13.5.19

Sinimulta eli wiwianiitti.

Peltomies 11, 1893

Salmin pitäjän Mantsilan ja Warpaselän kylien tiluksilta on tämän syksyn kuluessa löydetty erästä maalajia, jota, sen heleän sinisestä wäristä päättäen, woinee pitää wiwianiitti-maana. Se ilmaantuu pääasiallisesti niillä nurmialoilla, jotka omat pitkin Laatokan rantaa ja jotka ennen muinoin owat nähtäwästi olleet meren pohjana, waan tawataan sitä wäliin rannasta loitompanakin olewilla nurmilla. Ojia kaiwettaessa on kohdattu sinisiä kerroksia, jotka paikoin owat kahden desimetrin paksuiset. Jos näinä kerrokset todellakin, niinkuin otaksua sopii, owat wiwianiittia (fosfatia), niin niistä woipi paikkakunnalle olla koko joukko käytännöllistä hyötyä.

Sinimulta- eli wiwianiitti-maata woidaan käyttää maaliaineena, waan tärkeämpi merkitys sillä kuitenkin on lannoitusaineena. Maaliaineena lienee sitä parhain käyttää sillä lailla, että sinimultaan sekoitetaan hienoja ruisjauhoja, joita sitten kiehuwassa wedessä, johon on liuwotettu rautawihtrilliä, keskenänsä hämmennetään. Kun sekoitus on jäähtynyt, woidaan sillä maalata huoneita y. m. esineitä. Wäri tulee kaunista ja kestäwää, sillä ruisjauho kiinnittää sen puuhun ja rautawihtrilli estää mätänemistä. Lannoitusaineena käytetään wiwianiitti-maata pääasiallisesti suomaille, koska suomullalla on huomattu olewan kyky, niiden happojen awulla, joita suomullassa löytyy, liuwottaa wiwianiitti-maassa tawattaman fosforihapon semmoisenaan kuin se maasta saadaan. Lannoitusaineena käytettynä riippuu wiwianiitin arwo kuitenkin suuressa määrässä siitä kuinka paljon se sisältää fosforihappoa. Jos se esiintyy puhtaampana, waikuttaa se wähemmässäkin määrässä käytettynä, waan jos se on suurimmassa määrässä sekoitettu muilla aineilla, on sitä runsaammasti käytettäwä. Kaikissa tapauksissa sen käyttämisestä on aina jotakin hyötyä.

*) Kysymyksessä olewa maa on nyt kemiallisesti tutkittu ja huomattu erittäin fosforihappoiseksi. Se näet sisältää ilmassa kuiwattuna 19% ja 100 pykälän lämpimässä kuiwattuna 24 % fosforihappoa, siis yhtä paljon kun höyryllä keitetyt luujauhot. — Suomessa tuskin on ennen tawattukaan näin korkeaprosentista wiwianiitti-maata.Yllä mainittua sinimultaa on lähetetty Wiipurin läänin Maanwiljelysseuralle, pyynnöllä että sitä seuran kustannuksella annettaisi jossain kemiallisessa laboratooriumissa tutkia. Kun tutkimuksen tulokset saadaan selwille, julaistaan ne Peltomiehessä.*)

- A. Kouwo.

Ei kommentteja :