12.10.07

Koulujen terweysoloista


Suomalainen Wirallinen Lehti 162, 17.7.1885

[Artikkelissa käsitellään koulujen terveysoloja rakennuspaikasta puutarhaan. Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan kuvista, tässä maalausta koskeva osuus:]
[...]

Koulun seinät.

Koulurakennuksen tulee, niin paljon kuin mahdollista, herättää mielihywää sekä rakennusmuodollaan että kestäwäisyydellään. Terweys-hoidon sääntöjen sowittamisesta kouluun kun sitä rakennetaan, aina näkyy millä kannalla rakentajain siiwistys on. Aineet seiniä warten tosin täytyy walita rahawarojen ja paikkakunnan olojen mukaan; mutta parahimpana rakennus ainena owat epäilemättä hywin poltetut tiilet ja sementti, joka kuiwaa hywin ja pian. Waan jos on pakko rakentaa koulu puusta, niin pitää tarkoin katsoa että puut ja yleensä rakennusaineet owat kuiwia. Puuhun joka ei ole kylliksi kuiwa, kaswaa sieniä, jotka owat wahingollisia sekä rakennuksen kestäwyäisyydelle että asujien terweydelle. Tunnetaanpa monta tapausta, jolloin oppilaat ja opettajat owat koulujen puuseinissä kaswawien sienien kautta tulleet myrkytetyiksi.

Seinien wäri kouluhuoneessa ei saa olla liian waalea, ettei se aiwan wahwasti heijasta waloa. Seinien maalaaminen kalkilla on ehdottomasti kiellettäwä. Wallan tummat ne eiwät myöskään saa olla, koska ne silloin imewät itsehensä liiaksi waloa. Paras on maalata luokkahuoneen seinät waaleanharmaalla, wihertäwällä tahi sinertäwällä maalilla, joka kuitenkaan ei saa olla kirkas. Kaikissa tapauksissa täytyy käyttää liimamaalia, waan ei öljymaalia, sillä tämä suuresti estää luonnollista ilmanwaihtoa, s. o. ei päästä ulkoilmaa seinäin kautta kouluhuoneesen eikä päinwastoinkaan. Suuremman puhtauden wuoksi muutamat neuwowat maalaamaan öljymaalilla ainoastaan alhaisimman osan kouluhuoneen seinästä, noin puolentoista tahi kahden kyynärän korkeuteen lattiasta. Waan tätä warten on parempi laudoittaa sisäseinän alin osa.

Maalin asemesta woi käyttää mainitun wärillistä seinäpaperia waan sellasita, joka ei estä ilman läpitse tunkemista. Joka wuosi lupa-aikana tulee uudestaan maalauttaa seinät tahi panna uudet seinäpaperit. Yllä mainitusta syystä ei saa lukuhuoneitten seinälle ripustaa maantieteellisiä karttoja tahi muita piirustuksia, jotka liian paljon heijastawat waloa. Näitä ripustettakoon ainoastaan milloin tarwis waaatii, jonka ohessa olisi parempi, jos suinkin käy laatuun, käytää ylhäältä päin tulewaa waloa, kun karttoja ja kuwia katsellaan. Se olisi myös tärkeätä paperille piirustaessa ja kirjoittaissa.

[...]

Ei kommentteja :