27.4.13

Beskrifning på Tvål, som är tjenlig til Bom-ulls-garns Blekning.

Kongliga Vetenskaps-Academiens Handlingar, Januar. Febr. Mart. 1752

Af Eva de la Gardie.

Man brukar dertil Al-Björk eller En-aska: har man etdera af de två förra flagen, så blandas 1½ tunna deraf ihop med ¼ tunna kalk; men af det sista något mer, efter den askan icke är så stark. Detta släs i et Brygge-kar och deruppå så mycket vatten, at altsammans blir väl fuktadt, när det omröres med ett Mäsk-rör- Vidare öses derpå vid pafs två tumor kokhett vatten, hvilket  ledes genom karet på samma sätt, som vid Bryffning: Denna Lut kokas så ofta å nyo och går genom rosten, tils hon är så stark, at ett ägg icke sjunker, då det lägges deruti. Af en sådan Lut tages en del, efter behag, och kokas i en Brygg-kittel tilhopa med et pund Talg och et halft pun Ister, bäggedera väl sönderhackade, hvarjemte äfven noga i akt tages, at all sältan bör vara dragen ut Istret. Under kokningen röres i kittelen sländigt om, och då han upsjuder för höftigt fläs dertil ny lut så ofta det behöfs, hvarmed fortfares, til des som kokar, tykes vara så tjock, som en lagom Såpa. Då försöker man på en Tenn-talrik, om det feta häller sign ofvan uppå och synes hvitt, eller om det icke ännu är med luten aldeles genomblandadt, sedan det på Tallriken stelnat; dinnas sådant, är det et tecken, at kokningen än längre bör fortsättas på sätt, som sagt är, genom mera Luts påständande. Ju mer Såpan kokas och ju tjockare hon blir, ju mer Tvål får man, och då hon således är färdig, lägges der til tolf marker Salt, hvarpå hon åter kokas och väl omröres en hel tima; men skulle sedan finnas, at hon icke vil nog skära sig, så ökes  tilsatsen af Saltet til 2 marker och kokas hon sedan til des hon är väl skuren, hvarpå hon hel ock hållen flås i en lagom stor Så. Sedan hon deruti stått öfver natten och stärknat, skär man henne up i tunna skifvor och lägger henne i en kittel at koka tre fjerdedels timar uti fyra kannor starkt öl. Derefter slås hon i en af längt fyrkantig trälåda, som väl är djup, men icke mycket bred, på det hon deruti må svalas öfver nästa natten. Andra dagen skäres Tvålen up i någorlunda stora fyrkantiga stycken och lägges på bräden at torkas, hälst i Solen; men i brist der af, uti et varmt rum: under torkningen bör hvart stycke ställas på kant och som oftast vändas.

Efter denna Beskrifning har jag sjelf rönt, när Talgen och Istrest äro af bästa slaget, at man af förbemälte fats får två pund god och til bleke aldeles tjenlig Tvål.

Med blekningen af Bomulls-garnet har jag gjort följande försök:

Til fem lod garn har jag första gången tagit 2 lod af ofvannämde Tvål och 5 quarter vatten, som kokades 1½ tima, andra gången 1 lod Tvål och 4 quarter vatten, som kokades 1 tima, och tredje gången 1 lod Tvål med 4 quarter vatten, som kokades ½ tima. Garnet spändes derefter på en båga och fattes i Solen, at blekas med fin fulla Tvål-löder: det skölgdes ingen gång emellan, utan så snart det blef tort, vattnades det med en vatten-kanna.

De aktas flitigt från rägn och rägn-vatten. I Augusti Månad har det blifvit hvitt på åtta dagar; men jag är förfäkrad, at det vid en varmare Sommar icke skal beföhva stort mer, än hälften af den tiden. Då det är hvitt nog, tvättas det väl med Tvål och sköljes up med rent sjö-vatten.

Den 7. Mart.

Ei kommentteja :