19.5.15

Dagspolitiska konturer.

Åbo Underrättelser 61, 18.5.1918

Telefonbrev till Åbo Underrättelser.
Den 17 mai

För närvarande diskuteras i lantdagskretsar med utomordentlig livlighet frågan om det blivande statsskicket. Stämningen inom lantdagen är för ögonblicket rätt oklar, i det att agrarerna och en del av ungfinska partiot synas benägna att bestämt motsättä sig införande av monarki, vilken statsform inom övriga partigrupper anses vara den enda, som kan bringa vårt land nödig tryggbet utåt och inåt ooh tillförsäkra det den fred, vi absolnt äro i behov av. Även inom armén gör sig för närvarande enligt uppgift en viss oro gällande, speciellt i denna fråga, men även inom denna torde åsikterna vara i rätt hög grad delade, i det att de österbottniska trupperna äro stämda för monarki, medan de under agrariskt iniflytande varande karelska trupperna uppgivas lika bestätmt vara för republik. Frågan skall av nög i morgon mer ingående beröras.

I flaggfrågan kan numera anses för givet att tanken på en blåvit flagga kommer att bliva den segrande. Av allt att döma kommer resultatet av behandlingen i lantdagen i denna fråga att resultera i en vit flagga med brett blått kors. Huruvida i niitten av detta kors Finlands rlksvapen kommer att intagas, eller huruvida detsamma blir i övre fältet närmast stängen, är ännu oklart, liksoin huruvida icke möjligen ett förslag om att uti nämnda fält införes de rödgula färgerna slutligen komrner att segra. Man synes mest benägen för att icke godkänna lejonflaggan som riksflagga, utan tänker sig handelsflaggan i tretungad form kunna fungera som örlogs- och riksflagga. De överläggningar, som hittills ägt rura inom grundlagsutskottet, ha resulterat i att man med fullkomlig visshet kan förutspå att en flagga av denna art blir den för vårt land gällande. En följd härav blir sålunda, att den hittills använda lejonflaggan, vilken hissats på Sveaborgs huvudfästning såsom vår riksflagga, nedfiras och ersättes med den flagga, för vilken gammalfinnarna i så många år drivit en hetsig kampanj. Överhuvud ser det ut som om agitationen mot de rödgula färgerna och mot riksvapnet skulle drivits med rätt stor framgång, så att både gammalfinska och agrarpartiet numera helt torde vunnits för de blåvita färgerna och även delar av ungfinska partiot, som tidigare uppbar de rödgula färgerna.

-der.

Ei kommentteja :