11.10.07

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 17. Kynät (Pännät).

Oulun Wiikko-Sanomia 13, 2.4.1853

Tawalliset kirjoituskynät saadaan hanhen siiwistä, ja ainoastansa ne 5 ensimmäistä kynää owat siksi kelpaawia, oikian siiwn kyttät wähän sopiwampia kädessä pitää kuin wasemen siiwen. Hywyytensä puolesta eroitetaan ne usiampaan eri sorttiin, joilla sitte kaupassa on eri hintakin. Myös pidetään kaupassa eroitusta Hollannin ja Englannin kynäin wälillä ikääskuin kesä- ja talwikynäinkin wälillä. Edellä mainittu eroitus tulee kynäin erilaisesta kirjoittamista warten walmistamisesta, jälkimäinen siitä, jos kynät owat eläwän hanhen luomat (pudottamat) taikka tapetusta hankesta otetut. 25, 50 ja wälistä 100-kin kynää sidotaan yhteen kimppuun ja sortit merkitään erilaisilla nauhoilla. Myös kurjen, joutsenen ja korpin kyniä käytetään toisinaan kirjoitustarpeeseen, ja hätä-tilassa kelpaisi siksi waikka minkä ison linnun kynät tahansa.

Nykyisempinä aikoina on ruwettu teräskyniäkin käyttämään, ja ne owat siitä etuisammat, ettei niitä tarwitse teroittaa, waikka hanken kynä kuitenkin pysyy wanhassa arwossansa osittain paremman notkeutensa tähden, osittain siitäkin syystä, että kukin kirjoittaja taitaa sen omaan laatuunsa ja tapaansa teroittaa.

Ei kommentteja :