5.4.20

Maataloutta. Rakennuksien maalaaminen.

Iisalmen Sanomat 74, 10.7.1926

Muutamia huomioita ja ohjeita yksinkertaisimmista maataloustöistä.

Paljon on maassamme wielä "harmaita koteja" ulkonaisestikin. Ja wärikkäistäkin löytää aina paikan ja toisen, jossa on korjauksen waraa. Kelirikon aikana saa "tekewäkin" monesti etsimttää etsiä sopiwaa hommaa. Kewät ja kewätkesä aina heinäaikaan asti on muutenkin sopiwa aika maalaustöitten suoritukselle. Katselkaammepa siis ymparillemme emmekö wain löydätin aiwan kotinurkista tätä kelle hywänsä sopiwaa, mutta silti hyödyllistä ja sopiwaa hommaa. Maalatkaamme harmaus pois kodeistamme! Hiukan wain huolta ja jokunen markka likoon, niin jo tuli lisää kauneutta ja ilon aihetta kotiimme. - Mutta maalauksesta on myös hyötyä. Kauemminkin kestäwät puiset rakennuksen osat jos ne owat maalilla ajan hammasta wastaan suojattu. Harwemmin syttyy pärekatto kipinöistä, jos sopiwa maali estää sen sammaloitumasta. "Ei mikään niin kannata kuin talonkaupat ja punamultatynnörin käyttö onkin sananpartena.

"Wirheellisesti tehty työ tulee kalleimmaksi" pitää paikkansa maalaukseenkin nähden. Siksipä koetamme antaa tässä muutamia ohjeita yksinkertaisimpien maalaustöiden suorituksesta.

Höyläämättömän puunpinnan maalaus waatii wähimmän ammattitaitoa. Sehän suoritetaan joko kotona keitetyllä wärillä, joka tulee halwimmaksi tai kaupoista saatawilla kiwennäiswäreillä. Monia keittowärin reseptejä on olemassa, mutta otettakon tähän wain seuraawa. Vedessä liuotetaan 1 kg. liimaa ja toisessa astiassa samoin 2 kg. wihtrilliä. Kahden tunnin liukenemisen jälkeen keitetään ne yhdessä lisäten 5 kg. ruisjauhoja sekä, jonkun aikaa keitettyä, 10 kg. italianpunasta ja 6 ltr. puuterwaa. Jos haluaa waalentaa wäriä, woi sekoittaa liitujauhoa. Keittäessä tehdän seos wettä lisäämällä sopiwaksi siwellä. - Keltainen keittowäri tehdään keittämällä 2 kg. wihtrilliä, 2 kg. ruisjauhoja ja 1 litra suoloja sekä lisäämällä jonkun aikaa keitettyä 8 kg. keltamultaa ja liitujauhoa tai punamultaa sen mukaan miten tummaksi tai waaleaksi wäri halutaan. Keittowäri paranee mitä kauemmin sitä keittää. - Seuraawa keittämätön wäri on myös kehuttu: 4 ltr. kuorittua maitoa, ½ kg. semen.iä, 100 gr. maaliöljyä ja tarpeen mukaan punamultaa sekoitetaan keskenään. - Keittowäreistä on kestäwin ja peittäwin punainen wäri. Se onkin kaunis wäri luonnon keskellä, joskaan ei yhtä sopiwa tiheissä asutusryhmissä. Jos pelätään liikaa punaisuutta katon sekä seinien ollessa punaiset, niin woidaan pärekatto siwellä terwawedellä, tai terwaöljyllä (saadaan 180 kg. tynnöreissä 3:— kg.), jonka sekaan woi sekoittaa keltamultaa, jolloin saadaan kaunis hopeaan wiwahtawa wäri. Seinät woidaan tällöin maalata punaisiksi sekä listat ja nurkkawuorit walkoisiksi. Tai maalataan katto punaiseksi ja seinät keltaiseksi (tai ruskeaksi) keitto- tai terwawärillä.

