1.10.13

Japansk lackering.

Industri-vännen 6, 20.3.1890

Den japanska lackeringens företräden äro allmänt kända och bestå hufvudsakligen i dess utomordentliga varaktighet äfvensom uti dess fina utförande. Dessa fördelar låta hufvudsakligen hänföra sig till den ytterliga sorgfällighet, hvarmed arbetet under användning af en rundelig tid utföres. Materialierna, hvaraf lacket beredes äro, underkastade en ytterst sorgfällig behandling. Så är man t. ex. mycket noga med att få bort allt vatten ur beståndsdelarne.

Lacket strykes sedan på i ytterst tunna lager och får torka länge efter hvarje öfverstrykning. Häraf härleder sig lackeringens stora höjlighet och varaktighet.

På finare föremål, hvars lackering skall visa en stark glans och genomskinlighet. blir lacket alltid poleradt d. v. s. först afslipadt samt sedan glanspoleradt med lin olja och tyglappar.

Principen för arbetets fördelning är i Japan vid detta arbete genomförd så mycket som möjligt. De handgrepp och arbeten, som måste göras, uppgå till öfver tretio, men de enskilda greppen utföras endast af de arbetare, som äro inöfvade till dem, så att en enda man aldrig kan göra ett lackeradt arbete fullfärdigt.

För att kunna göra efter japanskt lackeringsarbete måste arbetaren utföra allt lika snyggt, och fint som japanen och framför allt ej skynda på för mycket vid arbetets utförande. Då först kan han ernå ett godt rerultat.

En god japansk lackerfernissa kan eftergöras enligt följande resept. 90 grm terpentinolja blandas med 120 grm lavendelolja, och blandningen befrias från allt däri möjligen för handen varande vatten genom tipsats af 10 grm smält clorkalium. Oljeblandningen omskakas hastigt med clorkaliet och afhälles raskt, sedan vätskorna fåttsätta sig, i en glaskolf, i hvilken densamma tillsättes 2 grm kamfer och 30 grm kopal. Glaskolfven ställes sedan under 24 timmars tid i het aska och skakas då och då väl om, hvarefter vätskan filtreras genom en tyglapp. Filtratet lämnas att stå ytterligare 24 timmar, efter hvilken tid den klara vätskan afhälles från bottensatsen, hvilken endast är användbar till första grundstrykning på föremål, som skola fernissas.

Ei kommentteja :