27.11.07

Fälde till böter för försäljning af giftiga färgämnen.


Åbo Tidning 218, 14.8.1884.

Medels utslag den 29 sistlidne juni har Kejs. senaten för Finland faststält Åbo hofrätts och rådstufvurättens i Björneborh gifna utslag, hvarigenom handelsbolaget i Björneborgs stad Björkroth, Ramberg et Hindström samt handlanden i samma stad Alfred Albert Wikstedt på åtalan af stadsfiskalen, guvernementssekretaren Jakob Holmberg, fälts för det de hade under loppet af år 1882 uti deras öppna salubodar försålt färgämnet "kejsargrönt", ehuru detta ämne, såsom utgörande arseniksyrad kopparoxid, vore ytterst giftigt, att hvardera böta femtio daler med nittiosex mk, till jämn delning emellan kronan, Björneborgs stad och guvernementssekreteraren Holmberg. Dock skola handelsbolaget Björkroth, Ramberg et Hindström samt hanlanden Wikstedt, enligt 5 mom. af nådiga manifestet och pardonsplakatet den 27 maj 1883 tillgodonjuta sådan eftergift af kronans andel i de dem ådömda böter att, enär jämlikt gällande stadganden ena häften af nämnda andel tillkommer Björneborgs stad, handelsbolaget Björkroth, Ramberg et Hindström samt hanlanden Wikstedt befriats från utgifvande af den andra hälften deraf.

Ei kommentteja :