26.5.10

Beskrifning å den i Linköpings Stad, med waragtighet och prydeligt utseende, brukbara anstrykning af gul färg å Trädhus, benäges meddelad af Herr Land

Åbo Tidning 89, 7.11.1807

Twå skålpund Lim och 4 skålp. Rågmjöl kokas wäl i sex kannor watten och wispas starke, slås sedan i en grota till 20 kannor sjudande watten, hurutill läggas 1+ skålp. Vitriol, 2 skålp. Alun, 2 lissp. Krita, 1 lissp. Kyllerfärg [Fyllerfärg?], allesammans hwar för sig wäl finstött, samt 2 kannor Linolja, som förrut bör wara gånger stryka ett medelstark trädhus, om det sker sparsamt med handborste i torr wäderlek. Färgen hålles warm öfwer elden under detsamma. Will man bestå mera Linolja, är det så mycket bättre.

Uteslutes fyllerfärgen, blifwer färgen hwit. Med tillsäts af ganska litet kimrök, förrut uppblött i brännwin, blifwer färgtillredningen mörkgrön, som dock efter dagligt utseende, då taklist [?], fenster, och farstugudörr-foderbräder, med ljus perl-färg äro målade.

Ei kommentteja :