24.4.13

Professor Linnæi upsats på de medicinal wäxter som i Apothequen bewaras, och hos oss i Fådernes-landet wäxa.

Kongliga Vetenskaps-Academiens Handlingar, 1741

På Kongl. Wetenskaps Academiens anmodan, har jag här upteknat de Medicinal wäxter, som i Apothequen brukas. Hwar wid jag först upsat.

1. De i SWERIGE wilt wäxande örter, med rummet och orten på hwilka de nu finnas, hwar af man ser, at

I Skåne finnes Calamus, Ononis, Papaver errat, Aquileia, Verbena, Centaurium minus, Stoechas citrina, Caprifolium, Symphytum, Melilotus, Bryonia, Sambucus, Bellis minor, Cichorium, Arnica, Ptarmica, Betonica, Antirrhinum.

På Öland Viola mart. Esula &c.

I Lappska fiellen Angelica sativa, Acetola hispanica, Rhodia, Arnica.

I Wesmanland Viscum.

2. De som allmänt fås eller fås kunna uti wäxa trägärdar och käl-täppor.

3. De som ei utan möda kunna planteras i den afsigt, at af dem betiena sig uti Apothequen, emedan de tola mindre kold och fodra starckare wärma; altså förnämligast i Skåne och på Öland borde cultiveras.

4. De som näppligen kunna i Sverige fortkomma, at man där af kan nogonsin hafwa nytta i Apothequen. Wid hwarjo wäxt har jag kort upsat de delar, som af densamma samblas til Apothequen, med de præparata, som apothekarne af dem utarbeta.

Swenske namnen äro dels tagne af Rudbecken, dels ock i Provincierne lärde.

Nyttan här af år är at hwar man må kunna se hwilka wäxter hos oss wilt wäxa och hwarest; hwilka böra och kunna fås; hwilka ock man fåsängt söker cultivera.


I.

WÄXTER som i Apothequen brukas, och i SWERIGE wildt wäxa.

KALL, sal alcali: Souda
Saltört, i Skåne wid hafsstranden.

VERONICA, herba, conserva, syrupus/aqua.
Årenpris, allmän i skogsbygden.

BECCA BUNGA, herba, conserva, aqua.
Bäckgröna, allmän i Kärren.

VERBENA, aqua.
Järnört, i Skåne på slätten.

VALERIANA MINOR, radix.
Wenderot, allmän i sidlänte ängar.

GRAMEN, radix, aqua.
Hwitrot, i alla åkrar och Trädårdar skavelig.

SCABIOSA, radix, herbs, flores, syrupus, aqua.
Skannört, allmän i åkrar.

MORSUS DIABOLI, radix, herba.
Wådd, allmän i ängarne.

MATRISYLVA, herba.
Myska, is Roslagen och Skåne skagbygd.

PLANTAGO, radix, herba, semen, aqua.
Groslad, allmän allestädes.

TRIBULUS, Nuces aquaticæ
Antarnötter, sågs finnas i Östergiötlands[?] Hafsstrander.

ALCHIMILLA, radix, herba, aqua. Daggört, allmän i skarpa ångar.

CUSCUTA, herba.
Silkegräs, på humble och sin öfweslödig.

BUGLOSSA, radix, herb. flor. conserv. syrup. aqua.
Oxtunga, i Upland och Skåne allmän-

CYNOGLOSSUM, radix, herba.
Hundrunga, allmän wid Städer och Byar.

SYMPHYTUM. rad. herb. flor. conf. syrup.
Wallört / i Skåne på slätten wid Städer.

PULMONARIA MACULOSA, herba.
Lungört, i Upland, Småland, Skåne.

PRIMULA VERIS, rad. herb. flor. conf. aqua.
Oxlägg, allmän i Ångarne.

TRIFOLIUM AQUAT. herb. conf. au. spiritus.
Skiörbiuggsört, allmän i Kärren.

CAPRIFOLIUM, herba, aqua.
Löpliliör, i Skåne wid Helsingborgs redden.

NUMMULARIA, herba.
Penningört, i Skåne på slätten. doch []

LITHOSPERMUM, semen.
Stenfrö, i Skåne och på []tt Koffan.

DATURA, semen.
Älskogswilla, i Södermanland och Skåne wid Städer.

HYÖSCYAMUS, radix, herba, semen, oleum.
Bolmört, allmän wid byar,

VERBASCUM, radix, herba, flores, aqua, oleum.
Kongslius, allmänt på sambackar.

SPINA CERVI, baccæ, syrupus domesticus.
Wägtorn i Upland och Skåne.

FRANGULA, cortex.
Torske, allmän i sidlänte ängar.

