11.10.07

Paperia Sammalista *)

Oulun Wiikko-Sanomia 23, 6.9.1829

Alexander Nesbith, Englantilainen, on saanut Esiwallaltansa luwan yksin ja omaksi hywäksensä tätä paperia walmistaa**). Londonin Awiisista on tämä seuraawa selitys tullut Ruotsin Awiisihin wuonna 1826, ja on nyt niistä tähän lehteen pantawaksi lähetetty. //

Se sammal, josta tätä paperia tehään, kasuaa Hollannisa alaisilla mailla ja newoisa, ja päättää mainittu mies sitä myös löytywän Englannisa. Owat myös usiammat, tutkittuansa asiata, sanoneet sen olewan juuri sitä, kuin myös löytyy runsaasti meijän maasamme rämeisä, ja jota walkiaksi sammaleksi taitaan kuttua'. Tämä sammal kootaan, puhistetaan, pestään ja kuiwataan, ja sitten leikataan se hienoksi sitä wasten tehyllä aseella. Tätä hienonnettua sammalta walmistetaan sitten paperiksi, samalla tawalla kuin lumppuja, paperi Pruukeisa. Arkit likistetään wielä kuiwattuansa hywin lujasti ja sitten on paperi walmis.
Tätä paperia ei saateta' kuitenkaan saaha' niin hienoksi että se kelpais kirjoittaa' eli präntättää', mutta laiwoin siwu lautain wäliin, josa se förhydninki paperiksi kuttutaan, ja saumain tukkeeksi kuuluu se olewan erinomasesti otollista. Sanotaan sen warsinkin saumain rawistuisa olewan etuisinta, sillä tämä sammalpaperi turpuu, täyttää, ja niinmuodoin tukkii, rawistuneet ja wuotawat paikat.

Nykysinä aikoina owat Hollantilaiset tätä paperia panneet sotalaiwoinsa siwuihin ja pohjihin, entisen tawallisen asemesta, ja löytäneet sen erinomasesti hywäksi wettä estämään. Amerikan Awiisit puhuwat siellä tätä paperia jo myös piettäwän laiwoisa, ja kuuluwat ne kehuwan sitä paljon ennen tawallista etusammaksi. Tästä mainihtiwat ne jo wuonna 1826. Se ei kuulu' lahomalla pian ollenkaan turmeuwan, sillä tämä Alexander Nesbith sanoo wastaawansa, että se pitää niinkauwan kuin aluskin.

Paljon on jo ihminen oppinut luonnon lahjoja hywäksensä käyttämään, mutta aina heitä ilmestyy uusia ehtimiseen. Saattas wielä tämäkin keino, aikaa woittain, tulla' Suomenkin maalle hyödylliseksi, sillä sammalia on meillä kyllä, jos he waan semmosiksi löyttäsiin, kuin tähän tarwitaan.

*) Muualta saatu
**) Patenti 24 p. Heinäkuusa 1824.

Ei kommentteja :