8.10.07

Undersökning af växtbladens gröna färgstoff.

Åbo Tidning 172, 29.6.1885

En privatdocent vid universitetet i Berlin o.lärare vid växtfysiologiska institutet, Tschirch, har efter trägna experiment lyckats framställa detta färgstoff, klorofyllen, i ren form och på samma gång bevisat, att bladens gröna färg är en blandfärg, bestående af ett grönt färgämne, klorofyllen, och ett gult, xantofyllen. Sin upptäckt har doktor Tschrch att tacka spektralanalysen för, denna undersökningsmetod, som redan gjort vetenskapen så många tjänster. Dessutom fann han, att det för växternas näring så vigtiga klorofyllfärgämnet är beslägtadt med hjärnfettet och följaktligen hör till cerotinämnena. Klorofyllen har, som bekant, den märkliga egenskapen att under ljusets inflytande förvändla kolsyran i luften till kolhaltiga organiska substanser, hvilken process möjliggöres derigenom, att den i vatten upplösta kolsyran kommer i nära beröring med färgämnet. I landtbrukssällskapets i Berlin årsskrifter har Tschirch vidare utveckat resultaten af sina intressanta undersökningar på detta område.

Ei kommentteja :