3.1.17

Finlands flagga.

Björneborgs Tidning 27, 3.4.1917

Nya uttalanden i U. S.

Dr K. A. Paloheimo
Lejonflaggan har tidigare svajat från de offentliga byggnadernas tak i Helsingfors och kommer kanske framdeles äfven att göra det, om icke t. ex. landtdagen besluter annorlunda. Men annat är förhållandet om fråga blir om en medborgarflagga och medborgarfärger. Dessa kan man icke ändra på grund af stundens nyck. De blå-hvita färgerna ha till den grad rotfäst sig i det finska folkets medvetande, bl. a. från finska gardets tid, att att de ej vidare kunna ändras till de gulröda, hvarför således Finlands nationalflagg bör vara blå och hvit. Lejonflaggan är äfven därför opraktisk som flagga, att dess tillverkning är synnerligen svår.

Statsarkeologen, dr Hjalmar Appelgren-Kivalo:
Vår flagga bör i fråga om färg och förebild sammangå med historiska och folkliga traditioner och därjämte innehålla ett tecken på Finlands politiska själfständighet. Jag föreslår därför ett upprättstående hvitt kors på blå botten med Finlands gul-röda vapen i korsets midt.

Dr Juhani Aho:
Det faktum, att lejonflaggan på frihetens dag svajade från taken å Ständerhuset, Senatshuset och Finlands Bank, är enligt min åsikt afgörande för flaggfrågan. Af lejonets svärd smider tiden kanske snart plogar.

Magister Heikki Klemetti:
Om lejonflaggan kan anses ha praktisk användbarhet, så understöder jag den, men om så icke är fallet, den blå-hvita flaggan.

Maila Talvio:
Lejonflaggan blef det fria Finlands flagga den marsdag, då den från taken i Finlands hufvudstad förkunnade den nya tiden för hela landet. Den blå-hvita flaggan tillhör våra drömmars tid och må vi bevara den i vårt minne så, som vi bevara våra ungdomsdrömmar. Det gyllene lejonet på röd botten är vår framtida tunga arbetsdags och vår politiska mogenhets flagga.

Professor Matti Ayräpää:
Jag håller på lejonflaggan, hvars vapen och färger hvila på vår historias grund.

Professor G. Komppa:
Sådana förhållandena nu aro, håller jag på den gul-röda lejonflaggan som Finlands politiska flagga.

Gunnar Suolahti, professor Hugo Suolahti, professor Allan Serlachius, dr V. Tarkiainen hålla, äfven de, alla på lejonflaggan, medan senator Hugo Rautapää håller på de blå-hvita färgerna.

Ei kommentteja :