Yleensä on seinäwäreinä paras käyttää tummia wärejä, jotta tekewät lämpöisemmän waikutuksen kuin waaleat värit. Warsinkin jos maalattawa pinta on rapistunut tai kirjawa seinä, eiwät waaleat wärit ole tarpseksi tasoittawia. - Ulkomaalauksissa ei öljywäriä ole wälttämätöntä käyttää muualla kuin asuinrakennuksen ikkunoissa ja listoituksessa. Jos warat owat pienet woi listoituksenkin tehdä höyläämättömistä laudoista ja peittää esim. hapahkoon maitoon (mieluummin koko maitoon) wiruwaksi watkatulla liitujauhoseoksella. Kun liutoitukseen menee kuitenkin werrattain wähän öljywäriäkin, saa kestäwämmän pinnan jos listat höylätään ja maalataan öljywärillä (lyijywalkoisella). - Öljywäri tulee kalliimmaksi ja waatii suurem- paa ammattitaitoa. Siksi on sen käyttö supistettawa wain asuinrakennuksen sisäosia käsittäwäksi. Siellä öljywäri on puhtaussyistä suositeltawa. Sensijaan sellaisiin kosteissa paikoissa olewiin rakennuksen osiin kuin kuistien ja portaitten lattioihin, eläinsuojien laipioihin y. m. puuosiin, jopa owiin (paras terwata jo lautoina joka puolelta) ja ikkunoihin (myös saunassa ja kellareissa) ei öljywäri ole sopiwa. Jos tarkastaa öljymaalausta tällaisissa paikoissa, niin huomaa useimmiten, miten maali alkaa helpeillen lähteä irti puusta. Jos tällöin ei heti raawita pois rapistuwaa maalia, niin seisoo wesi maalin ja puun wälissä ja on luonnollisesti tällöin wain pahennukseksi. Tällainen maalin irtautuminen johtuu usein myös huonosta työn suorituksesta, sillä harwoinhan tällaisiin töihin tulee ammattimaalareita hankituksi. Mutta sitä suuremmalla syyllä on tällaiset rakennusosat parempi suojata edellä mainitulla tersaöljyllä tai tärpätillä ohennetulla terwalla, joitten sekaan soi wäriksi panna kelta- tai punamultaa. Siseltäsän puun täytyy saan ehdottomasti olla kuiwaa ja terwaseos kuumaa, että se imeytyy puun sisään, eikä jää pintaan, josta se myöhemminkään ei tahdo hywin kuiwua tarttumajomaksi. Owia terwatessa tai maalatessa ei tule unohtaa owen alasyrjääkään, sillä sen kautta kosteus kynnyksestä juuri pahimmin imeytyy oween. Ulkorakennusten owet on eroitukseksi asuinhuonerakennusten owista sopiwa maalata wanhaan hywään tapaan mustaksi sekoittamalla terwaan setää "kimröökiä". - Tässä ei ole tilaisuutta tarkemmin käsitellä öljywärimaalausta. Tulkoon wain että on käytettäwä ohuitta maalia ja siweltäwä ennen useampaan kertaan. Pohjasiwelyn jälkeen oksat spriilakataan. Öljywärillä peitettäwän puun tulee olla ehdottoman kuiwaa, jota wastoin wesiwärimaalaus miltei sopiwimmin käy kosteahkoon puuhun. - Maaliseosta on tottumattoman paras tehdä koko tarwittawa määrä tai ainakin yhden maalattawan seinäosan tai kattoloppeen osuus, sillä eri seokset woiwat tulla erilaisia, jolloin syntyy rumia työsaumoja.

Sanotaan, että siwistyksemme nuoruus ja pintapuolisuus näyttäiksi esim. siinä, että tarpeeksi arwostelewasti hyljätään kaiken uuden tieltä sellaistakin wanhaa, jota ansaitsisi paremman kohtalon. Pienenä osoituksena tästä woisi ehkä pitää m. m. sitä että öljywäriäkin tahdotaan täyttää sellaisissakin paikoissa, joihin se ei sowa ja unohdetaan tuo esi-isäimme kunniassa pitämä kolmas kolmesta hywästä, wiinasta, saunasta ja terwasta, tuo rehti suomalainen puuterwa. "Minkäs teet niin tee terwan kanssa", neuwoi ennen isä poikaansa. Nyt se enää tuskin kelpaa weneen ja kengän pohjiin käytettäwäksi (wiinan saadessa liiankin suuren käytännön). Ja kuitenkin on terwa eri muodoissa kelwollinen, halpa ja kauniskin puun säilytysaine. Onhan oikealla tawalla siwelty owikin kuin kaunis, petsattu huonekalu. Terwaa ei tottumattominkaan woi käyttää siinä määrin wirheellisesti että siitä koituisi wain wahinkoa, kuten öljywäriä. Sanotaan esim. Ruotsissa waatiwissa huwiloissa y. m. käytettäwän terwaa ulkomaalauksessa, parwekkeissa y. m. s. Elkäämme siis mekään hyljeksikö sitä ainakaan sen wuoksi, että se on niin halpaa ja ehta kotimaista.

Hywin maalattuna on wähäpätöisin töllikin kaunis ja puoleensa wetäwän näköinen, jotawastoin hywästikin rakennettu talo näyttää yksitoikkoiselta ja ilottomalta maalaamattomana. Niinhän tuwan punainen seinä loistaa wihreän kaswillisuuden lomitse tuin kypsä mansikka aholla. Siweltimet siis heilumaan joka talossa ja "nurkat" uuteen uskoon. Iloisemmaksi siitä mielen saa ja elämänhalu kaswaa.

- E. R. S.

Ei kommentteja :