteringar, hwaraf the sjelfwe, så wäl som thet allmänna, kunna hämta mycken fördel. 5 §. Directeuren åligger ock, at med råd och underrättelser gå hwar och en tilhanda, uti alla the mål, som angå Lanthushållningen, i synnerhet i the omständigheter, hwilka grunda sig på tillämpning af Natural-Historien och Chemien, til Oeconomien; åliggandes honom jämwäl, at medelst bref wäxling gå them til handa, som i slike mål någon uplysning af honom begjära. 6§. På sine resor i Landet bör Directeuren beslita sig, at igenom rön och Naturaliers samling öka och förbättra Fäderneslandets Natural Historie och Oeconomie, til hwilken ända han bör uptekna the felaktigheter i Landets hushållning, them han blifwer warse, och hwad han finner lända till förbättring. Och åligger honom at gifwa thesse uplysningar Wåre Befalhningshafwande tillkänna. 7 §. Til at förhjelpa Plantage idkarne til en wig och snar afsättning, så åligger Directeuren, så snart någon ibland them åstadkommit en betydande myckenhet af Färge och Medicinal wäxter, at Wårt och Riksens Commerce Collegio, Riksens Ständers Manufaktur Contoir eller Collegio Medico, sådant wid handen gifwa. 8 §. (Handlar om stämpelpappersfrihet för Directeuren). 9 §. Sidst skall Directeurens skyldighet wara, at til Wåre Befallningshafwande årligen insända et kort Diarium om sine förrättningar, rörande Plantagerne, och huru han fullgjordt hwad honom häruti åligger; såsom ock wid hwarje Riksdag ingifwa en omständelig berättelse om hwad sedan förre Riksdagen, enligit thenne Instruction blifwit till Plantagernes bästa uträttadt, och hwad försattningar til theras widare förbättring kunna behöfwas.

[---]

Ei kommentteja :