SOLANUM, herba, aqua.
Mattskatta, allmän wid städerne.

HEDERA ARBOREA, folia, baccæ.
Murgrön, på Omberg / Wiksberg i Småland, Skåne, låter och lätt plantera sig.

RIBES RUB. / NIGR. cond. rom. exficc. syrup.
Winbär, bågge i Westerbotn och Torne tract.

HIRUNDINARIA, radix, herba, aqua.
Apsyn, i Upland och Skåne.

HERNIARIA, herba.
Knutört, i Upland, Östergiötland / Skåne.

ATRIPLEX SYLV. herba
Willmolla, allmän öfwer alt.

BONUS HENRICUS, hera.
Hundmolla, allmän wid Byar.

GENTIANA VULG. radix.
Baggesöta, i Norrige och kanske Bohuslän.

GENTIANELLA, herba.
Jordgalla / mycken i Upland, Småland.

CENTAURIUM MIN. herb. flor. conf. sal. aq. spirit. extractum.
Tusendygs, i Roslags skiären och Skåne slätt mer än tilräckelig.

ULMUS, cortex, med.
Almträd, är allmänt.

SANICULA, herb.
Sårlöta, i Roslagen omnog.

DAUCUS SYLV. femina
WillMoror, i Uppland och Skåne slätt.

GENTIANA ALB. radix
Ängesöta, (Laserpitium var samma kraft) ömmogt.

BRANCA URSI, herba
Biörnram, allmän; doch borde Acanthus tagas och brukas, som et wäxer hos oss.

ANGELICA SATIV. rad. herb. sem. aqu- spirit. oleum, extr.
Angelica, i Lappska och Dalska fiellen tilräckelig för hela Europa, och häft af all.

ANGELICA SYLVESTRIS, radix.
allmän

CICUTA, empl.
Gyllnäbbar, i Dalarne, Westerbotn, Österbotn.

CICUTARIA, herba
Hundkiära, allmän.

CARVI, sem. confect. aqu. spirit. oleum.
Kumin, i Westerbotns ängar ömnog.

PIMPINELLA NOSTR. rad. herb. sem. aqu. conf.
Pimpernella, allmän på backar.

SAMBUCUS, fol. flor, bacc. sem. cort. rob. conf. aqu. oleum, acer. spiritus flor. spiritus baccar.
Hyll / i Skåne wid alla byar []

HEBATICA ALBA, herb. flor.
Parnassblomma / allmän i sidlänte ångar.

ROS SOLIS, herb.
Tårört, allmän i Kärren.

LILIUM CONVALLIUM, flor. conf. aqu. spirit.
Bäckblad, allmänt på backar i ångar.

SIGILLUM SALOMONIS, radix.
Getram, allmän i bergssfesmor [?]

CALAMUS VULGARIS, radix, aqua, spiritus, extract.
Kalmus, wid Christianstad mer än tilräckelig.

BERBERIS, bacc. cond. rob. fucc. syr. sem.
Berberisbuske, i skogar och Trägårdar tilräckelig.

LAPATHUM ACUT. rad. herb. sem.
Hästsyra, allmän i god jord.

ACETOSA NOST. rad. herb. sem. conserv. syrup. aqua.
Ängssyra, allmän i ångar.

ACETOSA HISPAN. rad.
Spansksyra, i Lappska fiellen öfwerflödig.

LAUREOLA, cort. sem. coccogind.
Kiällerhals, i Roslagen, Bleking, Lappland.

MYRTILLUS, Bacc. Syrup.
Slynron, allmän i skogarne.

PERSICARIA, herb. aqu.
Loppeört / allmän i set jord.

CENTUMNODIA, herba
Knafleört / allmän på wågar, äkrar, gårdar.

PYROLA, herba
Wintergrön, allmän i skogsbygden.

ROSMARINUS SYLV. herba
Sqwatram /  allmän i kärren.

SAXIFRAGA ALBA, rad. herb. flor.
Stenbräckia / allmän i ångar.

ACETOSELLA, herb. conf. syr. fal.
Siöksyra / allmän i skogarne.

SEDUM MIN. herba aqua.
Kettnop, allmän på tak och backar

AGRIMONIA, herba, aqua.
Åkermönia / allmän i Upl. Skåne

SEMPERVIVUM MAJ. herba.
Huslök, i Småland på taken

ACACIA NORST. cort. flor. fruct. succ. syrup. aqu.
Slän, allmänt och öfwersiddigt.

SORBUS DOMESTICA, baccæ.
Oxel, i Norrlands skåren.

SORBUS AUCUPARIA, baccæ.
Rönn / allmän.

