26.1.14

Värikartta Tikkurilan Öljytehdas / Färgkarta Dickursby Oljeslageri

Värikartta Färgkarta

Ab Schildt & Hallberg Oy, Helsinki / Helsingfors
K. F. Puromiehen kirjapaino O.-Y.

Täten peruutetaan värikartta N:o 4.

Värikartta N:o 5.

Tikkurilan Emaljivärejä valmistetaan kahta eri laatua.
UNICA Enamel ja YEDDO Emaljiväriä.
UNICA Enamel on emaljiväri parasta laatua. Täydellisesti parhaiden ulkolaisten laatujen veroinen. Tarkoitettu sekä ulko- että sisäpuolisia maalauksia varten. (Katso lähemmin selitystä värikartan toiselta puolelta.)
YEDDO Emaljiväri on oivallisin kotimaaliväri huonekaluja ja kaikenlaisia sisäisiä töitä varten. (Katso selitystä.)

Sekä UNICA'a että YEDDO'a toimitetaan 1/8, 1/4, ½, 1, 2½ ja 5 kilon purkeissa.
Värikartan värit sekä numerot ovat samat sekä UNICA'lle että YEDDO'lle, jonka tähden tilattaessa on selvästi mainittava, kumpaako lajia halutaan.
Huom.! Valkea sekä musta väri eivät ole merkityt värikartassa. Tilattaessa merkitään
VALKEA väri N:olla 1
MUSTA väri N:olla 30.

Öljyväri. Tavallinen valmiiksi sekoitettu öljyväri naulan purkeissa toimitetaan myöskin tämän värikartan värien ja numeroiden mukaan.

---

Härmed annuleras färgkartan N:o 4.

Färgkarta N:o 5.

Dickursby Emaljfärger levereras i tvänne kvaliteter:
UNICA Enamel och YEDDO Emaljfärg.
UNICA Enamel är en emaljfärg av högsta kvalitet. Fullkomligt jämförbar med bästa utländka fabrikat, Avsedd för såväl yttre som inre arbeten. (Se närmare beskrifningen på färgkartans frånsida.)
YEDDO Emaljfärgen är den bästa hemfärg för målning av möbler och andra invändiga arbeten. (Se beskrivningen.)

Såväl UNICA som YEDDO levereras i burkan om 1/8, 1/4, ½, 1, 2½ och 5 kgr.
Färgkartans nyanser och numror äro desamma för såväl UNICA som YEDDO, varför vid beställning tydligt bör uppgivas, vilken av dessa kvalitetetr önskas.
OBS.!  De vita och svarta färgnyanserna äro icke upptagna på kartan. Vid beställning betecknas
VIT färg med N:o 1
SVART färg med N:o 30.

Oljefärg. Den vanliga fädigblandade oljefärgen i skålpunds burkar levereras även i nyanser och numror enligt denna färgkarta.

Selitys:

UNICA ENAMEL on tarkoitettu sekä ulko- että sisäpuolisia töitä varten. Kuivuu pintakuivaksi 8-10 tunnissa, saaden erittäin kestävän, kauniisti kiiltävän pinnan. Suuren joustavuutensa takia kestää tmä lakkaväri aurinkoa, ilmaa ja tuulta, halkeilematta sekä voidaan pestä saippualla väriä vahingoittamatta. Vastaa laatunsa puolesta täydellisesti parhaita ulkolaisia laatuja. Valkoinen Unica Enamel on myös vedenkestävä erikoislakkaväri purje- ja moottoriveneitä varten.

Käytetään huonekaluihin, koritöihin, höyrylaivoihin, raitio- ja rautatievauhuihin, sairaaloissa ynnä musisa huoneustoissa, missä kestävää, kauniisti kiiltävää pintaa halutaan.

YEDDO Emaljiväri on tarkoitettu ainoastaan sisäpuolisia töitä varten. Kuivaa nopeasti, saaden kovan ja kestävästi kiiltävän pinnan. Yeddo Emaljiväri on oivallisin kotimaaliväri huonekaluja ja kaikenlaisia sisäisiä töitä varten.

Käyttöohje:

Yhteisesti UNICA'lle ja YEDDOälle.

Sekoita hyvin väri purkin pohjasta. Käytä puhdasta, kuivaa sivellintä, käytetty sivellin on uutta edullisempi. Älä sivele emaljia pehmeälle puolikuivalle pinnalle. Maalauksen tule mieluummin tapahtua huoneenlämmössä ja mahdollisimman tomuttomassa huoneustossa. Useimmissa tapauksissa on yksi sivellys riittävä hyvälle pohjalle. Jos halutaan erikoisen hienoa pintaa, hiotaan ensimmäinen sivellys, kun se on ensin hyvin kovettunut, hienoksijauhetulla hohkakivellä, vedellä ja hioinhuovalla ja pinta kuivataan hyvin, jonka jälkeen uusi sivellys tehdään. Hyvän pohjan Emaljivärille, sisätöitä varten, tekee Tikkurilan Emaljipohjaväri. Se kuivuu nopeasti saaden himmeän ja kovan pinnan, jota voidaan hioa hiekkapaperilla, jonka jälkeen ainoastaan yksi sivellys Emaljivärillä on tarpeen.

Emaljipohjaväriä valmistetaan ainostaan valkoista.


Beskrivning:

UNICA ENAMEL är avsedd för såväl yttre som inre arbeten. Torkar dammfritt på 8-10 timmar, med jämn, vackert glänsande yta av utomordentlig hållbarhet. Genom sin stora elasticitet emotstår denna lackfärg sol, väder och vind utan att spricka och kan avtvättas med tvål och vatten utan att färgen skadas. Motsvarar i kvalitet fullkomligt bästa utländska fabrikat. Den vita emaljfärgen Unica Enamel är vattenbeständig för segelyachter och motorbåtar.

Användes å möbler, korgarbeten, ångbåtar, spårvagnar, järnvägsvagnar, i sjukhus m. fl. lokaliteter, där en hållbar, vackert glansig yta önskas.

YEDDO Emaljfärgen är avsedd endast för invändiga arbeten. Torkar snabbt, med hård och hållbart glansig yta. Yeddo Emaljfärgen är den bästa hemfärg för målning av möbler och alla slags invändiga arbeten.

Bruksanvisning:

Gemensam för UNICA och YEDDO.

Rör väl upp färgen från bottnen av burken. Använd ren, dammfri pensel; begagnad sådan är att föredraga framom ny. Stryk icke emalj på en mjuk eller halvtårr yta. Målning bör hällst ske i rumsvärme och i möjligast dammfri loka. I de flesta fall räcker en strykning över god grund. Önskas en extra fin yta, slipas den första strykningen, sedan den väl hårdnat, med finpulveriserad pimpsten, vatten och slipfilt, ytan eftertorkas väk, varpå en ny strykning göres.

Ett gott underlag för Emaljfärgen utgör, vid invändiga arbeten, Dickursby Emaljgrundfärg. Denna torkar snabbt med matt och hård yta, som låter sig fint slipas med sandpapper, varpå endast en strykning med Emaljfärg är erforderlig.

Emaljgrundfärgen levereras endast vit.

Ei kommentteja :