24.7.07

Winsförfalskiningen.


Åbo Underrättelser 204, 4.9.1876

Winsförfalskiningen i Frankrike har under de twå senaste åren tagit en högst betänklig omfattning. Handelskammaren i Paris har med anledning deraf tillsatt en komission för att afgifwa yttrande i ämnet samt tillika aflåtit en skirfwelse till handelsministern, hwaruti omförmåles att efter winskörden(?) år 1875 winets uppblandning med arsenikgaltiga färgämnen kommit i bruk till en grad som låter befara de allwarsammaste följder(?) för det allmänna helsotillståndet. Ett missbruk, som sökut(?) endast förekom i enstaka fall, hotar, säger handeskammaren, numera att blifwa en allmån skandal. Med anledning häraf uppmanas ministern att widtaga de åtgärder som kunna befinnas lämpliga.

Ei kommentteja :