SAXIFRAGA RUBRA, rad. herb.
Summil, allmän i torra ångar.

ULMARIA, rad. herb. aqu.
Miödört / allmän i mäta ångar.

ROSA SYL. flor. aqu. funguf fruct.
Niupon [?] / allmän i ångar.

RUBUS IDÆUS, fol. syrup. aqua. spirit. acet.
Hallon, allmän i ångar.

CHAMÆMORUS, fructurs condit.
Hiortron, allmänne i Norrlan.

FRAGARIA, herb. syrup. aqu. spirit. acet.
SMULTRON / allmänne på backar.

ANSERINA, herba.
Såsört, allmän wid wågar.

PENTAPHYLLUM, radix, herba.
Jämfingersört, allmän wid åker, renar.

TORMENTILLA, radix herba, extractum.
Blodrot, allmän öfwer alt.

CARYOPHYLLATA, radix, herba.
Näglickerot, i ångar här ock där tilräckelig.

NYMPHÆA ALB, radix flores, conf. syrup. aqu. oleum.
Näckeblad, allmött i alla Sidar.

PAPAVER ERRAT, herb. flor. conf. syr. aqu. tinct.
Åker Walmod, på Skåne åkerfält ömnog.

CHELIDONIUM MAJ. rad. herb. aqu.
Swalört, wid Städer och Byar / allmän.

TILIA flor-. cort. carbo. aqu. conf. spirit.
Lind, allmän, hälst åt Söder.

ESULA, cort. rad. herba.
Törel, den rätta sägs på Öland wäxa.

CONSOLIDA REGAL, flores.
Riddersporre / ibland winter-rähen

AQUILEGIA, herb. flor, sem. aqu.
Åkerleya / i Skåne sparsamt; planteras []

HEPATICA NOBILIS, herba, flores.
Lefwerört, i Stogarne öfwerflödig.

RANUNCULUS ALBUS, aqua.
Hwithwerf, i Skogarne allmän.

CHELIDONIUM MINUS, radix, herba.
Flenört, i Skåne och Upland wid Städer.

CONSOLIDA MEDIA, herba.
Käringeruka, allmän i Upl. Smål.

SERPILLUM, herb. conf. aqu. oleu.
Skogstymian / allmän på Backar.

CALAMINTHA MONT. herb.
Bergmynta, allmän i Bergen.

ORIGANUM VULG. herba
Dosta / i Roslagen, Skätte ömnog.

HEDERA TERREST. herb. syrup. conf. aqu.
Jordref, allmän wid Siärdsgårdat.

BETONICA, herb. flor. conf. syr. aqu.
Betonica, i Skåne på slätten mycket litet; läter dock lätt sig plantera.

NEPETA, herba
Kattmynta, i Skåne / Upland

MENTHA  SYLVESTRIS, herba
Hästmynta, allmän i åkrar.

MARRUBIUM ALB. herba.
Andorn, wid Byar och Städer.

ANTIRRHINUM, herba.
Kalsskalle / i Skåne på slätten litet, dock nog.

CARDIACA, herba.
Bonälla, wid Byar och wägar.

LINARIA, herba, unguent.
Flugört / Öfwerflödigt här och där.

EUPHRASIA, herb. conf. aqua, spirit.
Ögontröst / allmän öfwer alt.

SCROPHULARIA, radix.
Swinört, wid Byar.

THLASPI, semen
Åkertaskor, allmän i åkrarne.

BURSA PASTORIS, herb. aqua.
Taskört, allmän allestädes

DENTARIA, radix
Tandrot, i Roslagen och Skåne

ERYSIMUM, herba, syrup.
Wäggsenap, allmän wid Städer och Byar.

ALLIARIA, herba.
Hwitlöksärt, i Upland, Skåne.

SOPHIA CHIRURGOR, semina.
Hundesenap, allmän wid hus.

NASTURTIUM AQUAT. syrup. herb. conf. aqu. spirit.
Kiällkraffe, här och där wid Källör och Bäckar.

GERANIUM ROBERT, herba.
Storknäsf, i Bergen här och där.

MALVA VULG. rad. herb. sem. aqu.
Kattost / allmän wid Byar.

FUMARIA. herb. sem. conf. syr. aqu. eff. extr.
Jordrot / i alla äkrat med wintersäden allmän.

ARISTOLOCHIA FABACEA, radix.
Kohlrot, is Skåne och Upland här och där.

ONONIS, radix, herba, aqua.
Plogbästa, på Skåne slätt ömnog.

ORORUS, sem.
Wårärtet[?], här och där öfwerflödig.

TRIFOLIUM ALBUM, flores.
Wäpling, allmän i ångar.

