24.1.14

Italian parlamentin avajaiset ja sen kokoonpano

Wiipurin Sanomat. Supistus 42, 15.4.1909

(W. S. S:n kirjeenwaihtajalta).

Kun waalit oliwat päättyneet 14 p. maaliskuuta, alkoiwat sanomalehdet puhua "kamarin awajaisista, joiden piti tapahtua 24 p. maalisk. Sen päiwän aamuna näki Roman kaduilla tawallista enemmän loistawia uniwormuja, sillä poliisista ministeriin saakka esiintyiwät kaikki paraatipuwussaan. Parlamentin lähelle ei tawallinen maallikko päässyt, sillä sotilasketju oli warattu järjestystä pitämään, ettei kokoontuwille edusmiehille tungosta tulisi. Pian saapuukin parlamentin edustalle kuninkaan loistawa waljakko ja seuruetta on jo walmiina odottamasa joukkto howimiehiä. Kuningatar nousee lehterilleen wastaanottamaan parlamentin suosionosotukset, jotka sitten erikoisen wilkkaiksi sukeutuwat hänen majesteettinsa astuessa parlamenttisaliin. Viktor Emanuel kumartaa edustajille ja sitten kuningattarelle, jok "niiiaten" wastaa herransa terwehdykseen. Kuningas pitää tawanmukaisen waltaistuinpuheensa, jossa paljon hywää luwataan. Ulkona alkawat sanonialehtipojat sitä jo myyskennellä. Pian hajaantuu kokous salista ja parlamentti on awattu.

Sanomalehdet huomauttawat puheesta, että niinhän sitä on luwattu enennkin, mutta eipä ne sanat aina ole käytäntöön tulleet.

Sitten sananen parlamentin kokoonpanosta. Tällä kertaa se woi herättää suurta mielenkiintoa, kun "kamarissa" istuu ensimmäisen kerran edustajana pappi ja eräs camorrista. (Camorra on Italiassa - kuten muuallakin - anarkismin taipuwa.) Nämä kaksi edusmiestä owat yleensä erityisen huomion esineinä.

Pappi on Romodo Murri - walittu "kamariin" radikaalein listalla Markit-maakunnasta Montegieorgion piiristä. Paari on erottanut hänet kirkon yhteydestä ja sinkahuttanut pannajulistuksen tätä erehtynyttä sielunpaimenta wastaan. Latinankielinen julistus on "pyhän isän" puolesta ollut painettuna klerikaalien lehdessä "L'osserwatore Romanossa" ja tuo urosten kieli kalskahtaa wielä samalla helinällä kuin muinoin kerettiläisyyttä wastaan tähdättynä. Maailman miehet naurahtelewat tälle toimenpiteelle, huomauttaen, että ikäwähän se on papille, kun ei kuumana aikana saa mennä wiileisiin kirkkoihin, waan sen sijaan tehdä huwimatkoja raikkaassa wuoristossa. - Camorrista on nimeltään Romano, kotosin Napolista. Kamarin alkuwaaleissa sai hän osakseen kiusallista huomiota, sillä useat edustajat huusiwat hänelle "fuori, fuori" (=ulos!) suurempaa mielenosotusta ei tullut. Yhteensä on Italian parlamentissa edustajia - kuten tunnettu - 508. Uusi "pianta dell' Camera" selostaa eri wäreillä puoluesuhteita.

"Pianta" on lehti, jossa punasella wärillä on merkitty ne piirit Italiassa, missä sosialisteja tai tasawaltalaisia on walittu, monarkistein wäri on wihreä, klerikalein walkea ja jos tälle walkopohjalle on wedetty punanen wiiwa, merkitsee se silloin radikalista puoluetta. Tällaisen "piantan" awulla woi oudompikin tutustua puolueiden woimasuhteihin. Aiwan tarkka ei se tietenkään liene, mutta likimääräisen totuuden sentään ilmaisee. Sen mukaan on 508 edustajasta 879 monarkistisia, sosialisteja 41, republikaaneja 28, klerikaaleja wain 17 ja radikaaleja 43.

Tietysti monarkisti-puolueessa esiintyy wei wiwahduksia ja siinä woi olla montakin, joka ajatuskannaltaan liittyy radikaaleihin, kun jälellä olewat taas muodostawat konserwatiiwisemman aineksen. -

Sellaisen wäritetyn lehden nähtyään tulee ajatelleeksi, eikä meidänkin maassa woitaisi ruweta julkaisemaan samallaisia. Tosin meidän pienissä oloissamme helpommin tiedetään nämä puoluesuhteet, mutta suurelle yleisölle woisi sentään olla tarpeellinen tuollainen hawainnoillinen paperiliuska. Siitä woisi m. m. nähdä mikä puolue missäkin piirissä on woittanut alaa. Wuosien kuluttua tuollaisten taulujen katselu woisi tuottaa suurtakin mielenkiintoa maamme waltiollisen elämän kehitystä seuraawille kansalaisille.

Roomassa 3.4.09
K. K-n.

Ei kommentteja :