11.10.07

Stryk din byggnad med rödfärg.


Åbo Underrättelser 97, 30.6.1873

I ett swenskt blad skrifwes följ., som finner sin fulla tillämpning äfwen hos oss: Det finnes en eller annan wecka wid midsommastiden, då landbrukaren i wanliga fall plägar få litet andrum från de egentliga landtbruksgöromålen. Likasom landtmännen icke böra glömma att anwända den under wintern lediga tiden till lagning och förfärdigande af redskap och dylikt, så torde man nu hafwa anledning att taga i tu med ett särskildt, allt för ofta fördummadt arbete. Wi mena byggnadernas på landet förseende med den mplning, som på en gång gör dem waraktigare genom att skydda dem för röta och på samma gång kommer dem att framställa sig ojemförligt wackare och angenämare för ögat.

Wi hafwa för detta ändamål ett swenskt (finskt) färgämne, hwilket aj allenast tillwerkas här i landet, utan äfwen hos oss sedan långliga tider tillbaka prydt landtmannens hem och med sin klara, mot de omgifwande trädens gröndka afstickande färg högt och tydligt sagt: "Gär bo ordning, flit och trefnad." - Wi mena rödfärgen.
Den besitten många utmärkta egenskaper: Den är billig, lätt att tillreda och anbringa, fäster sig nästan outplänligt, skyddar för röta, samt - hwilket ej är det minst wigtiga - eger den synnerligen utmärkta egenskapen att wäl passa för swenska (finska) ögon och mellan swenska (finska) träd.

Se och jemför: Det står på sin kala stenbacke den gråa, dystra stugan med sina omålade fönster och sitte bristfälliga torstak. Här åter hafwa wi, inbäddad i kummiga lönnar och hwitblommiga fruktträd, den lilla röda byggningen med sina hwita knutar och taklister. Tro ej, att jag öfwerdrifwer; tro ej, att jag orättwist gifwit det mplade huset gardiner för fönstren och fruktträd i täppan. Det är werkligen så, att ordning och trefnad i det ena affeendet föra med sig idaghet och skönhetsfinne i det andra. Den lagen gäller utan undantag.

Om man will bestämma sig för att nu börja ett förbättringsarbete i ordningens, skönhetens och idaghetens intresse, i det egna hemmets intresse, så bör just nu företagas, hwad som företrädeswis just nu bör ske, om det skall ske i år. Låtom oss äka till handelsboden och köpa en half tunna rödfärg. Tilldatt med litet rågmjöl i stälet för lim, kokas färgen i pannmuren, och tre dagar derefter står hela den lilla gården der å innerligen treflig och inbjudande i sin nya wackra drägt. Och sedan skola de andra förbättringarne komma: den ena efter den andra, den ena på grund af den andra.

Ei kommentteja :