30.4.13

Tilrednings-sättet af en ny grön Färg,

Tilrednings-sättet af en ny grön Färg,
af
Carl Wilhelm Scheele.

Kongliga Vetenskaps-Academiens Handlingar, Oct. Nov. Dec. 1778

At man näppeligen kan umbära Chemiens biträde vid Målare-färgors tilredning, och at med hennes tilhjelp ännu som ostad uptäckas nya färgor, är en sanning, som af ingen drages i tvifvelsmål. För at efterkomma K. Vetenskaps Academiens åstundan, som är, at den gröna färgen, hvilken jag vid mina Arsenik-försök blef varse, så väl som ock dess tilrednings-sätt, måtte blifva mera bekante för allmänheten; har jag äran at härmed upgifva den samma, så mycket mera, som jag funnit färgen icke allenast vara nyttig, så til vattu- som olje-färg, utan ock, at den nu, på 3 års tid, ej i det minsta förandrat sig.

Två skålpund blå Koppar-victriol uplöses uti en koppar-kittel öfver elden, med 6 kannor rent vatten; när Victriolen är uplöst, tages kittelen ifrån elden.

(*) Det är altid säkrare, at sjelf pulverisera hel Arsenik, än et köpa den samma förut pulveriserad, emedan det ofta händer, at den stötta är blandad med rifven gips. Man kan öfvertyga sig derom, om en knifs-udd deraf lägges på en glödande sten; röker den då aldeles bärt, utan at något qvarlemnas, så är sådan Arsenik ren.

(**) I anseende til gärsningen, som här upkommer, bör kittelen, hvaruti blandningen sker, ej vara för liten, utan bör kunna inrymma vid pass 16 kannor.

(***) Alt det vatten, hvarmed färgen blifvit utlutad, innehåller litet Arsenik; derföre bör det bärtfläs på sådant ställe, hvarest kreaturen ej kunna hafva någpn tilgäng.
Derpå uplöses, uti en annan koppar-kittel, 2 skålp. hvit torr Pott-aska, och 22 lod pulveriserad hvit Arsenik(*) uti 2 kannor rent vatten öfver elden; när altsammans är uplöst, siles denna luten genom linne uti et annat kärl.

- af denna Arsenicaliska lut hälles litet i sender til förut nämnde varma Koppar-vicriols uplösning, under ständigt kringörande med en trä-spade (**). När altsammans är tilslaget, får blandningen stå npgra timar orörd, då den gröna färgen sätter sig til bottnen; derpå afhälles den klara luten, och åter påslås några kannor hett vatten, som då väl omröres; när färgen åter satt sig, afhålles det klara  vattnet; man fortrsar ännu två gånger på samma sätt, med pågjutning af hett vatten. Sedan färgen är väl utlutad (***), hålles altsammans på en utspänd linne-duk, och då vattnet väl afdrupit, lägges färgen uti små klimpar på grått papper, och torkas i lindrig varme. Af angifne qvantitet, fås 1 skålp. och 13 lod vacker grön färg.

Ei kommentteja :