MELILOTUS CITRIN, herb. flor. sem.
Amur, på Skåne sl'tt, emellan Sund och Malmö.

HYPERICUM, herb. flor. sem. aqu. oleum.
Johannisört, allmän på återrenar.

AURICULA MURIS, herba.
Musöron, allmän på starpa ångar.

TARAXACUM, radix, herba. aqua.
Layontand, allmän om wäxtiden.

CICHOREUM, rad. herb. flor. sem. conf. syr.
Binke / endast på Skåne slätt, allmän.

BARDANA, radix, herba, sem.
Karrborrar, allmän på många ställen.

EUPATORIUM, herba.
Brunsfiår, besonnerligen i Skåne ömnog.

GNAPHANUM, flores.
Kattsötter, allmän på alla skarpa ångar

STOECHAS CIRT. flores.
Gyllene Kattsötter, endast på Skåne slätt, där öfwerflödig.

ARTEMISIA, ALB. RUBR. herb. syr. aqu. fal.
Gråbo/ allmän i alla äkrar.

ABSINTHIUM VULG. herb. aqu. sprit. oleum. essent. extr. conf. syr. cineres, fal.
Malört, på många ställen wid Gårbar tilräcklig och öfwerflödig.

FARFARA. rad. herb. flor. conf. syr. aqu.
Hosiört i Skåne, Ostgiötland, Dalarne / upland.

ARNICA, herba, flores.
Hästfiblex / i Skåne / Lappska fiellen / Småland wid Loshult.

VIRGA AUREA, herba.
Groört / allmän i ångar.

BELLIS PRATENSIS, herba.
Prästkragar / allmän i ångar.

CHAMOMILLA NOSTR. herb. flor. syr. aqu. olem.
Söt-tupper i Upland / Småland, doch Skåne mäsi[?]

MILLEFOLIUM, herba, aqua.
Rölleka,  allmän på åter-renar.

PTARMICA, herba, flores.
Pytter / i Skåne wid slätten ömnog.

BELLIS MINOR, flor.
Marie-Blommor, på Skånska slätten / öfwernödig.

CYANUS, flores, aqua.
Blåklint, allmän i åkrarne bland Winter-Nägen.

VIOLA, flores, conf. syrup. oleum. sem.
Fioler, på Öland ömnog. Linder.

SATYRIUM, radix, conf. electuar.
Ständpes, allmän i ångar.

URTICA MAJOR, radix. herb. sem. aqu.
Nässla, allmän wid byar.

QUERCUS, cort. fol. glandes, cupul. aqu.
Ek, allmän utom Norlanden.

FAGUS, fructus, cineres clavellaci.
Bök / allmän i Småland, Skåne.

CORYLUS, lignum.
Hassel, allmän.

PINUS SYLV. summit. refin. colophon. pix. oleum.
Tall, alla skogar fulla.

ABIES, refina.
Gran, alla skogar fulla.

BRYONIA, rad. bacc. sem extr. fœculæ.
Handkurbis, i Skåne öfwerflödig wid byar.

SALIX, folia, aqua.
Pihl,  allmän öfwer alt.

MYRTUS BRABANTICA, folia.
Pors, är allmän.

VISCUM, aucup. coryl. quercin tiliæ.
Mistel, i Wesmanland kring Målaren, och i Smäl, uti Gunnerbo.

LUPULUS, juli.
Humble, öfwan Biörneborg i skogen, allmän  hos oss planterad i Humbegårdar.

POPULUS, oculi, unguent.
Asp, är allmän träd.

MERCULIALIS, herba.
Bingelört, i Skåne, wid Wiksbetg, wid Pieteryd i Småland.

JUNIPERUS, lig. bacc. rob. oleum, spirit, fandaraca.
Enträd / i alla skogar.

FRAXINUS, cort. folia. sem. lign, oleu.
Asken, är på många ställen at finnas.

RHODIA, radix.
Rosenrot / öfweflödigt ock allenast i Lapska []

EQUISETUM, herba.
Skäfte, i Lappl- Skåne / Östgiötland.

FILIX, radix
Bräcken, allmän på de mästa ställen.

POLYPODIUM, radix.
Stensöta, allmän i bergskefrwor.

TRICHOMANES, herba.
Stenkrusa, allmän i bergskrefwor.

RUTA MURARIA, herba.
Stenbunke, i bergen wid Rosflags, Tullen i Stockholm.

ADIANTUM AUREUM, herba.
Björnmossa /  allmän allestädes.

MUSCUS CLAVATUS, herba. sem.
Tångmossa / allmän i skogar.

MUSCUS ERECTUS, herba.
Lumrik / allmän under Enbussar.

