8.2.13

Notiser för dagen. Finska handarbetets vänner.

Åbo Underrättelser 90, 5.4.1902

Sedan Finska handarbetets vänner hos senaten anhäl it om behöfligt anslag för utsändande af en lämplig person till Kristiania för att därstädes genomgå en kurs i växtfärgning under maj månad samt efter hemkomsten värka för spridning af kunskapen och intresset på landsbygden för färgning med växtämnen ocb lära befolkningen att uppsamla och begagna för ändamålet användbara växter, hvarför stipendiaten omedelbart efter hemkomsten borde företaga en resa för att taga vara på den kunskap, som ännu bland allmogen kan forefinnas i färgning med växtämnen, har senaten beviljat föreningen ett anslag i ett för allt af 1,200 .mk äfvensom ett årligt anslag i tre års tid, räknadt från början af innevarande år, om 2,400 mk årligen.

Ei kommentteja :