1.1.14

Emäntien osasto. Wärjättäwät willat ja willalangat.

Pellervo 23, 1.12.1908

Ennen kehräämistä owat willat lajiteltawat. Lampaan reisistä ja watsan alta saadut pitkät ja karkeat willat owat näet kehrättäwät erikseen. Lajittelematta kehrättyihin lankoihin ei nim. saa tasaista wäriä, sillä wäriaine waikuttaa eri taivalla karkeampiin kuin hienompiin willoihin. Myöskin kowin tiiwiiksi (kieriksi) kehrättyihin ja kerrattuihin lankoihin tulee wäri helposti epätasaista, warsinkin jos käytetään useammista wäriaineista sekotettua wäriä. Jos siis halutaan langat kehrätä kieriksi (tiiwiiksi), on parasta wärjätä willat ennen kehräämistä.

Yksi- ja monisainen, kerrattu ja kertaamaton lanka tulewat useimmiten erilaisia wärin tasaisuuteen ja selwyyteen nähden siitä  huolimatta, että ne kaikki wärjätään samalla wäriaineella. Ero johtuu juuri lankojen erilaisesta tiiweydestä y. m. s. seikoista.

Willat ja langat owat pestäwät ennen wärjäämistä tarpeen waatiessa, useammassasakin, wedessä. Weden lämpömäärän tulee olla noin 40°. Kiehuwalla wedellä ei lankoja saa pestä, sillä, sen sijaan että raswa ja lika niistä poistuisi, imeytywät nämä päinvastoin kiinni lankoihin, joita sen jälleen on hywin waikea saada puhtaiksi.

Jokaista 10 lankakiloa kohden on ensimäiseen pesuweteen pantawa 750 gr soodaa, toiseen taasen 250 gr soodaa ynnä 1 kg saippuaa ja kolmanteen weteen 1 kg saippuaa. Wettä tarwitaan 10 willa- tai lankakilon pesemiseen noin 250 à 300 litraa. Pesuastian, saawin tai pöntön täytyy olla niin suuren, että langat sopiwat painumaan kokonaan weden alle.

Pestessä ei willoja eikä lankoja saa hieroa. Willojen pesu on toimitettawa siten, että ne käsin painellaan weteen ja puristellaan siinä. Estääkseen willoja toisiinsa sekaantumisen kautta piloille menemästä, owat ne pestessä pidettäwät pesuastiaan asetetussa korissa tai werkossa. Lankoja taas pestään seuraawasti: Kunkin wyyhdin ympärille sidotaan höllästi nuora ja pujotetaan wyyhdit sileihin keppeihin, noin 10 wyyhttä kuhunkin keppiin, sekä pannaan soodalipeään neljännestunnin ajaksi. Sen jälestä kukin wyyhti puristellaan toisella kädellä, samalla kuin toisella kierretään sitä kepin ympäri. Kun kaikki wyyhdit owat tällä tawoin käsitellyt, nostetaan kepit lankoineen pois lipeästä, jonka jälkeen niitä wielä kastetaan muutamia kertoja lipeään. Näin menetellessä on wältettäwä lankojen liikanaista puistelemista, sillä siitä ne wanuwat.

Kun lankoja on pesty kolmessa wedessä, huuhdotaan ne, jos owat puhtaita (muussa tapauksessa on pesua edelleen jatkettavia), kahdessa haaleassa wedessä, jonka jälleen ne jätetään kahdeksi wuorokaudeksi likoamaan kylmään weteen. Tätä on sillä wälin kerran waihdettawa, jotta kaikki saip pua langoista poistuisi.

Lankoja tummiksi wärjatessä on parasta, jos ne owat hywin liewiksi kehrätyitä ja pehmeitä, pestä ne wain sooda- eikä ollenkaan saippuawedessä, sekä wiruttaa ne puhtaassa kylmässä wedessä, koska ne muuten helposti wanuwat.


F. H.

Ei kommentteja :