PULMONARIA ARBOREA, herba.
Lung-Mossa / i Skåne, Småland / på Bökträden.

MUSCUS QUERNICUS, herba,
Laf,  allmän på gamla trän.

CREPITUS LUPI.
Käringsis,  allmän öfwer alt.

CORALLINA
Stenört, i Westerhafwet ömnog.


II.

WÄXTER som i Apothequen brukas / och allmänt här hos oss fortkomma kunna.

TRITICUM, amylum - Hwete
HORDEUM, mundat. excort. - Korn
LINUM, semina, oleum - Lin
CANNABIS, semina, oleum - Hampa
...på alla åkrar.

BRASSICA, femina. - Kåhl,
RAPA, semina, - Roswor,
RAPHANUS, semina. - Rättikor,
ARMORACIA, radix. - Peparrot,
SINAPI, semina. - Senap,
NASTURTIUM HORT. herba, semina. - Krassa
... i alla Kähltäppor.

ALLIUM radix, aqua, oxymel. - Hwitlök,
CEPA, radix. - Rödlök,
PORRUM, radix - Purrio,
...äro ingen obekante.

LEVISTICUM, radix, herb. sem. oleum. - Libbersticka
--- på bondgårbar.

CEREFOLIUM, herba, femina - Kyrswel,
PETROSELINUM, rad. herb. sem. aqu. oleum. - Persilia,
APIUM, radix, herba, semina.  Sellerii,
ANETHUM, herb. flor. sem. aqu. oleum - Dill,
CORIANDRUM, semina - Coriander,
... i alla ki[]ksgårdar.

FABA, flor. sem. sarin. sal. aqu - Bönor,
PISUM, semina. - []eter,
PHASEOLUS, semina - T. hönor,
...säs af de mästa.

BETA, alb. rubr. herba - Betar,
ATRIPLEX SATIV, herb. sem. - Molla,
SPINACIA, semina - Spinat,
LACTUCA, herb. sem. aqua - Lactue,
ENDIVIA, herb. sem. syr. aqua - Endiwier,
PORTULACA, herb. sem. - Portselak,
PIMPINELLA SANGUIS. herb. sem. - Pimpernella.
...allmänne i sallater [] hwar en.

THYMUS VULG. herb. sem. aqu. - Timian,
SATUREJA, herb. sem. aqu. oleum - Kundel,
MAJORANA, herb. sem. conf. aqu. oleum. - Meyran,
OCYMUM, herb. semina. aqua. - Basilika,
MENTHA CRISP- herb. conf. fyr. aqu. spirit. oleum. - Krusmynta,
MELISSA, herb. sem. fyr. aqu. spirit. oleum. - Melis,
SALVIA, herb. flor. fem. aqu. spirit. oleum. - Salqia,
LAVENDULA, herb. flor. sem. aqua, spirit, oleum. - Lawendel,
ROSMARINUS, herb. flor. sem. aqu. conf. oleum. - Rosmarin.
...Desse wära wäx allmänt i wåra kihksgårdar, dock mogna sållan hos oss, mett i Sk¨mska trägårdarne härligen; border alså där ifrån hämtas.

CASTANEA, fructus. cortex - Safranier,
i Skåne fast nogot swärt.

CUCUMIS, semina - Gurkor,
MELO, femina - Meloner,
CITRULLUS, semina - Citroller,
CUCURBITA, semina - Pompex,
...Wäxa allmänt, böra drifwas med giödjel.

TANACETUM, herb. flor. sem. aqu. oleum. - Renfana,
BALSAMITA, herbs. - Sw. Galwia.
ARBOTANUM, herba aqua. - Abrodd,
ABSINTHIUM, PONTIC. herb. aqua. - Romersk Malört,
CHAMOMILLA ROM. herb. flor. oleum. - Romerks Sötblomster
MATRICARIA, herb. flor. aqu. oleum. - Matram,
...alla desse wäxa lätt / allenast de så sig tienlig jord / och för dem utsött.

PETASITES, radix, flores - Pestilents rot.
ENULA, rad. cond. conf. extr. aqu. eff. - Ålands rot.
... på sidor i kåhltäpper allmän.

PAPAVER, ALB. NIGHR. sem. herb. syr. oleum. - Wallmoga.
CALENDULA, herb. flor. sem. conf. aqua. - Ringblommor.
---säs af böndren til Blomwastar.

ROSA RUBR. ALB. DAMASC. flor. sem. conserv. condit. aqua, oleum. acet. antharæ, tinct. spirit, fucc. elect. mel sacchar. - Roser,
PRUNUS, gall. dulc. damase, pruneola. - Plomon,
CERAUS RUBR. NIGR. fruct. nuclei, gum. aqu. rob- spirit. - Kiörsbär,
BUXUS, lignum, oleum - Burbom,
...i alla Trägårdar.

