13.1.17

Oleomargarinen wäri.

Aura 12, 15.12.1916

Eräs maanwiljelijä tiedustelee, minkätakia oleomargarinen wäri ei sa[i]si olla keltaista yhtä hywin kuin woinkin. Tähän pyytäisimme wastata, että siitä syystä, ettei keltainen ole oleomargarinen luonnollinen wäri, waan sitäwaston kylläkin woin.

Keltainen on woin luonnollinen wäri. Keltaista woita tuottaa eräs rotulaji ympäri wuoden ja kaikki lehmät antawat kellertäwää woita tuoreella ruoholla ollessaan tai kun niille syötetään wissiä ruokalajeja talwellakin. Keltaisen ollessa siis woin luonnollisen wärin, ei ketään tahdota erityisemmin pettää waikkakin sitä wärjätään keltaiseksi, että saataisiin yhtäläinen wäri ympäri wuoden.

Sama ei ole laita oleomargarinen kanssa. Sen luonnollinen wäri on walkoinen, jonka tehtailijatkin owat pakoitettu myöntämään; jos sitten sitä wärjätään keltaiseksi, on se ostajien pettämiseksi, tehdäkseen sen woin wäriseksi, keltaiseksi, jota se ei missään tapauksessa luonnostaan ole.

Oleomargarinen walmistajat il moittawatkin ei waatiwansa mitään muuta kuin awonaista ja rehellistä kilpailua woin kanssa. Jos tämä on sitten kaikki mitä he tahtowat, ei siinä pitäisi olla kenelläkään mitään suurempia sanottawia. Maitotalouden harrastajat eiwät ole wastaan eiwätkä wastusta mitään rehellistä kilpailua. Ja silloin täytyy oleomargarininkin esiintyä juuri sellaisena kuin se on, omalla wärillään j. n. e. Kukaan ei wastusta joskin kuluttajat ostawat oleoa, kunhan he waan tietäwät mitä ostawat, samoin kuin oikeaa woitakin ostaessaan. Mutta silloin kuin sitä wärjätään keltaiseksi tai minkä muun wäriseksi tahansa, ostajien pettämiseksi ja harhaan johtamiseksi, silloin tehdän wääryyttä ei ainoastaan ostajille, kuluttajille, mutta samalla myöskin rehellisille maitotalouden ja yleisen maanwiljelyksen harrastajille kaikkialla yli maan.

Niin kauan kuin oleomargarinia woidaan walmistaa 8—10 senttiin pauna ja wärjätä se woin wäriseksi ja myydä woina 35 sentillä pauna, niin kauan koettawat sen walmistajat wastustaa lähempiä tutkimuksia sen walmistuksen ja myynnin suhteen ja heillä, jos kenelläkään, riittää kyllä rahoja tällaisen wastustustyön jatkamiseen ja ylläpitämiseen.

Sellainen liike woittaa maitotalouden aiwan olemattomiin. Walmistaa koneilla woita hywin warustetussa nykyajan tehtaassa, on tietystikin paljoa helpompaa ja hyödyllisempää kuin lehmien lypsäminen pari kertaa päiwässä ja elukoiden huolehtiminen ja hoito kaiken aikaa wuorokaudesta. Etenkin niin kauan sellainen toiminta kannattaa, kun hallituksemme sallii oleomargarinin walmistajien asettaa tuotteensa markettiin ja myydä sitä woinnäköisena ja woin asemasta woina.

Eräs suurimmista oleomargarinitehtailijoista selittikin joku wuosi takaperin kongressin tutkijakomitean kuulustelussa, että oleomargarine oli yhtä hywää. Puhdasta ja terweellistä kuin paras meijeriwoikin, lisäten melkein samassa hengenwedossa, että heidän tehtaassaan käyketään 25 prosenttia puhdasta meijeriwoita oleomargarinen walmistamiseen. Tämän mukaan sisältää paraskin oleomargarine ainoastaan 25 prosenttia puhdasta woita, ja siitä huolimatta on se "yhtä hywää, puhdasta ja terweellistä kuin parahin meijeriwoi!"

Ei kommentteja :