30.4.22

RÖN - At färga Castor-Svart Kläde och andra Yllne varor, med Svenska ämnen.
Af HARALD URLANDER.

Kongliga Vetenskaps-Academiens Handlingar, Apr. Maj. Jun. 1753
Varande præses Herr Carl Reinhold Berch.

1. Til god och försvarlig svärta fordras, at Ylle-varan först är blå-färgad på kypen.

2. Efter det nu brukeliga fått, går dermed så til: at till sämre eller gement svart, kokas godset först med gall, färg-trä, Smack och mera dylikt. Vitriol lägges sedan efter hand i samma soppa, under det at godset dels emellan ständigt kokar.

Men til Castor-svart kokas godset först af med Vitriol och Vinsten, sedan kokas det ut med Holts eller Färg-trä på vanligt sätt.

3. Castor-Svart är et färgnings-sätt, som brukas til den ändan, at fina Kläden och Tygericke må blifra så hårt handterade, som det sker i den vanliga Svarta färgen, och som icke slår så lätt fast som Castor-svart.

4. Efter det nu vanliga sättet, brukas til det Castor-svartas utkokning altid Blå-holts, allenast med litet Krapp til.

5. At bruka Mjölon-ris i den gemena svärtan, är förut kunnigt: men at

6. Med Mjölen-ris allena bästa Castor-svart kan färgas, är hittils obekant.

7. Blå-holzen ger en obeständig svarta, som innan kårt bleknar, öch ser blå-black ut; men Mjölon-riset ger en beständig svärta.

8. Blå-holtzen kommer utifrån, Mjölon-riset finnes i Riket til öfverflöd, och är det samma, som til Ängland kommer från Vest-Indien under namn af Jakas-Hapuk. Se Kondl. Vetensk. Acad. Handl. för år 1743. pag. 292.

9. Til Castor-svart med Blå-holz måste Saltsburger Vitriol brukas, men med Mjölon-ris behöfves ej annat än Dylta Vitriol, sådan som kommer från bruket.

10. Svart med blå-holz är rätt svärt at skölja eller göra rent, at det ju merendels smutsar och färgar ifrån sig;, men med Mjölon-ris färgadt skert skölgningen både lätt och väl, och godset handteras på längt när icke så hårdt.

11. Castor svart med Mjölon-ris göres på följande sätt: 100 tt Ylle gods, som förut är blåat til hög-skal, afkokas med 16 tt, Svensk Dylta Vitriol och 8 tt. hvit Vinsten 1-2 timmar.

Andra dagen sköljes det, såsom efter Alunering eller vanlig afkokning, 150 tt. torkadt och något sönderkackadt Mjölon-ris kokas i rent vatten tvänne timmar, då det tages up utur soppan, hvaruti sedan litet Krapp, så mycket som vanligen brukas i Castor svart, lägges tillika med godset, och kokas 1½ eller 1¼ timma, hvarpå det tages up, svalas och sköljes.

12. Det bör märkas, at alt Mjölon-riset icke är lika kraftigt; derföre torde ibland mera behöfvas. Skulle således för litet vara tiltagit, är det lätteligen hulpit, då man under kokningen fyller pannan med mera Mjölon-ris soppa, i stället för rent vatten; men är Mjölon-riset fullkomligen godt och kraftigt, så bör man se noga til, at ej tages för mycket, ty då faller färgen åt den bruna sidan.

13. Sist på hösten, då löfven likväl ännu äro väl gröna, är bäst at hämta Mjölon-riset.

14. Det spådaste, hvars quistar ännu äro grön-aktige, ger mindre färg; det mera vuxne är bättre: dock äro de tjockaste stammarne icke tjänslige, så framt de icke skulle malas såsom Sumack, hvilket här i landet vore onödig kostnad, hvarest så stort öfverflöd är på dena växten.

15. Torkingen bör ske så varsamt, at löfven likafullt behålla sin gröna färg, annars blir ej Mjölon-riset godt.

Ei kommentteja :