JUGLANS, nuces, rob. oleum. Wallnöt, i Skåne trägårdar frodigt.

MORUS / rob. syrupus - Mulbär, kohl wäxa winirar. Triew.

AMYGDALUS AMAR. dulc. ol. - Mandlax
PERSICA, flor. nuclei. syr. aqua. - Persikor
CYDONIA, exficc. cort. sem. succ. mica. condit. syr. rob. oleum. - Qwitten,
MESPILUS, fructus, semina - Mesplax,
VITIS, folia, cineres. - Minranka.
ANISUM, sem. aqua spirit. oleum. - Anis.
FOENICULUM, rad. herb. sem. aqu. spirit. - Fenkåhl.
RUTA, herb. sem. conf. aqu. oleum, sal, acetum. Baff. - Win-ruta.
...Behöfwa tämmelig waxma / derföre fortast wid wäggar wäxa; i Skåne besynnerligen.

ASPARAGUS, raadix - Sparis,
kan nu allmänt planteras.

NASTURTIUM INDICUM, herba - Indianisk krassa,
BORRAGO, herb. flor. conf. syr. aqua. - Stoffer-blomma.
...säs ärligen lätt.

NICOTIANA, herb. sem. pul. extr. - Tobak
met nu hwar at få.

CARDUUS BENEDICT. herb sem. succ. extr. aqu. sal. - Carbenedict,
CARDUUS MARIÆ, herb. sem. aqu. - Sempertin.
...säs ärl. utan möda.

IRIS NOSTRAS, radix, fœculæ - Swärdskiljor
LILIUM ALBUM, rad. flor. anther. conf. oleum. - Hwita Liljor,
PAEONIA, rad. flor, sem. conf. syr, aqu. eff. fœcul.
TUNICA, flor, sem, conf. syr. aqu. - Näglickor,
CHEIRI, flores - Lejcojer,
MALVA ARBORAEA, flor, semin - Stockroser,
...Allmänne i trägårdar, tola wintrarne.

HYSSOPUS, herb. sem. conf. syr. aqu. oleum - Isop
SCORZONERA, rad. sem. cond. aqu. - Skorzollerrötter,
...allmänna i trågårdar.

PARIETARIA, herb.
SCOLAREA, herb.
HORMINUM, herb.
ARUM, rad. herb. foecul.
SCLOPENDRIUM, herba.
CHAMÆPITHYS, herba.
SCORDIUM, herba. syr. sem.
PULEGIUM, herba.
PSYLLIUM, semina
CAPSICUM, Piper indic
CHAMÆDRYS, herba.
RUBIA RICTORUM, rad. tinct.
...Desse har jag fedt i Skåne kring om Lund och Malmö, i trägårdarne under öpen luft planteräde, helt frodigt wäxande och fulkomlige.

SABINA, herba, aqua, oleum.
VALERIANA MAJ, rad. herba.
VINCA PERCINVA, herba.
HELLEBORUS ALBUS, radix.
HELLEBORUS NIGER, rad. sem.
ERYNGIUM, rad. herb. condita.
PIMPINELLA ITAL. radix.
ALKEKENGI, herb. bacc. sem- aqu.
MEUM, radix.
PEUCEDANUM, radix.
IMPERATORIA, radix.
BISTORTA, radix.
RHABARBARUM MONACH. r
DICTAMNUS, radix.
ASARUM, radix. fol. sem.
SAPONARIA, radix. herb.
ANTHORA, radix.
ALTHÆA, rad. herb. flor. sem. syr. lehoc. ung.
ARISTOLOCHIA LONG (NON VERA) rad. herb.
...De hafwa i många är[]uthördat climatet, winter och sommar, i Upsala academiæ trägård/under öpen luft.

CROCUS ORIENT, brit. tinct. extr.
tol wäxa wintrar: år dock ännu hos oss ei tilräckeligen planterad.

COCHLEARIA, herb. sem. conf. syr. spirit. oleum.
wäxer frodigt  i Apothekarenas trägårdar i Stockholm.

EBULUS, rad. fol. flor. bacc. sem. cort. rob.
wäxer på någre slätten i Upland / Småland / mycket ömnog.

MELISSA TURCICA herb. sem.
URTICA ROMANA, semina.
NIGELLA, sem. oleum.
LUPINUS, sem.
GERANIUM MOSCHAT. herba.
...plåga årl. sås i blomstergårdar.

BOTRYS, herba. semina
Sedan det inkommit engåttg / får det sig prligen sielf.

