26.11.07

Arsenikhalt uti röda tapetter och i färgämnen som hittils ansetts oskadliga.


Åbo Underrättelser 1, 2.1.1862

Uti pharmaceutisk tidskrift meddelar d:r N.P. Hamberg följande: Uti "Beiträge zur eracten Forschung auf dem Gebiete der Sanitäts-Polizei, herausgegeben von D:r Louis Pappenheim 1. Hest." förekommer en uppfats af D:r Herman Gulenburg, angående dels arsenikhalt i röda tapeter dels uti åtskilliga, såsom alldeles oskadliga ansedda, färgämnen, nemligen florentinerlack, kugellack och karmin.

D:r Gulenburg säger: "Det gifwes röda tapeter, uti hwilka jag funnit en betydlig halt af arsenik," deribland nämnas särskild röda sammetstapeter, eller sådana, som äro belagda med stoft; detta afnötes lätt synnerligast wid putsning eller borstning, och uti det damm, som finnes uti ett sålunda tapetseradt rum, upptäckes lätt, arsenik. Widare säger han att: "det anwända färgämnet kan wara kugellack, florentinerlack till och med karmin, hwartill, såsom bekant är, ofta arsenik tillsättes för att gifwa färgen mera lif och glans".

Polis-Praesidium i Berlin utfärdade redan den 25 Mars 1852 en förordning med warning för i handeln förekommande arsenikhaltiga cochenille-färger. Författaren fäster uppmärksamhet på, att handel med färger bör öfwerlemnas endast åt personer, som känna deras egenskaper och sammansättning och hwilka sjelf kunna genom underfökning öfwetyga sig om deras äkthet och renhet; dessutom att dylik handel bör stå under wederbörlig kontroll.

Då ofwannämnde färgämnen hos oss allmänt begagnas till färgning af konditori-waror, inses huru nödwändigt det måste wara, att genom kemisk undersökning öfwertyga sig om färgens oskadlighet, så mycket mer som dessa färgsorter wanligen införskrifwas från utländska fabriker. Huru lätt de sorgligaste händelser kunna inträffa genom färgers missbruk finner man af en nyligen i London timad olycka, som uti engelska tidningar omtalas: ett barn insjuknade nemligen haftigt, efter att hafwa uppätit ett stycke grönt färgadt papper, och paktadt erhållen läkarehjelp och omwårdnad, afled den lilla patienten efter flera timmars plågor.

Dylikt papper är härstädes allmänt tillgängligt och anwändes icke sällan till karamell-omslag.

Ei kommentteja :