6.6.07

Punanen rusko taiwaalla


Aamulehti 6, 15.1.1884

Punanen rusko taiwaalla, joka on näkynyt läntisessä Europassa 24 päiwästä marraskuuta alkaen, erilaajuisena ja -woimaisena, ja ihan äskettäinkään ei wielä ollut kokonaan kadonnut, on herättänyt suurempaa huomita kuin useimmat muut luonnonilmiöt. Kölnische Zeitung on antanut pitemmän kertomuksen niistä monista kokeista selittää ilmiötä. Alussa luultiin ilmiön saawan alkunsa rewontulista, waan kun se näkyi awaruuden läntisellä puoliskolla, eikä siellä ollut rewontulien omituista muotoa; kun se myöskin ilmaantui auringon noustessa ja kun se ei erittäin waikuttanut magnetineulaan, täytyi tämän selityksen raueta. Sitten on tahdottu ilmiötä saattaa yhteyteen sen tawan kanssa, jolla ilmapiirin paino ilmaantuu, waan lähemmin tutkiessa on tultu huomaamaan, ettei mitään semmoista yhteyttä ole olemassa. Rusko näkyi näet sekä niissä seuduin, missä oli kewyt ilmanpaino, että niissä, missä oli kowa paino, tyyni ja kirkas ilma; se esiintyi sekä taiwaan ollessa pilwettömänä että pilwisenä ja josko satoi lunta tai wettä tai myrsky pauhasi, Ei myöskään tähystin (spektriskop) antanut mitään selkoa, mistä tuo arwoituksentapainen walo tuli. Ei suoranainen taiwaslaen tutkiminen eikä Keski-Europan ilmakartta saattanut mihinkään selwyyteen ilmiön luonnosta. Sitä wastoin on ulkomailta tulleiden tietojen awulla mahdollista määrätä, milloin ja minä aikana se ilmestyi suuressa osassa maailmaa. Siitä näkyy todenmukaiselta- että ilmil ensiksi esiintyi elokuussa, ja ett'ei alkupaikka ole ollut kaukana Sundasaarista. Kun tuo raiwoisa tuliwuoren purkaus Sundasalmessa tapahtui melkein samaan aikaan, alkoi joku astronoomi ja joku meteoroloogi ajatella, että ilmiö olisi yhteydessä tämän purkauksen kanssa, ja samaa wakuutti joku huomaaja Honolulussa, joka huomautti että samaan aikaan tuliwuoren purkauksissa Hawaijissa oli nähty samallainen, waikka enemmän rajoitettu ilmiö. Huolellinen niiden huomioiden wertaaminen, joita on ilmiöstä tehty, tekee hywin uskottawaksi, että rusko saa alkunsa hienosta, pölymäisesta aineesta, jonka raju purkaus Sundasalmessa on wiskannut ylhäiseen ilmakerrokseen. Tuo tawaton laajuus, jolle tuliwuoresta lähteneet sawu- ja pölyjoukot owat lewinneet yli koko suurimman osan lämmintä ja lauhkeata wyöhukettä, on myöskin helposti selitettäwä. Niinpä tiedetään, että sawu sammalen ja aron palosta Itä-Tristaniassa woi tuulen suunnan mukaan lewitä yli suuren osan Saksanmaata ja Ranskaa, tinkeutua Hispaniaan, Italiaan wieläpä Kreikkaankin asti.
Tätä selitystä wastaan panee kuitenkin wastalauseensa muun muassa etewä maanjäristysten luonteen tutkija, tohtori Faib Wienistä. Hän on näet huomannut ilmiön syyn olewan lähellä aurinkoa. Kauan pitämällä silmällä aurinkoa, joka hän on erittäinkin wärilasisilmillä tarkastanut, on hän huomannut auringon ympärillä kirkkaina päiwinä kehän. Tämän kehän woi, wäittää hän, huomata auringon laskettua paljaallakin silmällä ja jo ennenkin, jos auringon peitti jollakin lewyllä. Kehän wäri oli ruskea, punaseen wiwahtawa. Kehän ja auringon wälillä oli taiwas kirkkaamman sininen kuin muualla. Tämän kehän luulee hän olewan syntyneen ilmapiirin suuressa määrässä kokoontuneista hienoista jääneuloista, jotka taittawat sääntöjen mukaan auringon säteet ja synnyttäwät tuon punasen wärin auringon laskettua.

Ei kommentteja :