CICER ALB. RUB. fem.
LENS, semina
ERVUM, semina
FOENU, GRÆC, semina
...wäxa lätt / sås årligen af några.

GENISTA, herb. flor. sem. sal.
kunna lätteligen planteras.


III.

WÄXTER, som i Apothequen brukas, och hos oss kunna fås, men ej med någon winst och förmon.

CUCUMIS ASININUS, rad. elat.
COLOCYNTHIS, sem. extr. refin. trochis.
CATAPUTIA, sem. tilligrana.
CARHAMUS, herb. sem.
pläga säs under tiden på drifbänkar för go skuff.

SOLDANELLA, herba.
GENTIANA VULG. radix.
SPICA CELTICA, herba, flores.
GALEGA, herba.
...Desse som äro siellörter, och ei uti nogot hett climat wäxa kunna, måste komma sort hos oss / fast de än ei äro försökte.

CARICÆ, pingu. - Sifon,
allenast de höllias om wink i Skåne.

LAURUS, fol. - Lager,
CITRUS, sem. cond. eff. balf. conf. succ. syrup. cort. flaved. aqu. spirit. oleum. - Citron,
AURANTIUM, corr. cond. syr flaved. effent. aqu. spir. oleum. flor. conf. sem. - Pomerantz
BALAUSTIÆ, flores - Granater
...kunna wäxa / dock ei utan i orangerier, blifwa altså ei tilräckelige.

MARUM VERUM, herb. effent.
DICTAMNUS CRETICUS, folia.
THYMUS CRETICUS, herba.
POLIUM CRETICUM, herba.
STOECHAS ARABICA, flor.
SESELI CRETICUM, semina.
DAUCUS CRETICUS, semina.
PETROSELINUM MACED, sem.
ABEL MOCHUS, semina.
SESAMUM, semina
AMMI, semina
THAPSIAE VERAE, semina.
SQUILLAE, rad. acet. oxymel.
SANTOLINA, herba.
AGERATUM, herba.
ARTISTOLOCH, ROTUND, rad.
... tola qäxa qintrar in'et / höra i orangerier bewaras i hela wintren, twislar altsp at de med minst hos oss planteras.

CUPRESSUS, lign. nuces.
RUSCUS, rad. semina.
UVULARIA, herb.
SUMACH. flores, semina.
TAMARISCUS, folia, cort. lig.
SASSAFRAS, lign. cort. aqu. spir.
CYCLAMEN, radix.
STAPHISAGRIA, sem.
INDIGO, commun. optim.
LIQUIRITIA, rad. succ. extr. syr.
CARLINA, radix.
DORONICUM, radix.
GRATIOLA, herba.
ASPHODELUS, radix.
...Desse tola er köld, dock met jag ei om de uthärda wäxa wintrar i Skåne eller på Öland, det jag dock skulle tro / besynnerliger därest de komms at siällas emot söder, ty i Holland tola de aldeles wintrarne, som på Öland tyckes wara lindrigare.

HERMODACTYLI, radix.
IRIS FLORENTIN, radix.
...bägge tola wintrarne i Holland altså ock i Skåne.

MILIUM, semina.
CYMINUM, semina.
PERFOLIATA, sem. herb.
...Desse säs lätteligen i Holland, hwarföre ej i Skåne?

ERUCA, semina.
NINSI, radix.
...denna doresta rot och medicament is bland alla, wäxer i Paris under öpen luft, där hon tycks plågas af wäxmatt, tror altså at hon hos oss äfwen så wäl wåra [], som de andre ifr. Canada.


IV..

WÄXTER, som i Apothequen brukas och nödwändigt utifrån hämtas måste.

JUJUBÆ, bacc. syrup
OLIVA, oleum.
TAMARINUD, fruct. pulp.
LAURUS, Bacc. elect. acu. oleum.
CASSIA, fistul, pulp.
GRANATUS, cort. sem. syr.
MYRTUS bacc. oleum.
ORLEANA, foecul.
AGNUS CASTUS, semina.
GOSSYPIUM, sem. bombax.
VANILLAE, filiqua.
PINUS SATIV, nuces, nuclei.
PISTACIAE, nuces, nuclei.
DACTYLUS, fruct. nucl.
COFFEA, fructus.
...Desse kunna fuller wäxa fort uti orangierne, men bära doch aldrig så ansenlig frucht / med mindre man dem nödigt måste utifrån hämta.

