10.1.17

Lippukysymys ratkaistu.

Hämeen Sanomat 26, 1.6.1918

Kuluneella wiikolla on eduskunta wihdoinkin ratkaissut pitkällisen ja pal jon wäitellyn lippukusymyksen. Suomen lipuksi julistettiin siniwalkoinen ristilippu, jonka Suomen suomalainen kansa yksimielisesti on wiime aikoina hywäksynyt kansalliseksi lipukseen.

Muutama kuukausi sitten näytti jo siltä kun punakeltainen leijonalippu saisi maamme suurimman kannatuksen. Lippukysymys on ennenkaikkea tunneasia ja kieltämättä leijonalippu oli komea ja uljas. Monet yhtyiwät sitä kannattamaan siitä syystä, että luuliwat täten päästäwän lippukysymyksessä yksimielisyyteen.

Tuli sitten kapina ja punaisesta wäristä ssatiin enemmän tuin tarpeeksi. Siniwalkoiset wärit oliwat walkoisen Suomen wärit. Kapinan kukistamisen jälkeen Etelä-Suomessa kohosi punakeltainen leijonalippu wielä muutamien wirallisten rakennusten lipputakoihin, mutta sitä innostusta kuin ennen, se ei enää kyennyt herättämään. Se oli liiaksi punanen. Näytti jo siltä, kun sini-walkoiset wärit olisiwat saaneet maan jakamattoman kannatuksen. Mutta aiwan wiime aikoina heräsiwät punakeltaisten wärien kannattajat wielä kerran eloon pikkumainen, kiusallinen lippuriita oli jälleen pääsemässä walloilleen. Eikä ole tietoa, millaiseksi kiista olisi muodostunut, ellei käytännöllisten saksalaisten taholta olisi huomautetu, että kiistasta wihdointin oli tehtäwä loppu. Täytyy myöntää, että huomautus oli hywin ansaittu, waikkakaan se ei suuresti ollut omiaan kohottamaan kansallista itsetuntoamme.

Asian ollessa esillä eduskunnassa käwi ilmi maassa tapahtunut mielipiteiden muutos. Suomalaisten edustajain keskuudessa eiwät punakeltaiset wärit enään saaneet wähintätään kannatusta. Wain jotkut ruotsalaisen puolueen edustajat yhä wieläkin itsepintaisesti pitiwät kiinni punakeltaisista wäreistään. Osa ruotsalaisten edustajista ilmoitti kuitenkin jo heti alussa mukaantuwansa maan enemmistön tahtoon ja suostuwansa tunnustamaan siniwalkoiset wärit, jos enemmistö ne hywäksyisi. Täten oli lippukysymys ratkaistu ja tiistaina toukokuun 29 p. eduskunta päätti, että siniwalkoinen ristilippu on tästä alkaen olema itsenäisen Suomen lippu.

Siniwalkeat owat Suomen waltakunnan wärit. Missä tahansa ne liehukootkin, olkoot ne aina kansallisen kunnian merkkinä. Ajasta aikaan edustakoot ne wapaata, itsenäistä Suomen kansaa.

Ei kommentteja :