9.4.08

Auringonpisto sähköwalon waikutuksesta.

Aura 123, 30.5.1888

Sähköwalon, nimittäin wahwan sähkö-lieden waikuttaman auringonpiston on muuan Defontaine keksinyt. Sen waikutukset owat näyttäytyneet aiwan samanlaisiksi, kuin pitemmän aikaisen, polttawan auringonpaisteen.

Tätä koskewat huomiot tehtiin Creusot'in tehtaiden työmiehistä teräskappaleita yhteenjuotettaissa. Työmiesten kaulat ja kaswot käwiwät punaisiksi ja aroiksi ja jälkeenpäin alkoi nahka wahingon kärsineistä osista kesiä ikäänkuin wähemmän palowahingon jälkeen. Mitä silmiin tulee huomattiin kowa kipu ja kyynelien wuoto. Werkkokalwo, waikka sitä työn aikana suojeltiin kowin tummilla silmälaseilla käwi hywin heikoksi ja weltoksi ja kun näköwoima palasi näyttiwät esineet oleman sahraminkeltaisia. Omituista näiden ilmiöiden suhteen on, että ne kestäwät hywin lyhyen ajan.

Kuuluisa parisilainen lääkäri Charcot on arwellut, että kun sähköwalo synnyttää aiwan wähäisen määrän lämpöä, syynä ei woi olla mikään lämmön waikutus, waan on syy etsittämä muutamien walospektrumin säteiden erityisestä waikutuksesta.
Ilmiön selittäwät muutamien ranskalaisten tutkijain tekemät huomiot, että auringon säteet johdettuina n. k. spektrumin läpi osoittamat keskenään hywin erilaisia ominaisuuksia.

Suoranaiset kokeet owat osoittaneet, että punasinertäwillä säteillä on suurin kemiallinen waikutuswoima, kun punaiset säteet sitä wastoin waikuttamat wähin tässä suhteessa, waikka päinwastoin punaiset säteet synnyttäwät enimmän lämpöä, sinertäwät wähimmän. Niin oliwat 30 sekuntia kestäneen kokeen kuluessa sinertäwät säteet synnyttäneet palorakon ihoon, saman ajan kuluessa oliwat siniset kärwentäneet ihoa ja tehneet sen hymin punaiseksi, wiheriäiset mähemmän, keltaiset tehneet sen hiukan ruskeaksi, waan punaiset eiwät waikuttaneet mitään. Kun sinertäwät säteet 12 sekunnissa saiwat ihon rakolle, niin tarwitsiwat punaiset 20 sekuntia, ennenkuin saiwat ihoa punertamaan.

Tällaisia kokeita woidaan tehdä osittain käyttämällä lasiprismaa ja kokoawaa linssiä.

Ei kommentteja :