2.1.14

Kungörelse (rödfärg)

Wiborgs Annonce Blad 4, 26.1.1848

I anseende till den dryga kostnad allmogen fått widkännas för rödstrykning af ledstänger och wekststolpar wid allmänna landswägar inom åtskillige trakter af Wiborgs Län, hwilket förnämligast torde härröra af bristande kännedom om sättet för beredningen af rödfärg, har jag funit nödigt härigenom till wederbörandes upplysning meddela, att med en sats rödfärg, bestpende af:
30 skålp. Jern victriol
30 " Fahlu rödmylla
15 " Rågmjöl och
33 kannor watten
kunna 3000 qwadrat alnar en gång öfwerstrykas.

Tillredningssättet är högst enkelt: först upplöses victriolen i wattnet och derefter tillägges rödmyllan, sedan den blifwit sållad och rengjord från orenlighet, hwarwid tilläfwentyrs besintliga klimpar söderstötas. Denna blandning kokas uti en wanlig jerngryta och mjölet tillwispas i små partier med forgfällighet, till förekommande af klimpar. Färgen påstrykes helst warm twenne gpnger. Med iakttagande af detta färgberedningssätt skall kostnaden för strykning af ledstänger och wägstolpar swärligen utgöra mer än 1/10:del af den ersättning entrepreneurer hittils af wederbörande lägengets-innehafware uppburit för ett slikt bestyr. Wid detta förhållande åligger det Krono-Länsmän, då någon entrepreneur påtagligen betingar sig en större ersättning, än ett flikt arbete kan wara wärdt, låta werkställa detsamma enligt räkning efter ofwanomförmålde grunder för sjelfwa färgberedningen. Wiborg, å Lands-Kansliet, den 15 Januari 1848.

E. von Rothen.

F. F. Palmgrén.

Ei kommentteja :