5.4.13

Blekning af hår.

Industri-vännen 17A, 1.9.1890

För att kunna göra håret mottagligt för blekning, måste detsamma först frigöras från allt fett, och denna fettets borttvättning tillgår på så sätt, att håret lagges ned i något lämpligt kärl samt öfvergjutes med bensin så högt, att dett är fullkomligt takt däraf, och på det sättet låter man detsamma stå i 24 timmar. Sedun håret legat tillräckligt lång tid, dekanteras bensinen bort, och håret rullas i linnedukar, mellan hvilka det sedan utsattes för måttlig präss, hvarefter det torkas lagdtmpllan torra linnedukar. Vidhandterandet af detta genom bensin från fett befriade hår bör inan undvika att beröra detsamma med blotta händerna, emedan håret genom beröring ined dessa straxt drager till sig fettämnen. Man bör darföre aldrig beröra det till blekning preparerade håret med annat än handskklädda (att handskarna måste vara absolut rena ligger i sakens natur) händer.

Sedan håret blifvit beredt till blekningen, lägger man ned detsamma i en glasvarma med låga kanter och begjuter det; med vätesuperoxid ända till värmans brädd och täcker öfver med en till vannan passande glasskifva samt låter det sedan stå och blekna. När blekningen är slutförd, tages håret upp med tillhjälp af en liten trägaffel och hänges öfver glasstafvar att afrinna.

Vätesoperoxiden, som användts till en blekning, kan användas till fortsatt blekning, ända tills det synes på blekningens långsamma förgång, att vätskan börjat reduceras.

Sedan det blekta håret fåttafrinna, tvättas detsamma i destilleradt vatten och torkas mellan rent linne.

För att gifva håret, som vid blekningen förlorat sin glans, ett smidigt och glansande utseende behandlas det med en blandning af svinister och borsyra.

Detta hårglättningsmedel beredes genom att koka svinister upprepade gånger mod vatteD och att sedan taga 100 grm af detta ister och rifva det tillsamman med 5 grm finpulveriserad borsyra  i en porslinsrifskål tills alltsamman bildar en plastisk massa.

Ei kommentteja :