19.5.19

Huoneiden puhdistamisesta kalkitsemalla.

Pellervo 8, 1902

Samoin kuin ihminen koettaa walmistaa itsellensä puhtaita ja terweellisiä asuntoja woidakseen niissä hywin olla turwattuna kaikkia häntä uhkaawia tautia wastaan, wiihtyäksensä niissä ja säilyttääksensä niin ruuwiilliset kuin henkisetkin woimansa pirteänä niin myöhäiseen ikään saakka kuin mahdollista, niin on hänen welwollisuutensa niin terweydellisistä syistä kuin taloudellisen kannattawaisuudenkin tähden järjestää kotieläintensä olopaikat niiden hywinwointia ja tarkoitusta wastaawiksi. Yhtenä tähän kuuluwista tärkeimmistä seikoista on ehdottomasti pidettäwä huoneiden puhdistaminen kalkitsemalla.

Ennen aikaan oli tapana kalkita ihmisasunnoissakin wähintäin joka toinen wuosi seinät, wälikatot ja tulisijat. Se tapahtui silloin, kun nuot wäritetyt tapettipaperit eiwät wielä olleet niin tunnetut ja niin joka maakaupasta saatawana, kuin ne nyt owat. — Onkohan eduksi, että kalkitseminen on waihdettu paperoimiseen? — Jos vertaamme näiden kahden eri tawan tuottamia etuja tawallisissa maalaisasunnoissa toisiinsa, niin täytyy ehdottomasti pitää kalkitsemista parempana. Sillä paitsi sitä, että pareroiminen tulee paljoa kalliimmaksi kuin kysymyksessä olewa toinen tapa, niin eiwät paperit myöskään maamiehen kodissa wälttämättömien töiden ja toimien takia aina ole tarpeeksi kestäwätkään. Ne repeilewät helposti, käywät rumiksi ja halkeamiin kasaantuu pölyä ja likaa, puhumattakaan siitä, että näiden kautta paperien alle peittyneet hyönteiset ("syöpäläiset") pääsewät ulos, kun wiat eiwät heti tule paikatuiksi. Muutoinkin paperissa löytäwät pikku huokoiset owat tyyssijoina tomulle ja niihin imeytyy wuosien kuluessa kaikellaisia haisewia kaasuja, joita asuinhuoneissa, warsinkin makuusuojissa aina löytyy paljon. Sentähden olisiwat ne wuosittain perin pohjin puhdistettawat, mutta kun ne sitä eiwät kestä, täytyy ne ennen pitkää kokonaan uudistaa. Se tulee kuitenkin liian kalliiksi maamiehelle, jonka hywin toimeen tullakseen pitää wähentää suoranaisia rahallisia menojansa mahdollisuuden mukaan. Jos wielä otamme lukuun sen, että halpahintaisissa seinäpapereissa usein on wäreihin sekotettuna myrkyllisiä aineita, jotka wähitellen asukkaiden aawistawatta tulewat heidän terweyttään kalwamaan, niin tuskinpa woimme puolustaa niiden käyttämistä tawallisissa maalaisasunnoissa. Toinen on asian laita, jos joku katsoo itsellään löytywän waroja niin paljon, että hän woi huoneensa seinät werhota paksulla pahwilla ja waalata sen öljymaalilla, jolloin puhdistaminen helposti woidaan toimittaa pesewällä saippuawedellä.

Kalkitsemisella taas on edelliseen nähden monta sellaista hywää puolta, että maamiehen kannattaisi sitä aiwan yleisesti käyttää. Se on ensinnäkin niin halpahintainen ja siksi helposti suoritettu työ, etta köyhinkin torppari sen aiwan hywin saattaa tehdä, jos hänellä wain on jonkun werran hywää tahtoa ja puhtaudenaistia. Asuinhuoneidenkin seinät saadaan wuosittain kalkitsemalla erittäin siroiksi ja puhtaiksi, jos ne sitä warten owat sileiksi weistetyt ja saumatut tahi myös saumat ynnä raot sahajauhopuurolla täytetyt. Kalkki on wäkewä ja tehokas puhdistusaine, warsinkin n. k. sammuttawattomana kalkkina, jonkalaista walitettawasti harwemmin on saatawana. Mutta onpa se sammutettunakin wielä jotenkin woimakas ja lipiämäinen waikutukseltaan. Sellaisena saamme sen tawallisesti kaupoista, ja kelpaa se tähän tarkoitukseen, kunhan waan ei ole sitä ylen määrin wedellä laimennettu. Sitä pelkääwät home ja muukin likaisuus, jopa nuot tautien synnyttäjät bakteeritkin, joita kaikkia woimme siis kalkitsemisella suuressa wäärin häwittää. Halpuutensa tähden woimme kalkitsemisen uudistaa hywinkin usein, mikäli tarwe waatii, eiwätkä sentähden lika ainekset koskaan pääse tawattowiin asti karttumaan samalla, kuin hyönteistenkin sikiytymistä saatamme ehkäistä. — Sanalla sanoen, kalkki on erinowainen puhdistusaine. Kalkilla walkaistu huone on terweellinen asua, se pysyy waloisana — ja wieraskin sisään astuessaan huomaa kohta talonwäen puhtaudenkäsityksen; se wiehättää häntä.

