30.5.15

Hwarjehanda. Förfarande att med rödt cyanjernkalium färga blått.

Tidning för landtbrukare och näringsidkare 5, 9.2.1849


Hr D:r Meitzendorff som för sin upptäckt af Föreningen för näringsslitens höjande i Preussen erhållit 500 Thalers belöning uppgifwer uti en Tysk tidskrift följande dock ofullständiga method:

För 10 skålp. yllegods tages 25 till 32 lod torrt rödt cyanjernkalium (kalium jerncyanid) som från tyska fabrifer erhålles för godt pris, - eller som kan bekommas om chlorgas ledes tillräckligt länge i en lösning of blodlutssalt och lösningen afdunklas, —6½ till 8 lod tennchlorid (beredd utan salpetersyra) 8-10 lod kristalliserad winsyra och 8-10 lod oxalsyra. Dessutom erfordras 1½ till 2 skålp. swafwelsyra utspädd med 4:ra gånger dess wigt watten. I frågawarande qwantitet kalium jerncyanid upplöses i 100 lod watten (4:ra gånger dess wigt) under ofta skeende omröring. De öfrige substancerna neml. tennchlorid och oxalsyra lösas i ett annat kärl i 100—125 lod watten, som för att påskynda lösningen bör wara uppwärmdt förut. Så snart allt är löst böra solutionerna hopblandas wäl. Kompositionen är då färdig. Densamma bör icke färdigberedas förr än den skall begagnas, ty den sönderdelas inan jort. Till färgningen begagnar man sig af en tennkittel som fylles med watten, hwilket förut uppwärmes till högst 50°C. och dertill sätter man tillräckligt af färgningsmedlet och till detta slås hälften of den i frågawarande swafwelsyran. Uti detta bad bringas ullen, som förut bör wara wäl renad. I början färgas sig ullen mörkt grön, antager sedon en blå färg, men blir slutligen mörkblå; under denna operation bör ullen flitigt wändas. Ullens färgning sker på 3/4 timma. När yllet blir wäl mörkblått så bringa badet i kokning och delined fortfares till godset fått önskad mörkblå färg. Ett prof att denna operation skett tillräckligt länge, finnes derigenom att ullen uttagen ur badet icke erhåller mörkare färg. Derefter toges godset ur badet och lemnos att afdrypa. Härpå behanblas bet med kallt watten; och skönas mcd ett klibad. Ett bad of ammoniak nuancerar färgen något i rödt och ett bad of swafwelsyrad kopparoxid ammoniak (kupferammoniak) gör färgen äktare mot syror.

Ei kommentteja :