16.4.13

Vaatimukset väri-, näkö- ja kuuloaistiin sekä puheenlaatuun nähden valtionrautateillä palvelevilta.

Rautatie 11, 5.6.1904

Pääsemistä varten toimeen Suomen valtionrautateiden liikenne-, rata- ja koneosastoihin vaaditaan:
1) että pyrkijöillä on etenkin punaisen ja viheriän suhteen säännöllinen väriaisti sekä säännöllinen näköpiiri;
2) että virkamiehiksi pyrkijäin näkövoima (lasilla tahi ilman niitä) on vähintäin 1/2 yhdellä ja 1/i toisella silmällä. Suurempi likinäköisyys (myopi) kuin 5 dioptria, tahi kaukonäköisyys (hypermetropi) suurempi kuin 3 dioptria estää ylimalkaan henkilön ottamista virkamieheksi näihin osastoihin.  Virkamies, jota vaivaa niin suuri likinäköisyys tahi kaukonäköisyys, että hänen näkövoimansa ilman lasia on vähempi kuin 1/3 tulee virantoimituksessa käyttää oikaistuja lasia nähdäkseen kauaksi;
3) että palvelijoiksi pyrkijöillä on vähintäin 2/3 näkövoima ilman lasia kummallakin silmällä; kuitenkin voidaan, jos näkövoima toisella silmällä on säännöllinen, 1/3 näkövoima toisella silmällä hyväksyä. Olemassa oleva taittumishäiriö ei saa olla suurempikuin 1 dioptri.

Voidakseen päästä virkaan yllämainittuihin osastoihin tulee hakijoilla ainakin yhdessä korvassa olla säännöllinen kuulo, s. o. hakijan pitää tutkimuksen toimittajasta poispäin kännetyllä korvalla oikein tajuta kuiskaava puhelu vähintäin 6 metrin päästä, sekä erottaa taskukellon ääni kullekin kellolle määrätyltä pisimmältä matkalta.

Voidakseen päästä virkamieheksi tahi palvehjäksi yllämainittuihin osastoihin pitää hakijalla olla selvä ja selkeä puhelaatu, eikä häntä ainakaan saa vaivata haitallinen änkytys.

Edellä mainittujen väri-, näkö- ja kuuloaistin sekä puheenlaadun tutkimusten tulokset on rautatien lääkärin merkittävä säädettyyn päiväkirjaan, ja tulee hänen määrättyä lunastusta ja vahvistetun kaavan mukaan hakijalle antaa lääkärin todistus.

Ennen tämän vuoden loppua ja sitte joka viides vuosi toimituttaa rautatiehallitus määrätyllä ajalla kaikissa rautatielääkäripiireissä samalla aikaa  uudistetun näkö- ja kuuloaistien tutkimuksen kaikkien puheina olevien osastoihin kuuluvien virkamiesten ja palvelijain kanssa.

Näköaistin uudistettua tutkimusta ei tarvitse ylimalkaan toimittaa ennenkuin isekukin henkilö on täyttänyt 45 vuota. Väriaistin uudistettua tutkimusta ei tarvitse toimittaa, elleivät erityiset asianhaarat siihen aiheuta. Luettelot näistä henkilöistä tulee sanottua tarkoitusta varten asianomaisten esimiesten tehdä vahvistetuille kaavioille ja jättäärautatien lääkäreille, jotka niihin merkitsevät tutkimuksen tuloksen. Näissä joka viides vuosi uudistuvissa tutkimuksissa tulee tutkitulla, voidaksen jäädä toimeensa, olla
1) virkamiehillä näkövoima lasilla tahi ilman vähintäin 1/3 toisella ja 1/5 toisella silmällä. Likinäköisyys ei saa olla suurempi kuin 8 dioptria ja kaukonäköisyys ei suurempi kuin 5 dioptria;
2) palvelijoilla näkövoima ilman lasia vähintäin 1/3 toisella ja 1/5 toisella silmällä, sekä
3) kuuloon nähden niin virkamiehillä kuin palvelijoilla kyky ainakin toisella korvalla (käänettynä tutkimuksen toimittajaan päin) oikein toistaa  k uiskausta vähintäin yhden metrin päässä.

Tutkimuksen toimitettua tulee rautatienlääkärin lähettää rautatiehallitukselle luettelo niistä virkamiehistä ja palvelijoista, joiden näkö- ja kuulokyky on havaittu vähemmäksi kuin yllämainitut alimmat määrät, samalla kuin hänen tulee mainita ne puutteet, joita hän heissä on huomannut, jonka jälkeen rautatiehallitus kussakin eri tapauksessa tutkii, voiko puheena oleva henkilö, vaaratta rautatieliikenteen turvallisuudelle, jäädä toimeensa vaiko ei.

Rautatienlääkäri saa jokaiselta näissä uudistetuissa tutkimuksissa tarkastetulta henkilöltä rautatien varoista laskua vastaan 1 markan.

Paitsi määräaikoina uudistettavia tutkimuksia on jokaisen Suomen valtionrautateiden liikenne-, rata- ja koneosastoon kuuluvan henkilön annettava uudistaa väri-, näkö- ja kuuloaistinsa tutkimusta, kun rautatienlääkäri katsoo sen tarpeelliseksi, ja on lääkärin tällä tavoin uudelleen tutkittava henkilöitä, joita tiettävästi vaivaa taudit, joista voi olla seuraksena näkövoiman vähentyminen, kuten munuaistauti, sokeritauti, taudit keskushermostossa y. m. tahi jotka potevat tilapäisiä tahi jatkuvia korvatauteja, samoin kuin niitä, jotka onnettomuustapausten kautta ovat saaneet aivotärähdyksen tahi pääkallon luiden murron. Jos silloin huomataan väri-, näkö- tahi kuuloaistin huononemista, on lääkärin tästä ilmoitettava lähimmälle osastonpäällikölle.

Yllämainituissa osastoissa palvelevien virkamiesten ja palvelijain tulee, jos heitä vaivaa edellä mainitut taudit tahi jos heitä on kohdannut sellaiset tapaturmat ja jos he itse itsessään ovat huomanneet näkö- tahi kuulokyvyn huononemista, siitä esimiehelleen ilmoittaa, jonka jälken puheena olevan henkilön tutkii rautatienlääkäri.

Kaikista tässä yllä luetelluista vaatimuksista väri-, näkö- ja kuuloaistin sekä puheenlaatuun nähden voi rautatiehallitus, harkinnan mukaan, eri tapauksissa myöntää poikkeuksia.

Rautatienlääkärin velvollisuus on, vaadittaessa lähettää rautatiehallituksille tarkastettavaksi tarkastuksissa pitämänsä päiväkirjat. Voidakseen tulla otetuksi rautatielääkäriksi, tulee hakijan näyttää todistus säännöllisestä väriaistista. Virkavastuun uhalla on kielletty Suomen valtionrautateiden liikenne- rata- ja koneosastoihin ottamasta henkilöitä, joilla ei ole ollut asianmukaista rautatienlääkärin antamaa todistusta väri-, näkö- ja kuuloaististaan sekä puhetavastaan. Kuuloaistin tutkiminen tapahtuu erityisten ohjeiden mukaan: 1) taskukellolla ja 2) kuiskaavaalla äänellä.

Ei kommentteja :