Millä tawalla kalkitseminen toimitetaan, on kyllä jotenkin yleensä tunnettua. Mutta asia on otettu puheeksi, jotta maamies ottaisi sen käyttämisen wähitellen yhdeksi tärkeimmistä kesätehtäwistänsä. Sen se aiwan warmaan ansaitseekin. — Tässä wiittaamme yksinkertaisempiin menettelytapoihin.

Ennen kalkitsewista owat luonnollisesti kaikki paikat tomutettawat witsoilla, wastoilla tai harjoilla, likaisimmat paikat pestään sitä paitsi myöskin suopa- tai soodawedellä. Kalkkimaali walwistetaan parhaiten kuten jo mainittiin, wedestä ja sammuttamattowasta kalkista ja tämän puutteessa sammutetusta kalkista. Maali tehdään niin sakeaksi, että sillä siwelty jälki kuiwuneena käy walkeaksi ja etta se hywin juoksee siweltimessä. Nämät sekoitukset sopiwat niin hywin luonnollisen kiwimuurin walkaisemiseksi kuin myös rapatulle tai rappaamattowalle tiilimuurille ja puuseinillekin. Joskus käytetään kalkin sekaan hiukan rautawihtrilliä, jota saadaan tawallisista kaupoista ja joka tekee seoksen wähän kestäwämmäksi, waan myös samalla hiukan kellahtawaksi. — Moni walwistaa tämän maalin kuoritusta (kurnaali) maidosta, weden asewasta, jolloin se tulee wähän enemmän liimamaiseksi. Mutta paitsi sitä, etta kalkkiwäri silloin käy kalliimmaksi, näyttää se wähemmin sopiwan sellaisten huoneitten maalaamiseen, joissa helposti syntyy kosteutta, kuten nawetoissa, meijereissä, talleissa, kellareissa j. n. e., sillä kuoritun maidon aineiksista saa home hywää rawintoa, ja kun lämpöä ja kosteutta on tarpeeksi, lewiäwät honesienet warsin nopeasti joka paikkaan sekä pilaawat siten walkean wärin likaisen harmaaksi ja saastuttawat huoneen ilman pahanhajuiseksi. Sentähden on ainoastaan kuiwailmaisia huoneita walkaistessa kalkilla (tai liidulla) sopiwaa, waan ei suinkaan wälttämätön käyttää joko kuorittua maitoa tai wähän liimaa (paljo liima tekee maalin kuiwaneena murenewaksi). — Kalkkimaalin siwelemiseksi owat isot jouhi- tai harjasiweltimet parhaat, waan halwemmaksi tulewat tawalliset muurarin siweltimet.

Huolellinen eläintenhoitaja koettaa kyllä joka päiwä waalia elukoitansa puhtaudella edistäen siten niitten wiihtywäisyyttä sekä tuottaen monipuolista etua omistajalle ja warsinkin niille, jotka karjan tuotteita nauttiwat. Nawetoissa, joihin hämähäkin werkkoa, pölyä ja kaikellaista muuta likaisuutta tarttuu kuukausi kuukaudelta ehkäpä wuosikausiakin, saawat eläimet helposti hengenwaarallisia tauteja ja monellaisia wammoja, joita puhtaasti ja hywin hoidetuissa karjoissa aniharwoin sattuu. Juuri sellaisista nawetoista lähtewät usein taudinsiemenet sekä ihmisiin että eläimiin.

Ennenkuin tämä kesä siis loppuu, kalkittakoon kaikki nawetat ja maitohuoneet puhtaiksi wanhasta saastasta. Älköön köyhinkään torppari ajatelko, että hänellä muka on niin ja niin huonot ja yksinkertaiset olot, että mitäpäs hänen maksaisi waiwaa ruweta tuollaisiin puuhiin. Ei suinkaan — waan nyt kun mejeriliike on saatawa wauhtiinsa ja sieltä kautta maamiehelle päätulot, niin on huoneiden puhdistaminen kalkitsemalla helpoimpia keinoja edistääksemme puhtaan maidon hankkimista meijereihin. Mejeri taas, jolla on puhdas maito, on aina warmimmin tilaisuudessa waksamaan parhaat hinnat osakkailleen.

***

Olemmeko koskaan kuulleet kenenkään saawan nuhteita liiasta puhtauden pidosta? Sielläkin, jossa luulemme täyden puhtauden wallitsewan, löytyy aina jonkun werran likaisuutta.

E. v. K.

Ei kommentteja :