SACCHARUM, species omnes
JAPALA, rad. resin. extr.
ALOE, succort.hepat.
CAMPHORA, gum. spir. oleum
BENZOE, gum.
STYRAX CALAM. resin, oleum
OPIUM, species omens
EUPHORBIUM, gum. oleum.
LADANUM, gum.
ACACIA, succ. gum. ammoniac.
ANIMÆ, gum.
TRAGACANTHA, fum.
LENTISCUS, lign. mastix.
TEREBINTHUS, comm. cypr.
MANNA, species omens.
SAGOU, foecul.
AGAR CUS, fungus. e ligno prod.
...Äfwen desse har man sedt frödigt wäxa genom mödosam cultur, doch aldrig at man kunnat där igenom sp saften eller kådan, som af dem äfkundas / en böra de förskrifvas ifrån de runt / på hwilka de wäxa.

SUBER, cort.
LACMUS, succ.
ZINGIBER, alb. comm. cond.
ZEDOARIA, rad. fem. aqu. extr. eff. spir. ol.
SENNA, alexandrin, roman.
CAPPARIS, cortex, oleum.
CHINA, radix.
SERPENTARIA VIRGIN rad.
SARSÆ PARALL, radix.
ORYZA, sem.
CROCUS, orient. brit. extr. tinct.
...Desse kunna sp lätt wäxa hos oss i orangerierne, som nogonsin hos utlänningarne, men ännu har man ej lärt med den winst cultivera dem / at ej skadan skulle wara brygate.

CINNAMOMUM, corr. syr. aqu. spirit. oleum bals.
MYRISTICA, nox. macis, oleum.
CARYOPHYLLUS AROMAT, fruct. bals. oleum. anthophylli
...Desse hafwa aldrig wurit utom ost-indien, äro wid [livs?] [Graf?] af Hollanderne förbudne at friske / och til planterande tienlige / utföras.

CASSIA, caryophyllata, lignea
CARPOBALSAMUM,
COSTUS, arabicus, commun.
CASCHARILLÆ, cort.
THYMIATIS, cortex.
BEHEN, radix alb. rubr.
CACAO, fructus.
SEBESTONA, fructus.
MYROBALANI, chebuli / c.
ANACARDIUM, fruct. mel.
GALANGA MAJ. MIN. rad
...Wäxa denna tiden uti ingen Europeisk trägård.

CARDAMOMUM, excort. non exc. oleum.
CURCUMA, radix.
PIPER, alb nigr. long. oleum
CUBEBAE, fruct.
CONTRAYERVA, radix.
COCCULI indici, fructus.
CHINA CHINÆ cort.
IPECACUANH, radix.
PAREIRÆ BRAV, radix.
ANISUM STELLAT, fruct.
VOMICA, nux.
...Hafwa aldrig warit uti Europa, så wida man sedt / hört / lässt.

GUMI RESINA,
Asfa foetid.
Bdellium.
Caranna.
Copal.
Elemi.
Galbanum.
Gutta.
Lacca.
Myrrha.
Olibanum.
Sagapenum.
Styrax.
Sanguis draconis.
Opoponax.
Vernic.
Sarcocolla.
BALSAMUS,
Tolu,
peruvian alb. nigr.
mecca.
copaivæ
...I alla tider, til alla Europeiska aporthequer blifwit utifrån hämtade.

MECHOACANNA, radix.
SCAMMONIUM, crud. refin.
TURPENTUM, radix.
...Är försökt af utlänningar at cultiveras, men ej länge unnat bestå.

ACMELLA, herba.
CAPILLUS VENER, herb.
ALCANNA, rad.
ACORUS VERUS,rad.
RHAPONTICUM, radix.
RHABARB. VERYM, rad. tinct. extr.
HYPOCISTIS, succus.
CINÆ, sem. conf.
SANTONICUM, sem.
CATHECU, terra.
BOLETUS, cervin.
...Om desse kunna cultiveras hos oss i Europa, och tillika äga sin förra kraft, är man i twifwts måhl ännu.

LIGNUM,
aloës
colubrinum.
ebenum.
nephriticum.
rhodium.
brasiliense rub. purpl lut.
santalum alb cictrin. rubr.
...måste hämtas ifrån Indien.

PYRETRUM, rad.
VICTORIALIS, rad.
CYPERUS, uterw.; radix.
...böra försökas.

THEA, folia
...At icke The skulle kunna wäxa i Europa och Skåne, så wähl som i China och Japan, är intet mera twifwel. Doch har det aldrig kommit til Europa, emedan des oliefulle store frpn härskna / och des flam / son ei tol hetta / hafwer förtorkats / då det försts stöwigen / och two gånger mäst passera linien.
Om sröt kunde skaffas öfwer Russland frpn China til Swerige wuro det ofelbart.

SPONGIA
CORALLIA, alb. rubr.
PILA, marina.
...tagas utur baffens diup.Ei kommentteja :