3.12.08

Lyhykäinen osoitus, kuinka lammasnahkat pieksetään niin että ne sateessakin kastuttua pehmeänä pysywät.

Suomen Julkisia Sanomia 79, 11.10.1860

(Lähetetty)

(Jatko ja loppu n:oon 78.)

4. Lammasnahkain kuiwaaminen ja wenyttäminen. Siitten kuin nahkat owat otetut hapatuksesta, niin ne yksi toisensa perästä paikalla pitää puserrettawan ulos käsiin wälissä, ja pantawan kuiwamaan tarpeeksi asti lämpimään huoneesen; muutoin ne kohta makaantuwat ja menewät pilalle. Nahkat pannaan riippumaan sileille pyöreille wartaille. Niiden päällä ne tasoitetaan ja wenytetään niin, että niiden kumpaisetkiin siwut tulewat yhtä suuriksi ja leweiksi kuin nahkan pituus. Huollon ja huolimattoman kuiwuun seuraus on, että willat lähtewät pois ja nahka tulee hapraaksi ja helposti repeää. Siitten kuin nahkat owat kuiwaneet, niin pirskoitetaan lihapuoli lämpimällä wedellä ja latjataan yhteen kokoon, kaksi nahkaa aina lihapuolelta wastakkain, ja kuin ne taas owat pehmenneet, niin ne pitää wenytettämän ja hangattaman rauta-koukulla, joka on samannäköinen kuin latinainen L. Nahka pannaan riippumaan wakaiseen naulaan seinälle. Koukku pannaan nahkaa wasten ja jalka koukussa olewaan jalka-remmiin. Nyt wenytetään ja hangataan uutterasti sillä lailla
että yhdellä kädellä pidetään nahkaa ja toisella nostetaan koukkua ylöspäin ja jalalla poletaan pitkin nahkan lihapuolta alaspäin. Tämä wenyttämiuen ja hankaaminen jatketaan siksi kuin nahka tulee sitkeäksi ja pehmeäksi. Sen jälestä nahka saapi kuiwaa ja hangataan uudelleen koukulla, hierotaan enemmin käsillä ja piiskataan keppilöillä — tämä piiskaaminen tapahtuu ulko-ilmassa. Siitten kuin lammasnahkat owat edellä mainitulla tawalla piiskatut, selitetään willat ja kammataan rautaisella kammalla ja nahkat sidotaan yhteen kaksi eli usiampi päällekkään, lihapuoli ylöspäin, sileällä penkillä, jonka perästä ne wuorottain warowasti wielä raawitaan wiikatteella ja silitetään hohkakiwellä tahi pimsteenillä.

5. Parkkaaminen. Tämä on wiimeinen muokkuu ennenkuin nahkat owat walmiit. Samalla aikaa kuin edellä mainittu hapatus tehdään ja nahkat kuurataan, niin pitää parkki walmistettaman. Kahdellekymmenelle wiidelle lammasnahkalle parkkiin tarwitaan 30 kannua kiehuwaa wettä yhdessä astiassa, johon kohta siitten sekoitttaan 15 naulaa kuiwatuita ja hienoksi surwotuita pajunkuoria ja hämmennetään hywästi melalla. Sen jälkeen peitetään astia ja jätetään wetäymään 4:ksi tunniksi. Kuin tämä on tapahtunu, niin pannaan siihen lisäksi 36 kannua kiehuwaa wettä ja puoli naulaa suoloja ja hämmennetään taas melalla, jonka jälkeen se saapi jäähtyä kesälämpimäksi. Sitten nahkat kastellaan kylmässä wedessä ja pannaan parkkiin seuraawalla tawalla. Jos astia, jossa parkkilipeä on ja johon nahkat pannaan, on laajempi kuin lammasnahkan suuruus, niin pidetään parkki-lipeän pinnassa moniaita laudan kappaleita, joidenka päälle levitetään ja tasoitetaan joka nahka erittäin. Se jälkeen seuraawa kastellaan ensin hywästi parkki-lipeässä ja pannaan ensimäisen päälle, niin että kumpaisetkiin nahkat yhdessä peittäwät astian pohjan. Tawallisesti ne tulewat olemaan puoleksi tahi kolmanneksi osaksi kaksinkerroin toistensa päällä. Jos astia on pienempi, niin pannaan nahkat kokonaan toistensa päälle, ainakin niinkuin jo sanottiin liha- ja willapuolet vastakkain. Kuin ne 25 nahkaa tällä tawalla on pantu astiaan ja seisowat lipeässä, niin pannaan päällimäiseksi paksulta kuiwaa ja hienoa parkkia, jonka alla ne saawat olla yhden wuorokauden. Sitten ne otetaan kiireemmiten ylös, joka nahkan päälle seulotaan hienosti kuiwaa hienoa parkkia, ja saawat siitten semmoisenaan olla 4 paiwää? Se on muutoin parkissa, kuin kauwan ne siinä saawat olla. Pajun parkissa ne saawat olla 4 päiwää, tammen ja koiwun parkissa 2 ja 3 päiwää, tupakka.parkissa 1 ja 2 päiwää. Tämän ajan perästä otetaan nahkat toisen kerran ylös. Parkkilipeään pannaan 15 tahi 30 naulaa hienoa parkkia, joka ennen on haudottu kiehuwassa wedessä. Nahkat pannaan uudelleen parkkiin, ja ei unhottain että nytkiin, niinkuin ensi kerran, seulotaan joka nahkalle erittäin hienoja parkkijauhoja. Niin pantuina nahkat saawat olla yhden wiikon lipeässä. Sen ajan perästä katsotaan nahkoja seuraawalla tawalla. Joka nahkaa leikataan wähän. Jos nahka silloin sisästä on tasaisesti harmaa, niin on parkkaaminen onnistunna ja nahkat walmiit; mutta jos ne leikkauksessa owat walkeat, niin ne pitää wielä yhden kerran otettaman ylös ja jokaisen päälle seulottaman hienoja parkkijauhoja, ja pantaman uudestaan parkkiin 5:deksi tahi 6:deksi päiwäksi, siksi kuin ne tulewat kypsiksi. Siitten otetaan nahkat tiinusta ylös, huuhdotaan puhtaaksi kylmässä ja puhtaassa wedessä ja pannaan kuiwamaan wiileään paikkaan. Työ lopetetaan sillä, että nahkat hierotaan pehmeeksi, piiskataan keppilöillä, ja että willat kammataan rautakammalla.— Ja nyt owat nahkat walmiit.

Muistutus. Tällä tawalla pieksetyt nahkat owat lujemmat pitämään kuin ne tawallisesti Suomessa muokatut nahkat, ja jos ne kastuwat, niin ne eiwät kowene. Otollinen olisi jos Suomen lammasnahkain muokkaajat tällä tawalla koetteleisiwat pieksää lammasnahkoja.

Ei kommentteja :